Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SCP-2040:
Safbwyntiau GC

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Health Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Ms Rhian Lloyd

Amcanion cyffredinol

Mae'r modiwl hwn yn rhoi trosolwg o'r rolau y mae gweithwyr cymdeithasol yn ymarfer mewn cymdeithas gyfoes. Mae dadleuon ynghylch 'Beth yw Gwaith Cymdeithasol?' wedi bod wrth wraidd trafodaeth rhyngwladol a chenedlaethol. Mae Ffederasiwn Rhyngwladol Gweithwyr Cymdeithasol a Chymdeithas Ryngwladol Ysgolion Gwaith Cymdeithasol yn cadarnhau eu cyd-ddealltwriaeth o waith cymdeithasol: “The Social Work profession promotes change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well -being.” (Coulshed a Orme 2012: xviii)

Cynnwys cwrs

Cynnwys y modiwl:

i) Beth yw Gwaith Cymdeithasol? Disgrifio a diffinio Gwaith Cymdeithasol

ii) Chi a Gwaith Cymdeithasol. Beth mae gweithwyr cymdeithasol yn ei wneud a ble maent yn gweithio?

iii) Gwerthoedd a Moeseg ar gyfer Gwaith Cymdeithasol. Codau Ymarfer ar gyfer Ymarfer Gwaith Cymdeithasol

iv) Y cyd-destun cyfreithiol a sefydliadol lle mae'r broses Gwaith Cymdeithasol yn digwydd.

v) Ymchwil a phrofiadau unigolion a gofalwyr - dadansoddi adolygiadau o achosion difrifol mewn gwaith cymdeithasol a sut maent yn sail i ymarfer gwaith cymdeithasol cyfredol.

vi) Ymarfer gwrth –orthrymol - Hunaniaeth a dealltwriaeth o ormes a'r nifer gwahanol o ormes mewn cymdeithas gyfoes.

vii) Proses Gwaith Cymdeithasol: Asesu: Damcaniaethau a Modelau (model Cwestiynu, model Gweithdrefnol, model Rhannu a Naratif) Asesiad o Risg ac Angen; Asesu a Gormes; Asesiad aml-ddisgyblaethol.

viii) Proses Gwaith Cymdeithasol: Theori Systemau fel dull sylfaenol ar gyfer ymyrraeth mewn Gwaith Cymdeithasol; Cyfranogiad Defnyddwyr Gwasanaeth; Damcaniaethau Grymuso; Eiriolaeth, Negodi a Phartneriaeth

ix) Prosesau Gwaith Cymdeithasol: Cyfathrebu – Sgiliau a strwythur cyfweliad -; Cwestiynu; Ymateb; Rhwystrau; Defnyddio cyfieithwyr; Cyfweld plant.

x) Prosesau Gwaith Cymdeithasol: Ymarfer myfyriol; Adolygu’r camau mewn Gwaith Cymdeithasol; Terfyniadau.

S2 Darlith / Lecture  Seminarau / Seminars

15 23/1 Beth yw Gwaith Cymdeithasol? Dadansoddiad beirniadol o waith cymdeithasol 16 30/1 Chi a Gwaith Cymdeithasol Adlewyrchiad beirniadol a personol o ymarfer gwaith cymdeithasol 17 6/2 Gwerthoedd a moeseg mewn gwaith cymdeithasol Gwerthuso gwerthoedd a moeseg mewn gwaith cymdeithasol 18 13/2 Cyd destun cyfreithiol a threfniadau mewn gwaith cymdeithasol Archwilio polisiau gwaith cymdeithasol cyfredol 19 20/2 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a LLesiant (Cymru) 2014 Gwerthuso Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 20 27/2 Ymchwil a profiadau unigolion a gofalwyr Trafodaeth ar bwysigrwydd ymchwil mewn ymarfer gwaith cymdeithasol cyfoes 21 6/3 Dadansoddi adolygiadau gwaith achos difrifol a sut maent yn dylanwadu ymarfer gwaith cymdeithasol cyfredol Trafod a gwerthuso ymarfer da mewn adolygiadau gwaith achos difrifol 22 13/3 Ymarfer gwrth orthrymol Hunaniaeth a dealltwriaeth o amrywiol fathau o orthrwm mewn cymdeithas 23 20/3 Proses gwaith cymdeithasol: asesu, theoriau a modelau Trafod modelau allweddol ymarfer gwaith cymdeithasol 24 27/3 Proses gwaith cymdeithasol: gweithio mewn partneriaeth i greu canlyniadau cadarnhaol Trafod modelau allweddol mewn ymarfer gwaith cymdeithasol 25 24/4 Proses gwaith cymdeithasol: cyfathrebu Datblygu sgiliau cyfathrebu a gwrando effeithiol 26 1/5 Proses gwaith cymdeithasol: adlewyrchu ar ymarfer Adolygu’r camau mewn gwaith cymdeithasol: perthynas effeithiol a diweddu perthynas.

Meini Prawf

ardderchog

Excellent students will be able to demonstrate a comprehensive knowledge and a developed understanding of contemporary sociological theory, its social context and relationship to other social theories. They will display mature reflexive awareness and critical judgement in the application of recent theories to a range of contemporary issues.

trothwy

To pass the module students must have achieved the expected outcomes at a basic level. They will be able to identify the main contributors to contemporary sociological theory and offer a basic description of their theories in context. They will show an adequate awareness of recent trends and the main similarities and contrasts between them. They will show some understanding of how theories may be applied to selected contemporary social issues.

da

Good students will be able to identify main contributors to contemporary sociological theory, summarise their theories and explain their origins. They will show a good awareness of recent trends and the main similarities and contrasts between them. They will show a good understanding and reflexive awareness of how theories may be applied to contemporary social issues.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o'r broses Gwaith Cymdeithasol.

 2. Dadansoddi'n feirniadol gwahanol ddulliau a modelau asesu

 3. Deall sut mae ymagweddau a gwerthoedd moesegol yn llywio prosesau Gwaith Cymdeithasol.

 4. Adnabod, disgrifio a gwerthuso'n feirniadol beth yw ymarfer Gwaith Cymdeithasol mewn cymdeithas gyfoes.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
A 100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Students’ autonomous learning will be supported by a blended learning environment.

24
Individual Project

Students will be exposed to a variety of teaching and learning formats, including lectures and seminars, independent study and flexible learning via Blackboard.

164
Seminar

Seminars will provide the opportunity for student-centred and interactive learning that enables them to reflect on their learning.

12
Group Project

Group work and workshops.

 

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: