Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXC-3003:
Gwaith Maes: Barcelona

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Eifiona Lane

Amcanion cyffredinol

  1. Cyflwyno a datblygu gwybodaeth am ddaearyddiaeth ffisegol, economaidd a diwylliannol, a hanes dinas Barcelona a rhanbarth hunanreolaethol Catalonia, Sbaen;
  2. Datblygu medrusrwydd mewn cymhwyso methodolegau ymchwiliol a dadansoddol at sefyllfa Ewropeaidd y tu allan i Brydain, a defnyddio strategaethau ymchwiliol priodol yn ymwneud â gwahaniaethau diwylliannol, gwleidyddol ac ieithyddol;
  3. Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth feirniadol o faterion yn ymwneud â datblygu rhanbarthol yng nghyd-destun Barcelona fel prifddinas ranbarthol a Catalonia fel rhanbarth hunanreolaethol mewn cyd-destun Ewropeiadd;
  4. Meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth feirniadol o faterion, adnoddau, polisi a dulliau gweithredu yn ymwneud â chynllunio, busnes, cadwraeth natur, twristiaeth gynaliadwy, treftadaeth ac iaith yn Barcelona a Catalonia. Bydd themâu penodol yn cael eu dewis ar gyfer ymweliad maes pob grŵp a'u hegluro yn ystod y seminar cyntaf dan arweiniad staff.
  5. Defnyddio a hyrwyddo sgiliau astudio a medrusrwydd pellach mewn ymchwilio a chasglu data mewn lleoliad daearyddol newydd; coladu, dadansoddi a gwerthuso’r data hynny a chyflwyno darganfyddiadau mewn ystod o ffurfiau cydlynol – y cyflwyniad cynllunio, traethawd ymchwil estynedig, a thasgau byrion.

Cynnwys cwrs

Mae’r modiwl 20 credyd hwn ar Lefel Tri, a gynhelir dros un semester, yn cynnwys yr elfennau canlynol ac fe'i hasesir yn gyfan gwbl trwy waith cwrs: - • Ymweliad maes preswyl saith diwrnod i ddinas Barcelona a Rhanbarth Ymreolaethol Catalonia, Sbaen. Darperir amserlen fanwl i'r grŵp sy'n cynnwys cyfnod o ymchwil unigol.

• Cyfres o seminarau paratoi awr yr un dan arweiniad staff, Wythnosau 1 – 5. Mae’r rhain yn orfodol a chedwir cofrestr.

• Tasg ymchwiliadol a dadansoddol dan gyfarwyddyd i ddarparu at gyflwyniad PowerPoint ffurfiol 10 munud yn wythnos 5. Gwneir hyn mewn grwpiau o 2 – 3 myfyriwr gyda phob un yn ymdrin â thema benodedig a fydd yn berthnasol fel cefndir ymchwil i’r daith.

• Yn ystod yr ymweliad, cynhelir ymweliadau grŵp gyda theithiau tywys i safleoedd ac adnoddau sy’n berthnasol i bynciau gradd y myfyrwyr. Bydd y rhain yn cydymffurfio’n llawn â chanllawiau Iechyd a Diogelwch y Brifysgol. Bydd myfyrwyr yn cytuno i ddilyn cod ymarfer ac ymddygiad proffesiynol y modiwl yn ystod yr ymweliad.

• Byddwch angen cynllunio ymlaen llaw beth yw'r ffordd orau o ddefnyddio amser rhydd yn ystod yr ymweliad er mwyn casglu deunydd/arsylwadau maes a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer eich adroddiad ymchwil. Ar ôl i chi ddychwelyd bydd angen i chi gyflwyno adroddiad gwerthusol a dadansoddol, a ysgrifennwyd gennych chi eich hun, erbyn diwedd y semester (dyddiad i’w gyhoeddi’n ddiweddarach).

Meini Prawf

trothwy

1] Dim o bwys wedi ei hepgor neu’n anghywir o ran defnyddio gwybodaeth / sgiliau
2] Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau theoretig, cysyniadol ac ymarferol 3] Cyfuno theori/ymarfer/gwybodaeth i’w weld yn ysbeidiol wrth gyflawni amcanion y gwaith a asesir. Mae hyn yn rhoi safon foddhaol PASIO 40 – 49%

da

1] Defnyddir yn gywir lawer neu’r rhan fwyaf o’r wybodaeth a’r sgiliau a ddysgwyd. 2] Gafael dda/ddigonol ar elfennau theoretig/cysyniadol/ymarferol 3] Cyfuno theori/ymarfer/gwybodaeth yn dda/foddhaol wrth gyflawni amcanion y gwaith a asesir 4] Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol. Mae hyn yn rhoi safon Foddhaol i Uchel PASIO 50 – 69

ardderchog

1] Perfformiad eithriadol, arbennig o ddawnus 2] Defnyddir y wybodaeth berthnasol yn gywir. 3] Gafael ragorol ar elfennau theoretig/cysyniadol/gwybodaeth wrth gyflawni amcanion y gwaith a asesir
4] Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol. Mae hyn yn rhoi safon Ragorol DOSBARTH CYNTAF 70%+ +

Canlyniad dysgu

  1. Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o amrywiaeth o bynciau a materion daearyddol a welir yn Barcelona a Catalonia;

  2. Datblygu sgiliau a medrusrwydd yn y maes o ran coladu, dadansoddi, dehongli, gwerthuso ac adrodd ar ymchwil unigol mewn lleoliad daearyddol newydd.

  3. Medrusrwydd wrth gyflwyno darganfyddiadau a chasgliadau ymchwil seiliedig ar waith maes a gwefannau academaidd mewn adroddiad ymchwil ac ar lafar.

  4. Gallu cynllunio a llunio cyflwyniad PowerPoint clir a graenus mewn grŵp bychan.

  5. Cynnal proses anffurfiol ac elfennol o adolygu cyfoedion.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Asesiad llafar o gyflwyniad powerpoint 10
Adroddiad ymchwil 50
Tasgau byr ar gynnwys ymweliad maes. 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Group Project

Cyflwyniadau llafar 1 x 2 awr.

2
 

Sesiynau " galw am gymorth" heb eu hamserlenni

4
Workshop

Gweithdai wythnosol hyd at y cyflwyniad yn wythnos 5. 4 x 1 awr.

4
Fieldwork

Gwaith maes preswyl tymor.

70
Private study

Astudio unigol a darparu am y tri asesiad a'r gwaith maes ei hunan.

120

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn