Main arts quad

SAFLE UCHEL I YMCHWIL PRIFYSGOL BANGOR YNG NGHYMRU A’R DEYRNAS UNEDIG

Ymchwil Bangor yn y 30 Uchaf trwy’r Deyrnas Unedig am effaith gymdeithasol

Ymchwil Bangor yn y 30 Uchaf trwy’r Deyrnas Unedig am effaith gymdeithasol

Mae ymchwil Prifysgol Bangor wedi ei gosod mewn safle uchel yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf y Llywodraeth (REF2021), gyda 85% gyda’r gorau yn y byd (4*) neu’n rhagorol yn rhyngwladol (3*).

Yn gyffredinol, mae Prifysgol Bangor wedi'i rhestru yn 2il yng Nghymru ac yn y 50 uchaf yn y Deyrnas Unedig yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil sy’n mesur ansawdd ymchwil ar draws holl brifysgolion y Deyrnas Unedig.

Mae ymchwil Prifysgol Bangor yn darparu buddion cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol, o ddatblygiadau mewn gofal iechyd i brwydro newid ar yr amgylcheddol byd-eang, a dod o hyd i atebion ynni'r dyfodol.

Mae Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer ym Mangor yn cael ei restru ymhlith y 5 Uchaf yn y Deyrnas Unedig. Gyda sgôr rhagorol o ran effaith gymdeithasol yr ymchwil, sydd gyda’r gorau yn y byd a rhagorol yn rhyngwladol, mae ein gwyddonwyr chwaraeon blaenllaw yn gwneud ymchwil i wytnwch meddwl, perfformiad elît, ymddygiad deietegol a metabolaeth, ac ymarfer corff ac iechyd fasgwlar.

Mae ymchwil Prifysgol Bangor yn newid y byd ym meysydd Systemau Daear a Gwyddorau’r Amgylchedd ac mae wedi ei restru yn 1af yn y Deyrnas Unedig am effaith yr ymchwil. Gydag un o'r grwpiau mwyaf o wyddonwyr amgylcheddol yn y Deyrnas Unedig, mae ein hymchwil wedi'i restru yn chweched yn y Deyrnas Unedig ac yn 1af yng Nghymru am bŵer ymchwil.

Mae ein gwyddonwyr yn mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ac yn rhoi sylw i rai o faterion amgylcheddol pennaf y blaned, ar y tir ac ar y môr, megis gorddefnyddio plastigion untro, a diogelu amrywiaeth rhywogaethau ac ecosystemau trwy ymchwil i gadwraeth bioamrywiaeth.

Mae ein hymchwil sy’n ymwneud â’r Proffesiynau Perthynol i Iechyd, Deintyddiaeth, Nyrsio a Fferylliaeth yn y 15ed safle yn gyffredinol yn y Deyrnas Unedig. Mae'r gwaith yma'n cefnogi cynlluniau blaenllaw'r brifysgol, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, ar gyfer sefydlu Ysgol Feddygol Gogledd Cymru ym Mhrifysgol Bangor o 2024 a fydd yn adeiladu ar ein cryfderau ymchwil yn y Gwyddorau Dynol ac yn helpu i ddatblygu iechyd a gofal cymdeithasol i’r dyfodol a fydd yn gynaliadwy, yn seiliedig ar le ac yn atgyfnerthu twf y sector gwyddorau bywyd y rhanbarth.

Cafodd mwy na 150 o brifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn y Deyrnas Unedig eu hasesu fel rhan o’r ymarfer.

 Mae’r canlyniadau hyn yn rhoi Prifysgol Bangor ar flaen y gad o ran datblygu ymatebion arwyddocaol i heriau’r byd yr ydym yn byw ynddo, sef cynaliadwyedd, carbon isel, iechyd ataliol, hybu technoleg ac arloesedd, a diwylliant a’r celfyddydau. 


Ar gyrion disgyblaethau y mae ymchwilwyr yn arloesi go iawn ac mae ymchwil rhyngddisgyblaethol Prifysgol Bangor, ymchwil y mae iddo arwyddocâd byd-eang, yn dangos effaith ar y byd go iawn.


Mae bod yn yr ail safle yn gyffredinol yng Nghymru yn dangos yn glir ein hymrwymiad i gefnogi’r helics pedwarplyg, sef ymchwil, arbenigedd mewn diwydiant, llywodraeth a ymgysylltu ddinesig er budd economi a chymdeithas Gogledd Cymru a thu hwnt.
 

Yr Athro Iwan Davies,  Is-ganghellor Prifysgol Bangor

Canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 - Prifysgol Bangor

Percentage of the submission meeting the standard for:
Main panel Unit of assessment number Unit of assessment name Quality Profile FTE of submitted staff % of eligible staff submitted 4* 3* 2* 1* Unclassified
A 3 Allied Health Professions, Dentistry, Nursing and Pharmacy Overall 22.16 100 48 47 2 3 0
Outputs     44 47 4 6  
Impact     33 67      
Environment     88 13      
A 4 Psychology, Psychiatry and Neuroscience Overall 28.76 100 34 52 12 1 1
Outputs     22 57 18 1 1
Impact     67 33      
Environment     25 63 13    
B 7 Earth Systems and Environmental Sciences Overall 75.30 100 58 38 4 0 0
Outputs     43 52 6    
Impact     92 8      
Environment     63 38      
B 12 Engineering Overall 25.55 100 27 53 15 5 0
Outputs     20 67 11 2  
Impact     50 17 17 17  
Environment     13 63 25    
C 17 Business and Management Studies Overall 21.70 100 17 61 20 1 1
Outputs     22 57 17 2 2
Impact     17 67 17    
Environment       63 38    
C 21 Sociology Overall 28.70 100 23 41 31 4 1
Outputs     18 43 31 7 1
Impact     50 50      
Environment       13 88    
C 24 Sport and Exercise Sciences, Leisure and Tourism Overall 16.80 100 65 35 0 0 0
Outputs     55 45      
Impact     75 25      
Environment     88 13      
D 26 Modern Languages and Linguistics Overall 32.80 100 29 52 17 2 0
Outputs     23 49 24 4  
Impact     33 67      
Environment     48 40 13    
D 27 English Language and Literature Overall 18.80 100 35 37 28 0 0
Outputs     55 32 13    
Impact       25 75    
Environment     10 78 13    
Stethosgop yn gorwedd ar lyfr sydd wedi ei agor

UoA 3

Allied Health Professions, Dentistry, Nursing and Pharmacy 

Proffesiynau Perthynol i Iechyd, Deintyddiaeth, Nyrsio a Fferylliaeth

Mae ymchwil integredig sy’n gysylltiedig a meddygaeth ac iechyd yn rhan o’r hyn a wna Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol blaenllaw Prifysgol Bangor. Mae'r sefydliad yn blaenoriaethu ymchwil i wella canlyniadau cleifion. Mae ein portffolio yn cyfrannu at y rhaglen fyd-eang o ymchwil i bandemig COVID-19. Ac mae ein hymchwilwyr yn ymwneud â phartneriaid o’r llywodraeth, o gyrff rheoleiddio, o’r GIG ac o’r trydydd sector i wella ymchwil polisi.

Mae ein hymchwil yn defnyddio pum prif fethodoleg: Ffarmacoeconomeg ac economeg iechyd cyhoeddus; cynllunio treialon clinigol a gwerthuso ymyriadau meddygol cymhleth; ymchwil eilaidd newydd; gwyddor gweithredu gydag ymchwil gyfranogol; a bioleg gellog.

Mae'r rhain i gyd yn galluogi ymchwil cydgysylltiedig i ymdrin ag ymyriadau seicogymdeithasol ar gyfer dementia, iechyd y geg, ymchwil gofal cychwynnol a lliniarol a mecanweithiau cellog canser.

Astudiaethau achos a gyflwynwyd

Yr ymchwil diweddaraf

 Other Programmes at Bangor University

UoA 4

Psychology, Psychiatry and Neuroscience

Seicoleg, Seiciatreg a Niwrowyddoniaeth

Mae ymchwil yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor yn adlewyrchu dau ddull gweithredu y mae iddynt hanes hirsefydlog: datblygu a chymhwyso ymyriadau i hybu iechyd a lles o blentyndod cynnar hyd at oedran hŷn; a niwrowyddoniaeth wybyddol, lle mae'r Ysgol wedi buddsoddi mewn arbenigedd ymchwilwyr a chyfleusterau arbenigol.

Mae ymchwil yr Ysgol yn canolbwyntio ar: :

 • Ymyriadau er Llesiant – ymchwilio i lesiant, gwytnwch, iechyd corfforol ac iechyd meddwl. Mae ein gwaith yn cynnwys ymyriadau ar gyfer plant, rhieni ac athrawon i wella lles plant.
 • Canfyddiad a Gweithredu - Ymchwil i niwrowyddoniaeth wybyddol yn mynd i'r afael â heriau'r byd go iawn lle mae meysydd seicoleg, peirianneg, bioleg a meddygaeth yn cwrdd â’i gilydd.
 • Niwrowyddoniaeth Gymdeithasol a Gwybyddiaeth - mae ymchwilwyr yn ymchwilio i ganfyddiad pobl a rhyngweithiadau cymdeithasol gyda'r nod o ddeall y mecanweithiau niwral ac ymddygiadol sy'n sail i swyddogaeth gymdeithasol normal ac anhrefnus.
 • Iaith a Datblygiad - Mae dros hanner poblogaeth Gwynedd ac Ynys Môn yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg, y gyfran fwyaf o drigolion dwyieithog yn y Deyrnas Unedig. Mae cyd-destun ieithyddol a diwylliannol Gogledd Cymru felly yn ysgogydd unigryw ar gyfer ein hymchwil.

Astudiaethau achos a gyflwynwyd

Parc Cenedlaethol Eryri

UoA 7

Earth Systems and Environmental Sciences

Systemau Daear a Gwyddorau'r Amgylchedd

Mae gan Brifysgol Bangor un o'r grwpiau mwyaf o wyddonwyr amgylcheddol yn y Deyrnas Unedig.

Caiff yr Ysgol Gwyddorau Eigion, a gydnabyddir yn rhyngwladol, ynghyd â'r Ysgol Gwyddorau Naturiol, eu cefnogi gan ganolfannau rhagoriaeth rhyngddisgyblaethol gan gynnwys y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol, y Ganolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol, a'r Ganolfan Biogyfansoddion sydd ar flaen y gad o ran ymchwil, datblygu, a chymwysiadau masnachol o ddewisiadau amgen bio-seiliedig yn lle deunyddiau synthetig gan arwain at effaith sylweddol ar y diwydiant gweithgynhyrchu.

Mae ein gwyddonwyr yn elwa ar bartneriaeth gyda Chanolfan yr Amgylchedd Cymru, a ariennir gan NERC (Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol), a Chanolfan Ecoleg a Hydroleg y Deyrnas UnedigMae ein hymchwil yn amrywio o newid amgylcheddol byd-eang i gynhyrchu bwyd mewn modd cynaliadwy.

Mae gan Brifysgol Bangor bortffolio integredig o ymchwil sy'n cysylltu ecoleg sylfaenol systemau naturiol â'u cadwraeth a'r defnydd cynaliadwy a wneir ohonynt, yr holl ffordd trwy'r gadwyn gwerth nes cyrraedd bwyd - o’r môr a’r tir - a chynhyrchion coedwigoedd.

Mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar bedair thema:

 • Gwyddor Systemau Daear ac Eigioneg Ffisegol - Dealltwriaeth sylfaenol o'r amgylchedd ffisegol a'i berthynas â phrosesau biolegol sylfaenol. Mae gan grŵp Eigioneg Ffisegol Prifysgol Bangor fwy na phum degawd o brofiad yn gwneud ymchwil o'r radd flaenaf, gan ganolbwyntio'n bennaf ar foroedd ysgafell a phrosesau cymysgu cefnforol.
 • Gwyddor Systemau Daear ac Eigioneg Ffisegol - Dealltwriaeth sylfaenol o'r amgylchedd ffisegol a'i berthynas â phrosesau biolegol sylfaenol. Mae gan grŵp Eigioneg Ffisegol Prifysgol Bangor fwy na phum degawd o brofiad yn gwneud ymchwil o'r radd flaenaf, gan ganolbwyntio'n bennaf ar foroedd ysgafell a phrosesau cymysgu cefnforol.
 • Esblygiad, Ffisioleg ac Ymddygiad - Mae archwilio bioleg organebau yn bwydo i ymchwil helaeth i feysydd rheoli adnoddau, cynhyrchu bwyd mewn modd cynaliadwy ac i’r modd y mae’r meysydd hynny’n ymwneud â gwyddorau cymdeithas. Rydym yn defnyddio dulliau moleciwlaidd a biowybodeg blaengar ar draws cynefinoedd amrywiol i fynd i’r afael â materion arwyddocaol ac amserol ym meysydd bioleg esblygiadol ac ecoleg foleciwlaidd.
 • Defnydd Cynaliadwy, Cadwraeth ac Ecoleg Adnoddau Naturiol - Mae'r themâu hyn yn mynd i'r afael â chwestiynau sylfaenol a chymhwysol sy'n cael effaith sy’n rhagorol yn ryngwladol, gan ein galluogi i ymateb i anghenion diwydiant, llunwyr polisi a chymdeithas.

Astudiaethau achos a gyflwynwyd

darlithydd peirianneg cyfrifiadureg gyda myfyriwr

UoA 12

Engineering

Peirianneg

Mae ymchwil peirianneg ym Mhrifysgol Bangor yn canolbwyntio ar dair thema sy’n cyd-fynd â sectorau diwydiannol o bwys rhyngwladol:

 • Ffotoneg a Chyfathrebu - Mae gennym hanes o ymchwil sylfaenol mewn ffotoneg ac electromagneteg, yn benodol ffynonellau golau nanoraddfa, ffotoneg integredig, a delweddu cydraniad uwch, yn ogystal ag ymchwil gymhwysol i dechnolegau cyfathrebu optegol a GPS. Mae Canolfan Prosesu Signalau Digidol Prifysgol Bangor, a gyllidir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn canolbwyntio ar ymchwil arbenigol iawn i systemau cyfathrebu digidol megis rhwydweithiau ac ecosystemau 5G.
 • Ynni, Amgylcheddol a Bio-synhwyro - Mae ymchwil Prifysgol Bangor yn defnyddio dull 'systemau' cyfannol, gyda ffocws arbennig ar ystod o weithgareddau Ynni Carbon Isel gan gynnwys systemau ynni niwclear a morol a thechnolegau synwyryddion. Mae ein gwaith yn canolbwyntio'n helaeth ar wella parodrwydd technolegau newydd, wedi'u cryfhau trwy bartneriaethau academaidd a diwydiannol arwyddocaol.
  Mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys: 
  • Datblygu cyfres o gyfleusterau profi plwm tawdd i gefnogi ymchwil y Labordy Niwclear Cenedlaethol i'w hadweithydd cyflym plwm fel rhan o gystadleuaeth Uwch-Adweithydd Modiwlaidd Llywodraeth y Deyrnas Unedig a'r Rhaglen Arloesedd Niwclear.
  • Ym maes Gwyddorau Eigion rydym yn monitro ac yn modelu systemau newydd ynni solar ac ynni môr adnewyddadwy a charbon isel i arwain yr arferion gorau wrth fesur potensial cynhyrchu ynni.
  • Mae Sefydliad Dyfodol Niwclear Bangor yn fawr ei fri ac cynnwys cyfleusterau eithriadol a ddefnyddir gan ymchwilwyr a rhanddeiliaid yn y diwydiant i gynorthwyo datblygiad technoleg niwclear.
  • Mae’r Ganolfan Ynni Effeithlon Craff yn gweithio ar draws y sectorau ynni carbon isel i ddatblygu peirianneg, cyfrifiadureg a modelu i gynyddu cynaliadwyedd y cyflenwad a defnydd ynni, tra'n lleihau effeithiau amgylcheddol negyddol.
 • Delweddu, Modelu Data a Graffeg - Mae ymchwil Prifysgol Bangor wedi adeiladu ar ei chryfderau hirsefydlog mewn dysgu peirianyddol ac adnabod patrymau ac wedi ehangu ei heffaith i feysydd Dadansoddeg a Rhithrealiti.

Astudiaethau achos a gyflwynwyd

Cadw llygaid ar stociau ar y farchnad stoc

UoA 17

Business and Management Studies

Astudiaethau Busnes a Rheolaeth

Mae Ysgol Busnes Bangor ar flaen y gad o ran ymchwil a hyfforddiant ym meysydd cyfrifeg, bancio a chyllid yn y Deyrnas Unedig ac mae wedi ei rhestru ymhlith y 50 sefydliad gorau yn y byd am ymchwil Bancio.

Mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar dair thema:

 • Cynnydd ac Arloesedd Methodolegol - Trwy ddatblygu offer a datblygu modelau dadansoddol, mae ein datblygiadau’n cael eu hymgorffori mewn diwydiant. Mae ymchwil i ragolygon wedi cael effaith ar brosesau mewn corfforaethau rhyngwladol gan gynnwys Bosch, Siemens ac Amazon.
 • Cyfathrebu - Mae ein hymchwil yn ymgorffori cyfathrebiadau ariannol yn ogystal ag ymatebion defnyddwyr i gyfathrebu ynghylch marchnata a pholisi cyhoeddus.
 • Rheoliadau a Llywodraethu - Mae Prifysgol Bangor yn cefnogi llywodraethau, rheoleiddwyr, llunwyr polisi, a phwyllgorau gwarchod gydag ymchwil sy'n gwerthuso polisïau megis gwerthu am gyfnod byr, cyfreithiau gwarantau, graddio credyd, mecanweithiau dyfynbrisiau, cyfundrefnau targedu chwyddiant, a threthiant. Mae ein hymchwil yn mynd i'r afael â materion yn ymwneud â rheoliadau ariannol, cystadleuaeth a llywodraethu corfforaethol ym maes bancio.

Astudiaethau achos a gyflwynwyd

LLun o stryd siopa brysur.

UoA 21

Sociology

Cymdeithaseg;

Mae cymdeithasegwyr ym Mhrifysgol Bangor yn cynhyrchu ymchwil blaenllaw sy'n berthnasol i ddeinameg newydd ein byd cyfnewidiol. Mae ein ffocws ar astudiaethau empirig, beirniadol a damcaniaethol o strwythurau cymdeithasol, pŵer, gwerthoedd ac arferion beunyddiol, gan gynnwys theori gymdeithasol ac astudiaethau hanesyddol a chymharol.

Defnyddir amrywiaeth fawr o ddulliau damcaniaethol ac empirig i archwilio gwahanol gymdeithasau, gydag arbenigedd yng Nghymru a Lloegr, yr Almaen, Gogledd America, Tsieina a Gwlad Groeg.

Mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar bum thema:

 • Mudiadau Cymdeithasol, Cymdeithas Sifil a'r Sffêr Gyhoeddus - Rydym yn astudio sut y caiff materion yn ymwneud â chyfiawnder cymdeithasol, gwrthdaro, mudiadau gwleidyddol a chymdeithasol, deialog a thrafodaeth gyhoeddus oll eu mynegi.
 • Grym Gwleidyddol, Cyfreithlondeb, a'r Wladwriaeth - Mae ein hymchwil yn mynd i'r afael â chyrhaeddiad esblygol a'r anghydbwysedd yng ngrym y wladwriaeth.
 • Cenhedloedd, Cymunedau a Diwylliant - Mae ymchwilwyr yn canolbwyntio ar hunaniaeth genedlaethol, cenedlaetholdeb, ethnigrwydd, dosbarth, a gwleidyddiaeth datganoli, cymunedau a chysylltiadau cymdeithasol lleol.
 • Hunaniaeth, yr Hunan a Diwylliant Materol - Mae cymdeithasegwyr yn ymchwilio i sut y caiff hunaniaeth a’r ymdeimlad o berthyn eu ffurfio, gan gynnwys sut mae hynny’n berthnasol i'r dechnoleg, y bensaernïaeth a'r byd naturiol sy'n amgylchynu pobl.
 • Hawliau, Cyfiawnder a Rheoleiddio – Rydym yn archwilio Cymdeithaseg y gyfraith, cwestiynau am hawliau dynol, cyfiawnder cymdeithasol ac economaidd, gyda phwyslais ar lywodraethu a rheoleiddio.

Mae pedair canolfan ymchwil yn allweddol i’n cydweithrediadau a’r effaith a gawn ar gymdeithas: Sefydliad Ymchwil a Data Cymdeithasol ac Economaidd Cymru; Canolfan Defnydd Tir Cynaliadwy Syr William Roberts; y Labordy Deallusrwydd Artiffisial Emosiynol; a'r Rhwydwaith Astudio'r Cyfryngau a Chyfathrebu er Perswâd.

Astudiaethau achos a gyflwynwyd

Myfyrwyr yn gweithio mewn labordy Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

UoA 24

Sport and Exercise Sciences, Leisure and Tourism

Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer, Hamdden a Thwristiaeth

Mae Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor yn fawr ei bri ac yn cynnal ymchwil i wytnwch meddwl, perfformiad elît, perfformiad dynol ac iechyd mewn amgylcheddau eithafol, ymddygiad deietegol a metabolaeth, ac ymarfer corff ac iechyd fasgwlar.

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio gyda dau sefydliad:

 • Mae’r Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elît yn datblygu a chymhwyso egwyddorion seicolegol yng nghyd-destunau galw uchel chwaraeon, y lluoedd arfog a busnes. Ymhlith y cyllidwyr mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn a sefydliadau chwaraeon cenedlaethol megis Bwrdd Criced Cymru a Lloegr, Manchester City FC, a'r Undeb Rygbi. Defnyddiwyd rhaglenni hyfforddi gwytnwch Prifysgol Bangor gan dimau criced Lloegr i baratoi ar gyfer eu hymgyrch fuddugol yng Nghwpan y Byd 2019.
 • Mae’r Sefydliad Ffisioleg Ddynol Gymhwysol yn canolbwyntio ar bedair thema ymchwil: Meddygaeth Ataliol ac Adsefydlu; Pobl a’r Amgylchedd; Chwaraeon a Pherfformiad Dynol; a Ffisioleg a Thechnoleg. Rydym yn ymchwilio i’r themâu hyn gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i astudio ymatebion ymddygiadol a newidiadau integreiddiol mewn ffisioleg niwral, endocrinaidd, metabolaidd, arennol, cardiofasgwlaidd a resbiradol i ymarfer corff, afiechyd a'r amgylchedd. Mae ein cyllidwyr yn cynnwys y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd a Gofal a Chronfa Iach ac Egnïol Llywodraeth Cymru. Mae ein gwaith ar faethiad wedi cael effaith arbennig, yn cael ei ddefnyddio gan y Weinyddiaeth Amddiffyn i wella iechyd a lles personél milwrol.

Astudiaethau achos a gyflwynwyd

A keyboard showing different languages

UoA 26

Modern Languages and Linguistics

Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth

Mae ysgolheigion o bob rhan o'r Celfyddydau a'r Dyniaethau yn galluogi portffolio o ymchwil cynaliadwy, sy’n seiliedig ar iaith ac yn ddiwylliannol amrywiol ac sy’n adlewyrchu cryfderau hanesyddol Prifysgol Bangor ac yn cael effaith ar ddiwylliant, cymdeithas a’r celfyddydau.

Caiff hyn ei gyfoethogi trwy gydweithio’n agos â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n chwarae rhan allweddol mewn creu sylfaen ymchwil cyfrwng Cymraeg cynaliadwy ar lefel leol a chenedlaethol.

Mae ein hymchwil yn ategu pedair colofn Gweledigaeth Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ar gyfer Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru – sef rhagoriaeth, lle, arloesedd, a chydweithredu.

Gyda ffocws ymchwil ar y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Astudiaethau Diwylliannol Rhyngddisgyblaethol, Ysgrifennu Creadigol a Pherfformio, ac Ieithyddiaeth a Chynllunio Ieithyddol rydym yn manteisio ar ddiwylliant Cymreig yr ardal y mae Prifysgol Bangor wedi ei lleoli ac yn gosod hynny mewn cyd-destun rhyngwladol. Mae ein hymchwil arloesol yn mynd i’r afael â phryderon cyfoes ledled y byd gan rychwantu cyfnod amser o’r canol oesoedd hyd heddiw.

Astudiaethau achos a gyflwynwyd

Pentwr o lyfrau

UoA 27

English Language and Literature

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Gan fanteisio ar ddiwylliant Cymreig yr ardal y mae Prifysgol Bangor wedi ei lleoli, mae ymchwilwyr ym meysydd Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Ffilm, Hanes, a Cherddoriaeth yn ymchwilio i effaith diwylliant, cymdeithas a’r celfyddydau mewn cyd-destunau cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar dri maes:

 • Testunau Materol a Diwylliant Materol - dwyn ynghyd arbenigedd mewn testunau a chyd-destunau llenyddol a hanesyddol ar draws y canrifoedd, gan ganolbwyntio ar fateroliaeth, mabwysiadu persbectif hanesyddol, gan gynnwys golygu testunau a cherddoriaeth cynnar.
 • Cysylltiadau Diwylliannol: Cymru, Ewrop a'r Byd - canolbwyntio ar negodi ffiniau diwylliannol, yn llenyddol a diwylliannol, yng Nghymru a thu hwnt.
 • Ysgrifennu Creadigol a Ffilm - cefnogir y meysydd hyn trwy waith ein pum canolfan ymchwil: Canolfan Stephen Colclough ar Hanes y Llyfr, y Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd; Canolfan R.S. Thomas; ContemPo – y Ganolfan Barddoniaeth Gyfoes; a'r Ganolfan Astudiaethau Ffilm, Teledu a Sgrin

Astudiaethau achos a gyflwynwyd

Yr ymchwil diweddaraf

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?