a group of happy children playing football on a sunny day

Gwersylloedd Gwyliau

Chwaraeon egnïol ac ysbrydoledig a gwersylloedd gwyliau ym Mangor, Cymru.

archebwch nawr

Yn yr adran hon:

1. am ein gwersylloedd gwyliau
2. amserlen
3. cwrdd â'n hyfforddwyr
4. beth sydd ei angen ar eich plentyn
5. rheolau a rheoliadau

Yma yng Nghanolfan Brailsford mae gennym rywbeth at ddant pawb. O ddringo i bêl-droed, bydd ein hyfforddwyr â chymwysterau gradd yn cadw'ch plentyn yn hapus ac yn frwdfrydig drwy'r dydd.

Beth am gael eich plentyn i gymryd rhan yn y rhaglenni gweithgareddau llawn antur sydd ar gael?

5 mantais allweddol i ymuno â gwersyll gwyliau Bangor

 • Bod yn fwy heini ac yn iachach
 • Ennill sgiliau datrys problemau
 • Adeiladu ar hyder 
 • Gwneud ffrindiau
 • Defnyddio eu hegni i'r eithaf! 

Rydym ni yma yng Nghanolfan Brailsford yn annog pob plentyn rhwng 7 a 13 oed i ymuno â ni gan fod rhywbeth at ddant pawb.  

Plis archebwch nawr ar ein tudalen i sicrhau lle i'ch plentyn.

Cwrdd â'n hyfforddwyr

Mae gan hyfforddwyr Chwaraeon Bangor gymwysterau gradd a phrofiad i roi tawelwch meddwl i chi fod eich plentyn yn cael y profiad gorau yn ein gwersyll gwyliau gwych ym Mangor.

Iona

Cymwysterau: BSc Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol; TAR Uwchradd Addysg Gorfforol.
Gallaf helpu gydag: Unrhyw beth sy’n ymwneud â datblygu chwaraeon, Gwersylloedd Plant.

Staff Chwaraeon Bangor - Iona

Jay

Cymwysterau: BSc Gwyddor Chwaraeon a Thystysgrif Gyffredinol NEBEOSH mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol.
Gallaf helpu gyda: Chwestiynau Cyffredinol am Gyfleuster, Gweithgareddau, Gwersylloedd Plant.

Jay o dîm Chwaraeon Bangor

Archebwch eich lle yn ein Gwersyll Gwyliau

Archebwch ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi.

Archebwch nawr

I archebu ar-lein gyda ni dilynwch y canllaw hawdd hwn:

 

 1. Ewch i https://brailsford.bangor.ac.uk/scuba6/stellar2/start.php?scubaAppName=stellar2
 2. Dewiswch Mewngofnodi/Cofrestru yng nghornel chwith uchaf y sgrin
 3. Os yw'ch plentyn wedi bod i Wersylloedd Gwyliau blaenorol gallwch fewngofnodi gyda'r cyfeiriad e-bost sy'n gysylltiedig â'r cyfrif
 4. Os nad oes ganddyn nhw gyfrif gyda ni, rhowch alwad i ni ar 01248 382571 i ni eu sefydlu.
 5. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi dylai eich plentyn ymddangos yn y gwymplen ar y chwith
 6. Nawr dewiswch y botwm Gwersylloedd Gwyliau
 7. Pwyswch Search pan fydd y ddewislen hon yn llwytho
 8. Dylai holl ddyddiadau'r Gwersylloedd Gwyliau presennol ddod i fyny
 9. Dewiswch y diwrnod yr hoffech chi a pharhau i'r dudalen nesaf
 10. Bydd y ddewislen hon yn gadael i chi weld cysylltiadau brys ac ateb y cwestiynau iechyd ar gyfer eich plentyn
 11. Unwaith y bydd y rhain wedi'u llenwi gallwch eu cofrestru ar gyfer y diwrnod hwnnw
 12. Os hoffech ychwanegu sawl diwrnod, dychwelwch i gam 7
 13. I ychwanegu ail blentyn at y cwrs gallwch eu dewis yn y gwymplen ar y chwith.
 14. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â thîm Canolfan Brailsford ar 01248 382571.

Beth sydd ei angen ar eich plentyn?

a happy young boy holding a badminton racket

Beth sydd ei angen ar eich plentyn?

 

 • Potel sydd gallu ei ail-lenwi
 • Pecyn bwyd a byrbryd (dim bwyd yn cynnwys cnau)
 • Dillad ac esgidiau cyfforddus
 • Siaced neu gôt

Rheolau a Rheoliadau

Mae'r rheolau a'r rheoliadau hyn wedi'u sefydlu fel bod plant a staff yn cael profiad chwaraeon pleserus a diogel.

1.    Rhaid i riant/gwarcheidwad archebu a thalu am bob diwrnod o weithgareddau.
2.    Rhaid i'r plant gael eu cludo i'r Ganolfan gan riant/gwarcheidwad sy'n eu cofrestru yn y dderbynfa cyn dechrau'r gweithgareddau.
3.    Ni ellir llofnodi plant tan 8:00am, ni fydd staff yn gyfrifol amdanynt cyn yr amser hwn.
4.    Rhaid i rieni/gwarcheidwaid gasglu eu plant a'u llofnodi allan o'r tu mewn i'r Ganolfan Chwaraeon ar ddiwedd y gweithgareddau.
5.    Rhaid i riant/gwarcheidwad roi gwybod i aelod o staff os oes unrhyw fanylion cyswllt wedi'u newid, e.e., rhif ffôn, cyfeiriad, gwybodaeth feddygol ac ati.
6.    Cyfrifoldeb y rhiant/gwarcheidwad yw sicrhau bod eu plentyn yn cael digon o fwyd a diod drwy gydol y dydd.
7.    Rhaid i bob plentyn fod wedi'i wisgo a'i gyfarparu'n briodol ar gyfer ei weithgarwch, yn enwedig lle mae goblygiadau diogelwch.
8.    Mae rhieni'n gyfrifol am amddiffyn rhag yr haul ar gyfer eu plentyn, h.y., eli haul, hetiau ac ati.
9.    Rhaid i bob plentyn gadw at gyfarwyddyd yr anogwyr bob amser.
10.    Mae gan y trefnydd yr hawl i ganslo unrhyw weithgaredd ar unrhyw adeg.
11.    Rhaid i blant beidio â gadael yr adeilad oni bai bod y trefnydd yn rhoi caniatâd i wneud hynny.
12.    Ni chaniateir esgidiau budr yn yr adeilad.
13.    Mae iaith fudr ac anweddus yn cael ei gwahardd yn llym.
14.    Ni chaniateir ymddygiad sy'n dramgwyddus neu'n tarfu ar eraill – cysylltir â'r rhieni os bernir bod hynny'n angenrheidiol ac efallai y gofynnir i'r plentyn fynd â'r plentyn adref.
15.    Nid yw staff Chwaraeon Bangor yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am nwyddau electronig sy'n cael eu cludo i'r gweithgareddau.
 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?