Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl SCU-1001:
Ymchwil Cymdeithasol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Cynog Prys

Amcanion cyffredinol

Dyma ddechrau ar eich gyrfa cyffroes fel ymchwilwyr cymdeithasol. Byddech yn cael hyfforddiant ym mhob agwedd o ymchwil cymdeithasol - o sylwi ffenomenon o ddiddordeb a’i archwilio, hyd at gynllunio prosiect ymchwil arloesol a phriodol. Bydd y modiwl yma yn rhoi’r sgiliau a’r hyder i chi fynd yn eich blaenau i wneud ymchwil eich hunain yn yr ail flwyddyn, gan gynnwys eich traethawd hir.

Cynnwys cwrs

Byddech yn dysgu sut i archwilio amrediad eang o bynciau, gan hel adnoddau addas a pherthnasol amdanynt. Fydd sesiynau ar sut i feirniadu a gwerthuso adnoddau a sut i’w cyfeirnodi o fewn eich gwaith, gan greu llyfryddiaeth daclus. Fydd ffocws ar sut i ysgrifennu mewn amryw o ffyrdd ysgolhaig, gan gynnwys sesiynau hefo Canolfan y Bedwyr ar drawsieithu ac ysgrifennu mewn Cymraeg safonol. Bydd disgwyl i chi cofnodi’r hyn yr ydych yn ei ddysgu am y sgiliau sylfaenol yma mewn llyfr log gweithdy, sydd yn rhan o’r asesiad i’r modiwl. Mi fydd lle yma i chi adfyfyrio ar yr hyn rydych yn ei ddysgu, ac mi fydd hyn yn adnodd gwerthfawr i chi am weddill eich gyrfa ymchwil.

Wedi i chi meistroli’r sgiliau sylfaenol, byddech yn ffocysu wedyn ar ddysgu am fethodolegau ymchwil ynghyd â’r seiliau athronyddol, gan ystyried y cyswllt rhwng rhain a’r theorïau sydd yn deillio ohonynt. Byddech yn dysgu am sut i gynllunio prosiect ymchwil, gan gynnwys sut i ddewis methodoleg a dulliau addas. Byddech yna'n dysgu sut i fynd ati i gasglu data, ei dadansoddi, a sut i ysgrifennu am eich ymchwil ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd - gan gynnwys lle a sut i gyhoeddi. Fydd amrediad eang o fethodolegau yn cael ei thrafod, gan gynnwys defnydd o ddulliau meintiol, ansoddol a phrosiectau dulliau cymysg. Mi gewch gyflwyniad i becynnau meddalwedd berthnasol i ymchwil cymdeithasol. Byddech hefyd yn ystyried materion moeseg, canllawiau perthnasol, a sut i wneud cais moeseg ar gyfer gwneud gwaith ymchwil i’ch traethawd hir.

Meini Prawf

da

Da (B- i B+) Dangos gwybodaeth gref am y prif egwyddorion a dangos dealltwriaeth o’r rhan fwyaf ond nid y cyfan o’r prif elfennau, megis: confensiynau ysgrifennu gwahanol gan gynnwys adfyfyrio a bod yn ymatblyg, ac ysgrifennu i gynulleidfaoedd amrywiol; defnyddio’r Gymraeg mewn addysg uwch, gan gynnwys trawsieithu; cyfeirnodi a chreu llyfryddiaeth; elfennau gwahanol o ymchwil cymdeithasol, gan ystyried amrediad eang o fethodolegau a’r seiliau athronyddol a damcaniaethau cysylltiedig; sut i chwilio am adnoddau perthnasol ac addas, gan ei gwerthuso’n feirniadol. Tystiolaeth o astudio cefndirol.

ardderchog

Rhagorol (A- i A+) Dangos gwybodaeth gynhwysfawr am y prif egwyddorion a dangos dealltwriaeth fanwl o’r prif elfennau, megis: confensiynau ysgrifennu gwahanol gan gynnwys adfyfyrio a bod yn ymatblyg, ac ysgrifennu i gynulleidfaoedd amrywiol; defnyddio’r Gymraeg mewn addysg uwch, gan gynnwys trawsieithu; cyfeirnodi a chreu llyfryddiaeth; elfennau gwahanol o ymchwil cymdeithasol, gan ystyried amrediad eang o fethodolegau a’r seiliau athronyddol a damcaniaethau cysylltiedig; sut i chwilio am adnoddau perthnasol ac addas, gan ei gwerthuso’n feirniadol. Tystiolaeth o astudio cefndirol helaeth.

C- i C+

(C- i C+) Dangos gwybodaeth am y prif egwyddorion a dangos dealltwriaeth o’r prif elfennau, megis: confensiynau ysgrifennu gwahanol gan gynnwys adfyfyrio a bod yn ymatblyg, ac ysgrifennu i gynulleidfaoedd amrywiol; defnyddio’r Gymraeg mewn addysg uwch, gan gynnwys trawsieithu; cyfeirnodi a chreu llyfryddiaeth; elfennau gwahanol o ymchwil cymdeithasol, gan ystyried amrediad eang o fethodolegau a’r seiliau athronyddol a damcaniaethau cysylltiedig; sut i chwilio am adnoddau perthnasol ac addas, gan ei gwerthuso’n feirniadol. Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol.

trothwy

Trothwy (D- i D+) Dangos gwybodaeth am y prif feysydd/ egwyddorion yn unig, gyda gwendidau mewn dealltwriaeth o’r prif elfennau, megis: confensiynau ysgrifennu gwahanol gan gynnwys adfyfyrio a bod yn ymatblyg, ac ysgrifennu i gynulleidfaoedd amrywiol; defnyddio’r Gymraeg mewn addysg uwch, gan gynnwys trawsieithu; cyfeirnodi a chreu llyfryddiaeth; elfennau gwahanol o ymchwil cymdeithasol, gan ystyried amrediad eang o fethodolegau a’r seiliau athronyddol a damcaniaethau cysylltiedig; sut i chwilio am adnoddau perthnasol ac addas, gan ei gwerthuso’n feirniadol. Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol.

Canlyniad dysgu

 1. Gwerthfawrogiad o’r cysylltiad rhwng athroniaeth yn y gwyddorau cymdeithasol a’r methodolegau a damcaniaethau amrywiol.

 2. Dealltwriaeth o sut i chwilio am adnoddau perthnasol ac addas, gan ei gwerthuso’n feirniadol.

 3. Gallu i ysgrifennu’n atblygol ac adfyfyrio ar y broses dysgu.

 4. Dealltwriaeth o sut i ysgrifennu mewn Cymraeg safonol, ysgolhaig, gan ddefnyddio amryw o dechnegau ac adnoddau, gan gynnwys trawsieithu a meddalwedd berthnasol.

 5. Gallu i gyfeirnodi adnoddau’n hyderus o fewn gwaith ysgrifenedig a hefyd lunio llyfryddiaeth daclus ar ddiwedd y gwaith.

 6. Dealltwriaeth o’r agweddau ymarferol o ymchwil cymdeithasol, megis: cynllunio’r ymchwil, dethol dulliau, ystyried materion moesegol, casglu a dadansoddi data.

 7. Dealltwriaeth o’r arddulliau amryw o ysgrifennu ysgolheigaidd a sut i baratoi gwaith i’w cyflwyno i gynulleidfaoedd amrywiol.

 8. Y gallu i amlygu dealltwriaeth gadarn o hanfodion y broses ymchwil

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
LLYFR LOG NEU BORTFFOLIO Log adfyfyriol 50
PRAWF DOSBARTH Prawf Dosbarth 25
GWAITH CWRS Aseiniad Iaith 25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Workshop

Gweithdy dwy awr x 22

Cynhelir sesiynau dysgu'r modiwl drwy weithdai dwy awr ble annogir dysgu rhyngweithiol ar ffurf ymarferol a gweithredol. Wrth ddatblygu cais ymchwil bydd disgwyl i fyfyrwyr ffurfio grwpiau gwaith tu draw i oriau cyswllt y dosbarth. Mae hyn yn rhoi'r cyfle i fyfywyr weithio mewn tim a chefnogi ei gilydd. Dylai myfyrwyr gael mynediad at ystod eang o adnoddau er mwyn hybu eu sgiliau fel ymchwilydd cymdeithasegol, gan gynnwys testunau, monograffau a chyfnodolion, ar ffurf electronig yn ogystal â ffurf brintiedig; ac adnoddau cyfrifiadurol yn cynnwys caledwedd, meddalwedd a mynediad at Fwrdd Du. Bydd gan fyfyrwyr sy’n dilyn y cwrs awyrgylch dysgu hyblyg ei naws er mwyn cynnwys myfyrwyr o wahanol gefndiroedd ac o wahanol ddisgyblaethau academaidd. Bydd gweithdai yn rhoi cyfle ar gyfer dysgu rhyngweithiol, myfyriwr-ganolog.

44
Private study

Mae gweddill amser y modiwl yn gyfnod a elwir yn ‘astudiaeth breifat’ sy'n 156 awr. Bydd y cyfnod hwn yn gyfle i chi weithio ar eich aseiniadau, gan fynd ati i hel adnoddau, ymchwilio ac archwilio, ac adfyfyrio ar yr hyn rydych wedi ei ddysgu yn y gweithdai.

156

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol
 • the ability to undertake and present scholarly work
 • the ability to understand the ethical implications of sociological enquiry
 • the ability to recognise the relevance of sociological knowledge to social, public and civic policy.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: