Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cysylltiadau

LleoliadPenbre

Penbre, College Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

Mae Penbre yn syth cyferbyn y mynediad i’r maes parcio Prif Adeilad y Celfyddydau mewn adeilad coch.

Map

Edrychwch ar fap o’n lleoliad yma.

Map o’r campws

Cliciwch yma i weld map o’r campws i gyd.

Swydd

Enw

Ffôn

E-bost

Pennaeth

Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio

Gwenan Hine

2413

gwenan.hine@bangor.ac.uk

Iechyd a diogelwch

Pennaeth Iechyd a Diogelwch

Gareth W. Jones

3854

gareth.w.jones@bangor.ac.uk

Swyddog Iechyd a Diogelwch

Suzanne Barnes

2779

s.barnes@bangor.ac.uk

Swyddog Iechyd a Diogelwch

Emma Riches

3847

e.riches@bangor.ac.uk

Llywodraethu a Mewnfudo / Rheoli Argyfwng

Swyddog Llywodraethu a Mewnfudo

Lynne Hughes

2776

l.hughes@bangor.ac.uk

Canolfan Weinyddol y Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio

Uwch Cynorthwywr Cydymffurfio a Mewnfudo

Katharine Groves

8029

k.groves@bangor.ac.uk

Cynorthwywr Cydymffurfio a Mewnfudo

Bronwen Hayes

8436

b.m.hayes@bangor.ac.uk

Cynorthwywr Cydymffurfio a Rheoliadau

Jenny Amphaeris

2043

j.amphaeris@bangor.ac.uk

Cynorthwywr Llywodraethu

Leah Edge

8468

l.edge@bangor.ac.uk

Rheoli Cofnodion a Chydymffurfiaeth Gyfreithiol

Rheolwr Cydymffurfiaeth a Chofnodion

Lynette Williams

8530

l.d.williams@bangor.ac.uk

Cwynion, Disgyblaeth ac Apeliadau Myfyrwyr
Marchnata Defnyddwyr a Moeseg Ymchwil

Uwch Swyddog Materion Myfyrwyr

Steve Barnard

2508

s.barnard@bangor.ac.uk

Gwenan Hine, Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio

Mae Gwenan yn arwain y Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio. Mae ganddi gyfrifoldeb penodol dros lywodraethu a rheoli, mewnfudo, llywodraethu gwybodaeth a chydymffurfiaeth, diogelu data, rhyddid gwybodaeth, diogelu, Atal, cyswllt â'r heddlu, rheoli argyfwng a rheoli fframwaith gwasanaethau cyfreithiol y Brifysgol. Mae'n arwain o ran darparu cyngor a chanllawiau ar gydymffurfio â pholisïau a'r gyfraith ar draws y brifysgol, ac yn gweithredu fel Swyddog Diogelu Data, Swyddog Rhyddid Gwybodaeth, Swyddog Diogelu a Rheolwr Argyfwng y Brifysgol.

Gareth Wyn Jones, Pennaeth Iechyd a Diogelwch

Mae Gareth yn rheoli'r Tîm Iechyd a Diogelwch ac mae ganddo gyfrifoldeb penodol dros oruchwylio ac arwain swyddogaeth iechyd a diogelwch y Brifysgol, trwy roddi cyngor proffesiynol cymwys ac arweinyddiaeth bwrpasol, cefnogi cydweithwyr, addysgu, ymchwil a gweithrediadau, a datblygu polisïau a gweithdrefnau sy'n hyrwyddo diwylliant iechyd a diogelwch cadarnhaol, yn unol â'r gofynion deddfwriaethol ac arfer da.

Suzanne Barnes, Swyddog Iechyd a Diogelwch

Mae Suzanne yn cefnogi datblygu a gweithredu agenda iechyd a diogelwch y Brifysgol ac yn rhoi cymorth ymarferol i Golegau a Gwasanaethau i helpu i gyflawni eu hagenda hwythau. Mae gan Suzanne ddiddordeb arbennig mewn diogelwch adeiladu, ynghyd â chefnogi myfyrwyr a digwyddiadau, ac mae hefyd yn cynnal archwiliadau ac adolygiadau ar thema ar draws ystod eang o feysydd pwnc. Nod cyffredinol Suzanne yw cynnig cyngor a chefnogaeth ymarferol a chwalu'r myth bod iechyd a diogelwch yn dweud 'NA'! 

Emma Riches, Swyddog Iechyd a Diogelwch

Mae Emma yn ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch cyffredinol sydd hefyd yn arbenigo mewn iechyd yn y gweithle ac effeithiau hynny, rheoli gwybodaeth, archwilio mewnol ac mae'n arwain ar elfennau allweddol o gydymffurfio â deddfwriaethol amgylcheddol, fel ISO 14001: 2015.

Lynne Hughes, Swyddog Llywodraethu a Mewnfudo

Mae Lynne yn rheoli Canolfan Weinyddol y Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio, ac mae’n rhoi cefnogaeth weinyddol i'r Swyddfa gyfan. Mae Lynne yn rhoi cefnogaeth ar gyfer materion llywodraethu’n gyffredinol, yn enwedig y trefniadau ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor, y Llys, y Pwyllgor Enwebiadau a'r Senedd, ac is-bwyllgorau'r Cyngor a'r Senedd. Lynne ysgrifennydd Grŵp Cydymffurfiob UKVI a chyswllt allweddol y Brifysgol o dan ei Thrwydded Noddi UKVI, ac mae'n rheoli materion sy’n ymwneud â mewnfudo ledled y Brifysgol. Lynne yw Swyddog Cefnogi Rheoli Argyfwng y Brifysgol ac mae'n cefnogi Gwenan gyda'r ymateb brys yn ystod yr oriau gwaith a'r tu allan i’r oriau gwaith arferol.

Katharine Groves, Uwch Cynorthwywr Cydymffurfio a Mewnfudo

Katharine sy'n gyfrifol am system monitro presenoldeb myfyriwr fisa Haen 4 israddedig a meistr, mae hefyd yn cynorthwyo Lynne i reoli’r prosesau monitro presenoldeb. Mae’n cynorthwyo gyda gweithgareddau ledled y brifysgol sy’n ymwneud â rheoliadau ymfudo myfyrwyr Haen 4, mae’n cyhoeddi Tystysgrifau Derbyn i Astudio (CAS) ac mae'n aelod staff achrededig i drin cardiau BRP.

Bronwen Hayes, Cynorthwywr Cydymffurfio a Mewnfudo

Mae Bronwen yn gyfrifol am system monitro presenoldeb myfyrwyr PhD fisa Haen 4 ac mae’n cynorthwyo gyda gweithgareddau ledled y brifysgol sy'n ymwneud â rheoliadau mewnfudo ar gyfer myfyrwyr Haen 4 gan gynnwys cyhoeddi Tystysgrifau Derbyn i Astudio (CAS), ac mae hefyd yn aelod staff achrededig i drin cardiau BRP. Mae hefyd yn gweithio gyda Jenny i sicrhau bod yr wybodaeth sydd ar y tudalennau gwe sy’n ymwneud â mewnfudo yn cael ei diweddaru. Bronwen yw Dirprwy Swyddog Cefnogi Rheoli Argyfwng y Brifysgol, ac mae’n cynorthwyo Gwenan a Lynne gyda phob agwedd ar faterion sy’n ymwneud ag ymateb mewn argyfwng a rheoli mewn argyfwng.

Jenny Amphaeris, Cynorthwywr Cydymffurfio a Rheoliadau

Mae Jenny yn gyfrifol am sicrhau bod tudalennau gwe'r swyddfa yn cael eu diweddaru'n llawn.  Mae'n darparu cymorth gweinyddol ar gyfer rheoli rheoliadau academaidd, codau ymarfer a gweithdrefnau'r Brifysgol.  Mae Jenny hefyd yn trefnu ac yn gweinyddu holl hyfforddiant y Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio.  Mae hi'n darparu cefnogaeth i Lynette ar geisiadau rhyddid gwybodaeth pan fo angen, ac mae hefyd yn cefnogi'r elfen fewnfudo, gan ei bod yn aelod staff achrededig i drin cardiau BRP.  Mae Jenny yn gweithio'n rhan-amser i'r Swyddfa ac mae ar gael ar foreau Llun i Gwener.  Mae Jenny hefyd yn cynorthwyo Lynne gydag addewidion y swyddfa ar gyfer y fenter #AryCyd.

Leah Edge, Cynorthwyydd Llywodraethu

Mae Leah yn rhoi cefnogaeth ar gyfer materion llywodraethu yn gyffredinol, yn enwedig trefniadau ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor, y Llys, y Senedd, ac is-bwyllgorau'r Cyngor a'r Senedd. Mae Leah yn rheoli'r broses o godi baner y brifysgol, cynnal a chadw'r gofrestr Penodiadau Anrhydeddus ac yn cynorthwyo gyda llofnodi a selio dogfennau swyddogol, ynghyd â chefnogi Gwenan gyda'r Polisi Rhoddion a Lletygarwch a'r Gofrestr Buddiannau, a chyda threfniadau monitro i'r Cynllun ar gyfer Gwybodaeth Gyhoeddedig. Mae Leah yn rheoli sut y caiff Cofrestr Polisïau’r Brifysgol ei gweithredu, ac yn cynorthwyo gyda rhai meysydd polisi penodol, yn ogystal â darparu cefnogaeth i fframwaith gwasanaethau cyfreithiol y brifysgol.

Lynette Williams, Rheolwr Cofnodion a Chydymffurfio

Mae Lynette yn darparu cefnogaeth i Gwenan gyda phob agwedd ar weithgareddau cydymffurfio, ac, yn benodol, mae'n gyfrifol am reoli ceisiadau rhyddid gwybodaeth a diogelu data o ddydd i ddydd. Mae hi'n rheoli canolfannau cofnodion y Brifysgol ac yn cefnogi nifer o feysydd polisi, gan gynnwys Prevent, diogelu a rhyddid i lefaru. Mae Lynette yn gweithio'n rhan-amser i'r Swyddfa ac mae ar gael ar foreau Llun, Mawrth a Mercher.

Steve Barnard, Uwch Swyddog Materion Myfyrwyr

Mae gan Steve gyfrifoldeb penodol dros reoli gweithdrefnau'r Brifysgol ar gyfer disgyblu myfyrwyr, cwynion myfyrwyr, arfer annheg, ffitrwydd / addasrwydd i ymarfer ac apeliadau myfyrwyr. Mae Steve hefyd yn gyfrifol am roi cyngor ar farchnata defnyddwyr a moeseg ymchwil, a hyfforddiant a datblygiad mewn perthynas â gweithdrefnau rheoli argyfwng y Brifysgol.  Mae Steve hefyd yn ymgynghori ag Undeb y Myfyrwyr ar bob agwedd ar ei bortffolio.