Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SCS-3005:
Problemau Cymdeithasol Cymru

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Amcanion cyffredinol

Bydd myfyrwyr yn medru trafod y cysyniad o 'broblem gymdeithasol‘ o safbwynt Cymdeithasegol. Ystyried modelau o ddeall gwahaniaethau cymdeithasol a modelau canolog Polisi Cymdeithasol. Deall a thrafod problemau cyfoes yng Nghymru a’r byd o safbwynt cymdeithasegol gan ddefnyddio damcaniaethau addas. Deall a gwerthuso polisi cymdeithasol & gwaith cymdeithasegol perthnasol.

Cynnwys cwrs

Cyflwynir y cysyniad o 'broblem gymdeithasol' ac yna edrychir ar y gwahanol fodelau cysyniadol a ddatblygwyd i drafod y maes. Gwelir sut mae agweddau tuag at broblemau, a'r modd o'u datrys, wedi newid dros y blynyddoedd. Yna cymhwysir yr wybodaeth i feysydd penodol yn y Gymru gyfoes, trwy gyfrwng darlithoedd a sesiynau astudio annibynnol, er mwyn hyrwyddo dealltwriaeth y myfyrwyr o broblemau cyfoes a hirdymor. Ystyrir yr ymateb polisi ar sawl lefel ar draws gwledydd Prydain a thu hwnt. Byddwn yn ymweld â Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd a gwerthuso gwaith asiantaethau polisi rheng flaen.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy

Ystod graddau D minws at D+

1. Cyflwyniad Llafar

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu cyflawni'r canlynol yn foddhaol: adolygu'r llenyddiaeth berthnasol parthed drafod problem gymdeithasol a’r prosesau cymdeithasol sydd ynghlwm; gallu dangos peth ymwybyddiaeth o werthoedd cymdeithasol sy’n sail i bolisi cymdeithasol; gallu dewis problem gymdeithasol i’w astudio.

2. Astudiaeth achos:

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu cyflawni'r canlynol yn foddhaol: adolygu'r llenyddiaeth berthnasol parthed dehonghli problem gymdeithasol a’r prosesau cymdeithasol sydd ynghlwm; gallu dangos peth ymwybyddiaeth o werthoedd cymdeithasol sy’n sail i bolisi cymdeithasol; gallu dewis problem gymdeithasol i’w astudio. Gallu deall eflennau polisi, defnyddio cronfeydd data, deall patrwm ac arwyddocâd data; cynnig dehongliad o’r maes.

da

Da

Ystod graddau B minws at B+

1. Cyflwyniad Llafar

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu cyflawni'r canlynol yn dda a hyderus: cynhyrchu adolygiad llenyddiaeth berthnasol parthed dehonghli problem gymdeithasol a’r prosesau cymdeithasol sydd ynghlwm yn drylwyr; gallu dangos ymwybyddiaeth soled o werthoedd cymdeithasol sy’n sail i bolisi cymdeithasol; gallu dewis problem gymdeithasol i’w astudio a’i thrafod yn hyderus.

2. Astudiaeth achos:

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu cyflawni'r canlynol yn dda a hyderus: cynhyrchu adolygiad llenyddiaeth berthnasol parthed dehonghli problem gymdeithasol a’r prosesau cymdeithasol sydd ynghlwm yn drylwyr; gallu dangos ymwybyddiaeth soled o werthoedd cymdeithasol sy’n sail i bolisi cymdeithasol; gallu dewis problem gymdeithasol i’w astudio a’i thrafod yn hyderus. Gallu deall eflennau polisi, defnyddio cronfeydd data, deall patrwm ac arwyddocâd data; cynnig dehongliad gref o’r maes.

Ystod graddau C minws at C+

1. Cyflwyniad Llafar

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu cyflawni'r canlynol yn dda a disgrifiadol: cynhyrchu adolygiad llenyddiaeth berthnasol parthed dehonghli problem gymdeithasol a’r prosesau cymdeithasol sydd ynghlwm yn dda a llawn; gallu dangos ymwybyddiaeth soled o werthoedd cymdeithasol sy’n sail i bolisi cymdeithasol; gallu dewis problem gymdeithasol i’w astudio a’i thrafod yn llawn a disgrifiadol.

2. Astudiaeth achos:

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu cyflawni'r canlynol yn dda a disgrifiadol: cynhyrchu adolygiad llenyddiaeth berthnasol parthed dehonghli problem gymdeithasol a’r prosesau cymdeithasol sydd ynghlwm yn dda a llawn; gallu dangos ymwybyddiaeth dda o werthoedd cymdeithasol sy’n sail i bolisi cymdeithasol; gallu dewis problem gymdeithasol i’w astudio a’i thrafod yn led feirniadol. Gallu deall eflennau polisi, defnyddio cronfeydd data, deall patrwm ac arwyddocâd data; cynnig dehongliad o’r maes.

ardderchog

Rhagorol

Ystod graddau A minws at A*

1. Cyflwyniad Llafar

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu cyflawni'r canlynol yn raenus a thestlus : cynhyrchu adolygiad llenyddiaeth berthnasol a swmpus parthed dehonghli problem gymdeithasol a’r prosesau cymdeithasol sydd ynghlwm; gallu dangos ymwybyddiaeth resymegol o werthoedd cymdeithasol sy’n sail i bolisi cymdeithasol; gallu dewis problem gymdeithasol i’w astudio a’i thrafod yn hyderus, grymus a meistrolgar.

2. Astudiaeth achos:

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu cyflawni'r canlynol yn raenus a thestlus: cynhyrchu adolygiad llenyddiaeth berthnasol a swmpus parthed dehonghli problem gymdeithasol a’r prosesau cymdeithasol sydd ynghlwm; gallu dangos ymwybyddiaeth resymegol o werthoedd cymdeithasol sy’n sail i bolisi cymdeithasol; gallu dewis problem gymdeithasol i’w astudio a’i thrafod yn hyderus, grymus a meistrolgar. Gallu deall eflennau polisi, defnyddio cronfeydd data, deall patrwm ac arwyddocâd data; cynnig dehongliad dwfn a soffistigedig o’r maes.

Canlyniad dysgu

 1. Trafod y cysyniad o 'broblem gymdeithasol‘ yn feirniadol o safbwynt Cymdeithasegol

 2. Cloriannu'n feirniadol y gwahanol fodelau o ddeall gwahaniaethau cymdeithasol a modelau canolog Polisi Cymdeithasol

 3. Deall a gwerthuso problemau cyfoes o safbwynt cymdeithasegol gan ddefnyddio damcaniaethau addas

 4. Deall a gwerthuso ymatebion polisi cymdeithasol & gwaith cymdeithasegol perthnasol

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Astudiaeth breifat - yn darllen yn eang o amgylch testynau darlithoedd a seminarau, paratoi ag ymchwilio wrth baratoi am ymweliadau, paratoi ar gyfer asesiadau

176
Lecture

12 Darlith - 1 awr yr wythnos

12
Seminar

12 Sminar - 1 awr yr wythnos

12

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol
 • how to use empirical evidence - both quantitative and qualitative in criminology and sociology
 • relationships between these and social divisions and social change.
 • the ability to formulate and investigate sociologically informed questions
 • awareness of how political and cultural values - including the student's own - have an impact on responses to and rival interpretations of safety and security, crime
 • competence in using major theoretical perspectives and concepts in sociology, and their application to social life
 • the capacity to analyse, assess and communicate empirical sociological information
 • the ability to identify a range of qualitative and quantitative research strategies and methods
 • the ability to conduct sociological / criminolgical research
 • the ability to undertake and present scholarly work
 • the ability to recognise the relevance of sociological knowledge to social, public and civic policy.
 • Develop a sound appreciation of the variety of theories that comprise the discipline of social policy and how these impact on social policy interventions
 • Become cognizant with key conceptual debates within the field of contemporary social policy
 • Appreciate the value of and apply theoretical and methodological rigour to analyses of welfare issues;
 • Be aware of the ethical, social and political contexts within which social policy practice and research is conducted and delivered
 • Develop a knowledge and expertise with respect to a range of evidence-based policy making and practice.
 • Develop a sophisticated understanding of the processes of social policy analysis and evaluation.
 • the philosophy and politics of criminalisation, victimisation, criminal justice and modes of punishment
 • how crime, deviance and victimisation are socially and legally constructed the different sources of information about crime and victimisation, both quantitative and qualitative, and how they are produced - including their location in particular legal, political, social and ideological frameworks - and how they can be interpreted
 • trends in crime, harm and victimisation
 • the development, role, organisation and governance of efforts to reduce and prevent crime, deviance and harm, and to ensure personal and public safety and security in different locations; the role of the state and non-governmental agencies
 • the effectiveness of such measures, and human rights issues in relation to preventive and pre-emptive measures
 • the social and historical development of the main institutions involved in crime control in different locations
 • the use of discretion in relation to justice processes, including issues of discrimination and diversity
 • governance of criminal and youth justice, and other crime control processes
 • relationships of crime, deviance and offending, and victimisation to social divisions such as: age, gender, sexuality, social class, race, ethnicity and religious faith

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Adnoddau ynghlwm âg ymweliad a Llwyodraeth Cymru ynghyd âg asiantaechau rheng flaen. Costau teithio ar aros dros 1/2 noson ydynt yn bennaf. Ymdrechir i gadw costau i lawr gan gyfraniadau gan yr Ysol a'r CCC. Bydd hyn yn golygu y cedwir cyfraniadau cost myfyrwyr i isafswm yn unig.

Rhestr ddarllen

Allan, K. (2013) Contemporary Social and Sociological Theory: Visualing Social Worlds, Thousand Island Oaks, California: Sage Publications.

Bessant, J. ; Watts, R.; Dalton, T. & P. Smyth (2006) Talking Policy, Crows Nest, N.S.W. : Allen & Unwin.

Brown, K. (2017) Introduction: Vulnerability and Social Justice, Social Policy and Society, 05 June 2017, pp. 423-427

Edmiston, D., Patrick, R. & Garthwaite, K. (2017) Introduction: Austerity, Welfare and Social Citizenship, Social Policy & Society https://doi.org/10.1017/S1474746416000658; pp. 253-259

Leon-Guerrero, A. (2019) Social Problems, Community, Policy and Social Action, London: Sage Publications.

Manji, K. (2016) Social Security Reform and the Surveillance State: Exploring the Operation of ‘Hidden Conditionality’ in the Reform of Disability Benefits Since 2010; Social Policy & Society, https://doi.org/10.1017/S147474641600052X pp. 305-314

Mental Health Foundation (2016) Mental Health in Wales: Fundamental Facts.Cardiff: Mental Health Wales.

Mooney, L.A.; Knox, D. & Schaat, C. (2015) Understanding Social Problems, USA: Cengage Learning.

Parr, S(2016) Explaining and Understanding State Intervention into the Lives of ‘Troubled’ Families , Social Policy & Society, pp. 577-592

Poverty and Social Exclusion Unit – Reporting Research, Examining Policy, Studying Debates.

Sefydliad Bevan Foundation (2018) Research Publications on: Demographic change; Universal Credit; Poverty; Fair Pay; Social Care; Wellbeing.

Swaffield, J. & ,Snell, C.; Tunstall,b. & Bradshaw, J. (2018) An Evaluation of the Living Wage: Identifying Pathways Out of In-Work Poverty, Social Policy and Society, Volume 17, Issue 3

Young, K., Ashby, D., Boaz, A. & Grayson, L. (2018) Social Science and the Evidence-based Policy Movement , Social Policy and Society, Volume 1, Issue.1

Wales, J. (2015 ) Investigating Social Issues, Red Globe press.

Williams, E. & R. Doyle (2016) Rural Poverty in Wales: Existing Research and Evidence Gaps, Public Policy Institute for Wales.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: