Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SCY-3004:
Yr Heddlu a Chymdeithas Gyfoes

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Gwenda Jones

Amcanion cyffredinol

Amcan pennaf y fodiwl yw ymdrin yn ddwys â pholisïau ac ymarfer gwaith cyfoes yr heddlu ynghyd â'r fframwaith statudol. Yn hyn o beth ceir trafodaeth o'r newid cymdeithasol, cyfreithiol, ac economaidd yng nghyd-destun polisi cyfiawnder troseddol a'i oblygiadau yn feirniadol i waith a rôl yr heddlu yn genedlaethol a rhyngwladol. Ystyriwn astudiaethau polisi yng nghyd-destun prosesau cymdeithasol ehangach, ynghyd â dadleuon a materion allweddol sy'n ymwneud â phlismona cyhoeddus, y defnydd o rym ac awdurdod, hawliau dynol, deddfwriaeth terfysgaeth, polisïau megis asesu cyfrifoldeb ac atebolrwydd, cyfle cyfartal, ansawdd a pherfformiad i'r dyfodol.

Cynnwys cwrs

Amcan pennaf y fodiwl yw trafod ein dealltwriaeth o'r heddlu, ac yn ehangach, eu swyddogaeth mewn cymdeithas gyfoes. Yn y blynyddoedd diweddar, mae'r heddlu fel sefydliad wedi profi newid sylweddol a bydd y pwysau gan y Llywodraeth am ddiwygiadau pellach yn parhau.

Ystyriwn polisiau ac ymarfer gwaith cyfoes yr heddlu a'r fframwaith statudol y maent yn gweithredu.

Trafodir y newid yng nghyd-destun polisi cyfiawnder troseddol:-

eu prif swyddogaethau; yr heddlu a'r cyfryngau; atal trosedd a gweithio mewn partneriaeth; datblygiadau mewn polisi cyffuriau; yr heddlu; trefn gyhoeddus ac iawnderau dynol; asesu cyfrifoldeb, ansawdd a pherfformiad; cyfle cyfartal a rheoli i'r dyfodol.

Meini Prawf

trothwy

Yn gallu disgrifio agweddau theoretaidd a chysyniadau allweddol yn foddhaol. Dangos dealltwriaeth cysyniadol a chasglu gwybodaeth derbyniol o fewn y maes.

da

Yn gallu trafod a gwerthuso agweddau theoretaidd, data a chysyniadau allweddol yn feirniadol. Yn dangos ôl darllen a defnydd addas o lenyddiaeth wedi ei gyfeirio'n gywir.

ardderchog

Yn gallu dadansoddi agweddau theoretaidd, data a chysyniadau allweddol yn resymegol a grymus. Yn gallu cyflwyno gwaith sydd yn dangos dealltwriaeth ddwfn o bolisiau sy'n ymwneud â'r heddlu a phrosesau cymdeithasol ehanagach.

Canlyniad dysgu

 1. Deall, dehongli a dadansoddi polisiau ac ymarfer gwaith cyfoes yr heddlu ynghyd a'r fframwaith statudol.

 2. Trafod yn feirniadol y newid yng nghyd-destun polisi cyfiawnder troseddol a'i oblygiadau i waith a rol yr heddlu.

 3. Dadansoddi'n feirniadol y dadleuon cyfoes sydd yn ymwneud a phlismona trefn gydoeddus a hawliau dynol.

 4. Gwerthuso ac asesu effeithiolrwydd polisi, yn enwedig cyfrifoldeb ac atebolrwydd, cyfle cyfartal, ansawdd a pherfformiad i'r dyfodol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Essay 40
Exam 2 hours 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Astudiaeth Breifat yn cynnwys o leiaf 177 awr yn darllen ar destynau darlithoedd a seminarau, gwaith paratoi aseiniadau ac adolygu ar gyfer arholiad.

177
Lecture

1 awr o ddarlith x 12 = 12 awr o ddarlithoedd. Mae’r dull dysgu’r modiwl yn cynnwys darlithoedd a seminarau a rhoddir y ddarlith i fynu ar Blackboard unwaith y bydd hi wedi ei thraddodi. Rhennir darlleniadau seminar yn wythnosol ymhob darlith a disgwylir i fyfyrwyr ddarllen yn eang o amgylch testynau’r darlithoedd.

12
Seminar

1 awr Seminar x 11 = 11 awr Seminarau.

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol
 • representations of victimisation, crime and deviance, and of the main agents and institutions which respond to crime and deviance, as found in the mass media, new media, in official reports and in public opinion
 • how to develop a reflective approach and a critical awareness of the values of local cultures and local politics, and of the student's own values, biography and social identity, and how to bring these skills to bear in an informed response to crime and victimisation
 • awareness of how political and cultural values - including the student's own have an impact on responses to and rival interpretations of safety and security, crime
 • control, policing, criminal and youth justice, sentencing, and alternative responses
 • to offending
 • theoretical and empirical relationships between power, crime and social change, and the impact of globalisation
 • how to use empirical evidence - both quantitative and qualitative - about the distribution of crime, deviance, offending and victimisation of all kinds to explore
 • relationships between these and social divisions and social change.
 • the development of criminology as a distinct area of study and inquiry, and its multidisciplinary or interdisciplinary nature
 • how crime, deviance and victimisation are socially and legally constructed the different sources of information about crime and victimisation, both quantitative and qualitative, and how they are produced - including their location in particular legal, political, social and ideological frameworks - and how they can be interpreted
 • trends in crime, harm and victimisation
 • different forms of crime and their social organisation
 • different theoretical and empirical approaches to the study, analysis and explanation of crime, deviance, harm and victimisation
 • relationships of crime, deviance and offending, and victimisation to social divisions such as: age, gender, sexuality, social class, race, ethnicity and religious faith
 • the development, role, organisation and governance of efforts to reduce and prevent crime, deviance and harm, and to ensure personal and public safety and security in different locations; the role of the state and non-governmental agencies
 • the philosophy and politics of criminalisation, victimisation, criminal justice and modes of punishment
 • the use of discretion in relation to justice processes, including issues of discrimination and diversity

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: