Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SCY-2003:
Trosedd a Chyfiawnder

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Amcanion cyffredinol

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar y cyflwyniad i'r system gyfiawnder troseddol yng Nghymru a Lloegr a ddarperir ym Mlwyddyn 1. Bydd yn atgyfnerthu a chynyddu dealltwriaeth myfyrwyr o wahanol fesurau trosedd a sut mae’r prif asiantaethau troseddol yn gweithredu. Adolygir rôl, cyfrifoldebau a lefelau atebolrwydd y prif asiantaethau cyfiawnder troseddol yng nghyd-destun pryderon cyfoes am fathau penodol o droseddau a throseddwyr, megis trosedd seibir, terfysgaeth, trosedd coler wen a throseddau trefniadol. Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar hyrwyddo trafodaeth o'r dadleuon mwyaf blaenllaw mewn cyfiawnder troseddol a gwyddor cosb. Mae’r modiwl yn ogystal yn cyflwyno myfyrwyr at werth dadansoddiad cymharol o fewn ymarfer a phrosesau cyfiawnder troseddol. Bydd ffynonellau a ddefnyddir nid yn unig yn deillio o ddisgyblaeth troseddeg a chyfiawnder troseddol, ond hefyd cymdeithaseg, y gyfraith a gwleidyddiaeth.

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar y cyflwyniad i'r system gyfiawnder troseddol yng Nghymru a Lloegr a ddarperir ym Mlwyddyn 1 sef SCY1004. Bydd yn atgyfnerthu a chynyddu dealltwriaeth myfyrwyr o wahanol fesurau trosedd a sut mae’r prif asiantaethau troseddol yn gweithredu o dan ofynion pryderon cynyddol ar lefel rhyngwladol. Felly, bydd rôl, cyfrifoldebau a lefelau atebolrwydd y prif asiantaethau cyfiawnder troseddol yn cael eu hadolygu yng nghyd-destun pryderon cyfoes am fathau penodol o droseddau a throseddwyr, megis troseddau ieuenctid, terfysgaeth, seiber a throseddau trefniadol. Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar hyrwyddo trafodaeth o'r dadleuon mwyaf blaenllaw mewn cyfiawnder troseddol a system gosb. Wrth wneud hynny, mae'r modiwl yn anelu at ddatblygu dealltwriaeth myfyrwyr o ystadegau cyfiawnder troseddol yn ogystal â gwerth dadansoddiad cymharol mewn ymarfer a gweithdrefnau cyfiawnder troseddol.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy (40-49%) Aseiniad Dangos dealltwriaeth sylfaenol o batrymau trosedd ac ystadegau troseddol; darparu cyfrif cydlynol o'r broses cyfiawnder troseddol; deall swyddogaethau allweddol y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru a Lloegr; disgrifio materion cyfreithiol, cymdeithasol a pholisi pwysig mewn perthynas â meysydd penodol o gyfraith droseddol a chyfiawnder troseddol; gallu ymdrin â dadansoddiad cymharol ar lefel sylfaenol.

Cyflwyniad Llafar Dangos dealltwriaeth sylfaenol o batrymau trosedd ac ystadegau troseddol; dangos ymwybyddiaeth o duedd gynhenid y system cyfiawnder troseddol; disgrifio materion cyfreithiol, cymdeithasol a pholisi pwysig mewn perthynas â meysydd penodol o gyfraith droseddol a chyfiawnder troseddol.

da

Da (50-69%) Aseiniad Dangos ymwybyddiaeth dda o batrymau troseddau a chyfyngiadau ystadegau troseddol; darparu eglurhad cywir o'r broses cyfiawnder troseddol gyda rhywfaint o werthusiad o weithrediad un neu fwy o asiantaethau cyfiawnder troseddol; deall a darparu peth dadansoddiad o swyddogaethau allweddol y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru a Lloegr a'i weithrediad mewn amgylchiadau penodol; gallu ymdrin yn gynhwysfawr a beirniadol â dadansoddiad cymharol.

Cyflwyniad Llafar Dangos ymwybyddiaeth dda o batrymau troseddau a chyfyngiadau ystadegau troseddol; darparu eglurhad cywir o'r broses cyfiawnder troseddol gyda rhywfaint o werthusiad o weithrediad un neu fwy o asiantaethau cyfiawnder troseddol; dangos ymwybyddiaeth soled o duedd gynhenid y system cyfiawnder troseddol a'i oblygiadau; dadansoddi materion cyfreithiol, cymdeithasol a pholisi pwysig mewn perthynas â meysydd penodol o gyfraith droseddol a chyfiawnder troseddol.

ardderchog

Rhagorol (70-95%) Aseiniad Dangos dealltwriaeth feirniadol o batrymau trosedd ac ymagwedd soffistigedig tuag at ystadegau troseddol; rhoi cyfrif o'r broses cyfiawnder troseddol sy'n cynnwys gwerthusiad beirniadol sylweddol; dangos dealltwriaeth dda o swyddogaethau allweddol y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru a Lloegr, ac ymgymryd â gwerthusiad beirniadol o'r systemau hyn; gwerthuso’n feirniadol a chynnig dadansoddiad cymharol. Cyflwyniad Llafar Dangos dealltwriaeth feirniadol o batrymau trosedd ac ymagwedd soffistigedig tuag at ystadegau troseddol; rhoi cyfrif o'r broses cyfiawnder troseddol sy'n cynnwys gwerthusiad beirniadol sylweddol; dangos dealltwriaeth dda o swyddogaethau allweddol y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru a Lloegr, ac ymgymryd â gwerthusiad beirniadol o'r systemau hyn; dangos gwerthfawrogiad beirniadol o oblygiadau rhagfarn gynhenid y system cyfiawnder troseddol; cynnig dadansoddi a gwerthusiad grymus o faterion cyfreithiol, cymdeithasol a pholisi pwysig mewn perthynas â meysydd penodol o gyfraith droseddol a chyfiawnder troseddol.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos y gallu i werthuso'n feirniadol a chymhwyso modelau cyfiawnder troseddol allweddol.

 2. Gallu dadansoddi'n feirniadol sut mae'r system cyfiawnder troseddol yn dangos tuedd yn erbyn troseddau, troseddwyr a grwpiau cymdeithasol penodol.

 3. Datblygu gwerthfawrogiad o werth dadansoddiad cymharol o gyfiawnder troseddol a'r system gosb.

 4. Datblygu dealltwriaeth fanwl o bwerau, cyfrifoldebau a strwythurau atebolrwydd y prif asiantaethau cyfiawnder troseddol.

 5. Dangos y gallu i leoli, dehongli a gwerthuso'n feirniadol ystadegau, llenyddiaeth, a thystiolaeth sy'n ymwneud â'r system gyfiawnder troseddol a system gosb.

 6. Dangos dealltwriaeth drylwyr o'r ffordd y mae asiantaethau cyfiawnder troseddol yn ymateb i newid mewn trosedd, troseddwyr a blaenoriaethau gwleidyddol.

 7. Darparu tystiolaeth o'r gallu i gymryd rhan mewn dadleuon ar faterion cyfreithiol, cymdeithasol a pholisi sy'n llywio a dylanwadu ar weithdrefnau ac ymarfer cyfiawnder troseddol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Aseiniad 60
Cyflwyniad llafar 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

20 credyd yn golygu 200 awr. Yn cynnwys 12 x 1 awr darlithoedd yn wythnos; ac 12 x 1 awr seminar yr wythnos. Yn golygu 24 awr o gyswllt dosbarth a 176 awr o Astudiaeth Breifat.

12
Seminar

20 credyd yn golygu 200 awr. Yn cynnwys 12 x 1 awr darlithoedd yn wythnos; ac 12 x 1 awr seminar yr wythnos. Yn golygu 24 awr o gyswllt dosbarth a 176 awr o Astudiaeth Breifat.

12

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol
 • the main forms of sentence and alternatives; the governance, roles and structure of the agencies involved; and offenders' experiences of adjudication and sentence
 • representations of victimisation, crime and deviance, and of the main agents and institutions which respond to crime and deviance, as found in the mass media, new media, in official reports and in public opinion
 • how to develop a reflective approach and a critical awareness of the values of local cultures and local politics, and of the student's own values, biography and social identity, and how to bring these skills to bear in an informed response to crime and victimisation
 • awareness of how political and cultural values - including the student's own have an impact on responses to and rival interpretations of safety and security, crime
 • control, policing, criminal and youth justice, sentencing, and alternative responses
 • to offending
 • theoretical and empirical relationships between power, crime and social change, and the impact of globalisation
 • how to use empirical evidence - both quantitative and qualitative - about the distribution of crime, deviance, offending and victimisation of all kinds to explore
 • relationships between these and social divisions and social change.
 • the development of criminology as a distinct area of study and inquiry, and its multidisciplinary or interdisciplinary nature
 • how crime, deviance and victimisation are socially and legally constructed the different sources of information about crime and victimisation, both quantitative and qualitative, and how they are produced - including their location in particular legal, political, social and ideological frameworks - and how they can be interpreted
 • trends in crime, harm and victimisation
 • different forms of crime and their social organisation
 • different theoretical and empirical approaches to the study, analysis and explanation of crime, deviance, harm and victimisation
 • relationships of crime, deviance and offending, and victimisation to social divisions such as: age, gender, sexuality, social class, race, ethnicity and religious faith
 • the development, role, organisation and governance of efforts to reduce and prevent crime, deviance and harm, and to ensure personal and public safety and security in different locations; the role of the state and non-governmental agencies
 • the philosophy and politics of criminalisation, victimisation, criminal justice and modes of punishment
 • the use of discretion in relation to justice processes, including issues of discrimination and diversity
 • the development of penal and alternative policies in different locations and their relationship to social change

Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg. Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol. Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Nid oes goblygiadau cost efo'r fodiwl hwn

Rhestr ddarllen

Llyfryddiaeth Ashworth , A. (2015) Sentencing and criminal justice, Cambridge: Cambridge University Press. Fersiwn 2010, 5ed cyfrol ar gael ar ffurf e-lyfr drwy wasanaeth llyfrgell y Brifysgol. Blumstein, A. (2013). Linking Evidence and Criminal Justice Policy. Criminology & Public Policy, Vol 12(4), pp 721-730. Brown, R; Evans, E; Webb, S; Holdaway, S; Berry, G; Chenery,S; Gresty, B & Jones, B. Jones, M. (2014) The Contribution of Financial Investigation to Tackling Organised Crime: A Qualitative Study, Home Office. Cavadino, P & Dignan, J.(2007) The Penal System: An Introduction, 4ydd Argraffiad. London: Sage. Cavadino, M. & Dignan, J. (2006) Penal systems: a comparative approach, London: Sage. Clarke, R.V. (2004). Technology, Criminology, and Crime Science. European Journal of Criminal Policy and Research, Vol 10(1), 55-63.

Cooper, C; Hesketh, O; Ellis, N; & Fair, a. (2017) A Typology of Modern Slavery Offences in the UK, Research Report 93, Home Office Analysis and Insight.

Crawford, A.& Hucklesby, A.(2013, Gol) Legitimacy and compliance in criminal justice, Abingdon, Oxon: Routledge. Davies, M et.al. (2006) Criminal Justice, Pearson. Davies, P et al (2003) Victimisation: Theory, Research and Policy, Palgrave. Davies, P; Francis, P & Greer, C. (2007) Victims, Crime and Society, Sage Publications. Didsley, E; & Liddle, M. (2016) Local perspectives in Ending Gang and Youth Violence Areas Perceptions of the nature of urban street gangs Research Report 88, Home Office. Francis, B; Humphreys, L; Kirby, S; Soothill, K; (2013) Understanding Criminal Careers in Organised Crime, Research Report 74, Department of Mathematics and Statistics and Department ofApplied Social Science, Lancaster University.

Goldson, B. & Muncie, J. (2006) Youth Crime and Justice, Sage Publications. Goodey, J. (2005) Victims and Victimology, Research, policy and practice, Pearson Longman. Gunnell, D; Hillier, J; & Blakeborough, L. (2016) Social Network Analysis of an Urban Street Gang Using Police Intelligence Data, Research Report 89, Home Office. Heidensohn, F (2006) Gender and Justice, New Concepts and Approaches, Willan Publishing. Home Office (2011) Future Directions for Crime Research, Home Office. Home Office Science Advisory Council (2018) Understanding the costs of cyber- crime A report of key findings from the Costs of Cyber Crime Working Group Research Report 96, Home Office.

Innes, M. and Levi, M. (2012). Terrorism and Counter-Terrorism. In M. Maguire, R. Morgan & R. Reiner (Eds., 5th edition), The Oxford Handbook of Criminology. Oxford: Oxford University Press. Liebling, A., Maruna, S. & McAra, L. (2017, Gol) The Oxford Handbook of Criminology, 6ed Argraffiad. Oxford: Oxford University Press. Leighton, P. & Reiman, J. (2013). A suitable amount of street crime and a suitable amount of white-collar crime. In B. Arrigo & H. Bersot (Eds.) Routledge Handbook of International Crime and Justice Studies. Routledge.

Maguire, M; Morgan, R & Reiner, R. (2012, Gol) The Oxford Handbook of Criminology, Oxford: Oxford University Press. Mair, G. (gol) (2004) What matters in Probation, Willan Publishing. Mills, H; Skodbo, S. & Blyth, P. (2013) Understanding organised crime: estimating the scale and the social and economic costs Research Report 73, Home Office.

Newburn, T. (eds) (2006) Handbook of Policing, Willan Publishing Sutherland, C & Dowling, S. (2015) The nature of online offending Explored from Crown Prosecution Service case files, Research Report 82

Wright, A (2002) Policing: An Introduction to concepts and practice, Willan Publishing. Zander, M(2003) The Police and Criminal Evidence Act 1984, Sweet & Maxwell.

Gwefannau Defnyddiol Centre for Crime and Justice Studies: http://www.crimeandjustice.org.uk/ Crown Prosecution Service online: http://www.cps.gov.uk/ Crime Survey for England and Wales: http://www.crimesurvey.co.uk/index.html Criminal justice statistics available through Office for National Statistics: http://www.statistics.gov.uk/hub/crime-justice and Ministry of Justice: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice/about/statistics Eurojust: http://eurojust.europa.eu/ Europol: http://www.europol.europa.eu/ Home Office: https://www.gov.uk/government/organisations/home-office Howard League of Penal Reform: http://www.howardleague.org/ International Court of Justice http://www.icj-cij.org/ International Criminal Court http://www.icc-cpi.int/ International law: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx Interpol: http://www.interpol.int/ Ministry of Justice: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice Prison Reform Trust: http://www.prisonreformtrust.org.uk/ Statistics on Sentencing and Re-offending available through Ministry of Justice: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice/about/statistics UN: http://www.un.org/ Youth Justice Board website: http://www.justice.gov.uk/about/yjb

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: