Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl SCS-2213:
Pwer, Cyfalaf a Chymdeithas

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Cynog Prys

Amcanion cyffredinol

Canolbwynt y modiwl hwn yw dadansoddiad rhai o weithiau damcaniaethol cymdeithasol y cyfnod modern, gan ganolbwyntio ar waith Antonio Gramsci, Yr Ysgol Frankfurt, a Pierre Bourdieu. Bydd y modiwl hwn yn cychwyn drwy gynnig trosolwg o brif ddamcaniaethau o fewn cymdeithaseg, gan gynnwys gwaith y damcaniaethwyr clasurol, sef Marx, Durkheim a Weber. Yna, bydd y modiwl hwn yn astudio datblygiad y traddodiad Marcsaidd gan edrych ar rai o’u prif gysyniadau a’u damcaniaethau pwysicaf y damcaniaethwyr hyn. Ystyrir sut mae theorïau hyn yn berthnasol yn ein cymdeithas gyfoes, gan dalu sylw arbennig i’r drafodaeth ynghylch pŵer, tra-arglwyddiaeth a chyfalaf o fewn cymdeithas gyfoes. Datblygir y sgiliau astudio angenrheidiol i allu crynhoi dadleuon a gwybodaeth ynghylch syniadau'r damcaniaethwyr, a chynnig beirniadaeth o’u gwaith.

Cynnwys cwrs

Diben y modiwl hwn yw astudio’r consensws a’r gwrthdaro o fewn cymdeithas, gan gwestiynu’r modd y mae grymoedd cymdeithasol yn dylanwadu ar yr unigolyn. Bydd y modiwl yn codi cwestiynau ynglŷn â sut mae normau a gwerthoedd cymdeithasol yn cael eu cyfreithloni, gan gwestiynu buddiannau pwy sy’n cael ei gynrychioli gan y gwerthoedd hyn. Byddwn felly yn trafod y berthynas rhwng yr unigolyn a chymdeithas, gan gloriannu’r dadleuon rhwng galluedd yr unigolyn a dylanwad strwythurau cymdeithas ar yr unigolyn. Bydd y modiwl yn gorffen drwy ystyried enghreifftiau o synthesis damcaniaethol rhwng y ddau safbwynt.

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno’r myfyrwyr i rai o ddamcaniaethwyr cymdeithasegol y cyfnod modern, gan adeiladau ar ei dealltwriaeth o ddamcaniaethau gymdeithasegol glasurol. Cychwynnir drwy astudio’r modd y datblygodd y traddodiad Marcsaidd gan dalu sylw penodol at gyfraniad Antonio Gramsci. Wrth drafod gwaith Gramsci byddwn yn canolbwyntio ar ei gysyniad o hegemoni, rheolaeth gymdeithasol a chydsyniad.

Yna byddwn yn astudio damcaniaeth gwrthdaro, a chyfraniad meddylwyr yr Ysgol Frankfurt (e.e. Marcuse, Adorno, Hokenhimer, a Habermas). Fel Gramsci, roedd y damcaniaethwyr hyn yn ysgrifennu yn y traddodiad Marcsaidd gyda diddordeb mewn pŵer a rheolaeth gymdeithasol. Astudiwn y modd yr oedd y damcaniaethwyr amrywiol o fewn yr YF yn dehongli’r modd yr oedd y system yn tra-arglwyddi dros unigolion, yn gorchymyn, manipiwleiddio, dallu a thwyllo unigolion i gynnal ac atgynhyrchu strwythur cymdeithas.

Bydd y modiwl yn cloi drwy ystyried cyfraniad Pierre Bourdieu a’i ymgais i gynhyrchu synthesis o alluedd yr unigolyn a dylanwad strwythur cymdeithas. Trafodir cysyniadau Bourdieu o habitus, cyfalaf, a meysydd, gan drafod y modd cudd y mae Bourdieu yn gweld pŵer yn dylanwadu ar ein bywydau beunyddiol. Byddwn hefyd yn ystyried defnydd ffeministiaid o gysyniadau Bourdieu o ran theory ymgorfforiad.

Meini Prawf

trothwy

Er mwyn llwyddo yn y modiwl hwn, bydd disgwyl i'r myfyrwyr gyflawni'r deilliannau ar y lefel sylfaenol. H.y. bydd gofyn iddynt ddangos ymwybyddiaeth o brif weithiau theoretaidd Gramsci, Yr Ysgol Frankfurt a Bourdieu, a'r prif gysyniadau perthnasol, bod yn ymwybodol o'r dylanwadau a fu ar eu syniadau, a'r modd y gellir cymhwyso eu waith at y sefyllfa gyfoes.

ardderchog

Bydd myfyrwyr rhagorol yn gallu defnyddio'r wybodaeth yn ddadansoddol a beirniadol, ac yn gallu cymhwyso'r theorïau at sefyllfaoedd cymdeithasol penodol.

C- i C+

Bydd myfyrwyr da yn gallu dangos dealltwriaeth a barn aeddfed, yn gallu gweld y cyswllt rhwng theorïau ac ymarfer cymdeithasol, ac yn gallu cyfeirio at weithiau ac enghreifftiau perthnasol yng ngweithiau Gramsci, Yr Ysgol Frankfurt a Bourdieu.

Canlyniad dysgu

 1. Cyflwyno syniadau’r damcaniaethwyr hyn mewn modd clir a rhesymegol

 2. Dadansoddi'n cysyniadau a damcaniaethau cymdeithasegol cyfoes e.e. Gramsci, Yr Ysgol Frankfurt a Bourdieu.

 3. Datblygu eu dealltwriaeth o theori gymdeithasegol glasurol

 4. Dangos cynnydd mewn dealltwriaeth o dystiolaeth a dadleuon cymhleth trwy astudiaeth annibynnol

 5. Gwerthuso'r dylanwadau ar gysyniadau’r damcaniaethwyr cymdeithasegol dan sylw.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Traethawd Pwer, Cyfalaf a Chymdeithas 50
ARHOLIAD Arholiad Pwer, Cyfalaf a Chymdeiths 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Byddwn yn cyfarfod am 2 awr bob wythnos ar gyfer darlith a seminar. Bydd gwaith darllen yn cael ei osod ar gyfer pob seminar ac mae disgwyl i bawb ddarllen y deunydd a pharatoi yn drylwyr ar gyfer trafod y gwaith.

12
Lecture

Byddwn yn cyfarfod am 2 awr bob wythnos ar gyfer darlith a seminar. Bydd gwaith darllen yn cael ei osod ar gyfer pob seminar ac mae disgwyl i bawb ddarllen y deunydd a pharatoi yn drylwyr ar gyfer trafod y gwaith.

12
Private study

Bydd gwaith darllen yn cael ei ddarparu bob wythnos. Yn ogystal ag hynny, mae disgwyl i fyfyrwyr ymgymryd a gwaith darllen annibynnol.

176

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/scs-2213.html

Rhestr ddarllen

Apperouth, S. Edles, L. (2011) Classical and Contemporary Socialogical Theory, Text and Readings, 2ed, Sage: Los Angeles.

Bottomore, T. (2002) The Frankfurt School and its critics. London: Routledge.

Bourdieu, P. & J-C Passeron (1990) Reproduction in education, society and culture, Cyfieithiad o’r Ffrangeg gan Richard Nice, London:Sage.

Elliot, A. (2008) Contemporary Social Theory: An introduction, London: Routledge.

Jenkins, R. (2002) Pierre Bourdieu. London: Routledge.

Johnson, R.(Gol). (1993) The field of cultural production: essays on art and literature, New York: Columbia University Press.

Morris-Jones, H. (1984) Durkheim, Cyfres y Meddwl Modern. Dinbych: Gwasg Gee.

Ransome, P (2010) Social Theory for Beginners. Bristol: Policy Press.

Roberts, E (1982) Weber, Cyfres y Meddwl Modern. Dinbych: Gwasg Gee.

Shusterman, R. (1999) Bourdieu: a critical reader. Oxford: Malden, Mass: Blackwell Publishers.

Stones, R. (Gol) (2008) Key Sociological Thinkers. London: Palgrave

Swartz, D.L. & V.L.Zolberg (2004) After Bourdieu: influence, critique, elaboration, Netherlands:Kluwer Academic Publishers.

Thompson, J.B. (1991) Language and symbolic power, Cyfieithiad gan Gino Raymond a Matthew Adamson, Cambridge :Polity.

Webb, J., T. Schirato & G.Danaher (2002) Understanding Bourdieu, London: Sage.

Williams, H. (1980) Marx, Cyfres y Meddwl Modern. Dinbych: Gwasg Gee.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: