Sut i wneud cais

I wneud cais am le mewn prifysgol mae'n rhaid i chi wneud cais trwy UCAS a fydd wedyn yn cael ei drosglwyddo i'r prifysgolion a restrwyd.

Gallwch wneud cais am hyd at bum cwrs ond cofiwch y bydd yr un ffurflen gais a'r un datganiad personol yn mynd i'r 5 dewis.

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau. Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Côd UCAS Prifysgol Bangor yw B06.

Gwneud cais drwy UCAS

Pryd i wneud cais ar gyfer 2024

Rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag y gallwch gan y byddwn yn dechrau ystyried ceisiadau a gwneud cynigion ar unwaith.

Ar gyfer mynediad 2024, dyddiad cau cychwynnol UCAS yw 31 Ionawr 2024, fodd bynnag rydym yn croesawu ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Bydd ceisiadau a dderbynnir rhwng 31 Ionawr a 30 Mehefin yn parhau i gael eu hanfon ymlaen at brifysgolion gan UCAS a byddant yn cael eu hystyried pan fydd lleoedd ar gael o hyd.

Mae dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i Rydychen, Caergrawnt a'r rhan fwyaf o gyrsiau mewn meddygaeth, deintyddiaeth, a meddygaeth filfeddygol/gwyddoniaeth wedi mynd heibio (16 Hydref 2023).

Arweiniad 7 cam ar sut i wneud cais am gwrs israddedig

To get started, you’ll need to set up your UCAS Hub account with UCAS (University and Colleges Admissions Service) – the organisation that manages applications to all UK universities. You can start your application from UCAS Hub.

GWNEUD CAIS

Edrychwch ar y cyrsiau sydd ar gael ar wefan y Brifysgol.

Darganfod cwrs

Dylid ystyried yr isod wrth ddewis eich cwrs a’ch prifysgol:

  • Beth yw’r modiwlau gofynnol a dewisol sydd ar gael?
  • Ydych chi’n gallu gwneud blwyddyn dramor neu blwyddyn mewn diwydiant fel rhan o’r cwrs?
  • Ydych chi’n hoffi’r llety?
  • Ydi’r bywyd myfyriwr yn apelio atoch yn nhermau'r clybiau a chymdeithasau sydd ar gael, lleoliad a chyfleusterau?

Yn eich cyfrif UCAS, gallwch safio'r cyrsiau rydych â diddordeb ynddynt trwy glicio ar yr icon siâp calon ar wefan UCAS. Bydd y rhestr yma yn cael ei gadw mewn un lle fel eich bod yn gallu mynd yn ôl i edrych arnynt fel y mynnwch.

Cewch wneud hyd at 5 cais. Gall hynny fod yn hyd at 5 cwrs gwahanol i’r un brifysgol neu'r un cwrs mewn hyd at 5 prifysgol wahanol.

Gwnewch hyn cyn gynted â phosib ym Mehefin / Gorffennaf fel eich bod yn gallu troi at ymchwilio eich opsiynau cwrs. Pan fyddwch wedi creu eich rhestr fer, byddwch wedyn yn barod i wneud eich cais.

Fel rhan o’ch proffil ar UCAS, bydd angen i chi ysgrifennu eich datganiad personol. Mae hyn yn rhan bwysig o’r broses ymgeisio.

Dyma eich cyfle i berswadio’r brifysgol y dylent eich derbyn chi ar y cwrs. Cewch ond 4,000 llythyren i egluro pam rydych wedi dewis y cwrs a’r sgiliau neu brofiad sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio ar lefel prifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol gwerth chweil, dylech fod efo dealltwriaeth o’r cwrs a’r pwnc byddwch yn ei astudio. Cofiwch eich bod yn ysgrifennu un datganiad personol ar gyfer eich 5 dewis felly mae angen gwneud yn saff bod eich cyrsiau yn rhai tebyg a sicrhau nad ydych yn cyfeirio at unrhyw un o’r cyrsiau na unrhyw brifysgol yn benodol yn y datganiad personol.

Cyngor ar sut i ddrafftio Datganiad Personol a gwylio fideo

Ewch dros eich cais a gofynnwch i rywun arall edrych drosto hefyd - gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud cais am y cwrs cywir yn y brifysgol gywir.

Byddwch angen geirda gan eich athro/athrawes, cynghorydd neu rywun sy’n eich adnabod yn academaidd neu’n broffesiynol.

Pan rydych yn hapus gyda’ch cais, talwch ffi UCAS ar-lein gyda cherdyn debyd neu gredyd a phwyswch y botwm i gyflwyno eich cais!

Bydd yr holl brifysgolion rydych wedi cyflwyno cais iddynt yn ystyried eich cais ac yn ymateb – fel arfer gyda cynnig amodol (y graddau mae’r brifysgol isio chi eu cyflawni) neu cynnig diamod.

Gwneud cais nawr

UCAS Extra 2024

Os ydych wedi defnyddio pob un o’r pum dewis ar eich cais, ac nad oes gennych unrhyw gynigion, gallwch ddod o hyd i le gan ddefnyddio UCAS Extra rhwng 28 Chwefror 2024 a 4 Gorffennaf 2024.


UCAS Extra

Clirio 2024

Os nad oes gennych unrhyw gynigion ar 5 Gorffennaf, byddwch yn gallu gwneud cais trwy Clirio.

Clirio ym mhrifysgol Bangor

2il

o ran y Prifysgolion Gorau yng Nghymru

The Student Crowd 2022

3ydd

am neuaddau a llety myfyrwyr

Gwobrau What Uni? 2023

5ed

am ddarlithwyr ac ansawdd addysgu

Gwobrau What Uni? 2023

2il

yng Nghymru ac yn yr 20 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2022

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol.

SGWRSIWCH EFO'N MYFYRWYR 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr llwyddiannus y pwnc hwn ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio'r pwnc hwn ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai'r pwnc hwn ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

Sgwrsiwch gyda darlithydd

Dulliau eraill o ymgeisio

Weithiau nid yw eich llwybr i'r Brifysgol yn un draddodiadol. Dyma fwy o ddulliau ymgeisio...

Dulliau eraill o ymgeisio

Weithiau nid yw eich llwybr i'r Brifysgol yn un draddodiadol. Dyma fwy o ddulliau ymgeisio...

Cysylltu

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?