Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl VPC-2407:
Yr Eglwys a'r Iddewon

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Gareth Evans Jones

Amcanion cyffredinol

Amcan y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i berthynas dymhestlog yr Eglwys Gristnogol a’r Iddewon. Gan ddechrau â thrafodaeth am y berthynas rhwng Cristnogaeth gynnar ac Iddewiaeth, byddem wedyn yn adlewyrchu ar y modd y cawsai’r ddwy grefydd eu hystyried yn ddiwylliannol, cyfreithiol, a gwleidyddol. Bydd y modiwl yna’n canolbwyntio ar ddatblygid ideoleg wrth-Iddewig y Cristnogion, drwy gyfeirio at ddetholiad o ddigwyddiadau ac unigolion, gan gynnwys y Croesgadau, y babaeth yn yr Oesoedd Canol, ac ysgrifau Martin Luther. Wedi gwneud hynny, byddem yn archwilio twf gwrth-Semitiaeth a’r modd y digwyddodd hynny ochr yn ochr â datblygiad Seioniaeth. Yn dilyn hynny, byddem yn ystyried y modd y bwydodd gwrth-Semitiaeth a gwrth-Iddewiaeth Gristnogol i ddigwyddiad yr Holocost. Gorffennir y modiwl drwy asesu perthnasau cyfoes Iddewon a Christnogion, a byddem yn ystyried i ba raddau y mae’r bont sy’n cysylltu’r Eglwys a’r Iddewon wedi’r Shoah mor sefydlog ag y tueddid i gredu.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl yn archwilio amrywiaeth o feysydd megis: Perthynas y grefydd Gristnogol a’r Ymerodraeth Rufeinig, a’i dylanwad ar yr Iddewon yn y canrifoedd cynnar OC; Y Croesgadau a’u heffeithiau; Y Babaeth yn yr Oesoedd Canol; Sbaen yr Oesoedd Canol: tröedigaeth ac alltudiaeth; Delweddau ac eiconograffeg wrth-Iddewig y Cristnogion; Safbwynt paradocsaidd Martin Luther parthed yr Iddewon; Mudiad Seioniaeth a thwf gwrth-Semitiaeth; Yr Holocost a’r Shoah; Perthnasau cyfoes yr Iddewon a’r Cristnogion.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy D- i D+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn ddigonol ac sydd yn dangos lefel dderbyniol o allu yn y meysydd canlynol: • Yn gywir ar y cyfan ond yn cynnwys diffyg gwybodaeth neu gamgymeriadau. • Gwneir honiadau heb wybodaeth gefnogol neu resymeg eglur. • Yn cynnwys strwythur ond yn aneglur ac felly’n dibynnu ar i’r darllenydd ddwyn cysylltiadau a thybiaethau. • Yn dibynnu ar nifer gyfyngedig o ddeunydd.

C- i C+

Da C- i C+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys, ar brydiau, arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol yn ddeheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Mewn mannau, defnydd beirniadol o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Gwneir honiadau sydd, ar y cyfan, wedi eu cefnogi gan dystiolaeth ac ymresymiad cadarn. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

da

Da iawn B- i B+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol mewn modd deheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda iawn a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Defnydd o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Cefnogir honiadau gan dystiolaeth ac ymresymiad cadarn. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

ardderchog

Ardderchog A- i A*

Cyflwynwyd gwaith sydd o ansawdd ragorol ac sy’n ardderchog mewn un neu fwy o’r canlynol: • Cynnwys dehongliad gwreiddiol lle mae myfyrdod annibynnol y myfyriwr yn amlwg. • Darparu tystiolaeth eglur o astudiaeth annibynnol eang a phriodol. • Cyflwyno dadleuon yn eglur ac yn darparu’r darllenydd gyda thrafodaethau sy’n dilyn ei gilydd yn rhesymegol hyd at y casgliadau.

Canlyniad dysgu

 1. • Dangos dealltwriaeth o’r ffactorau hanesyddol a diwylliannol gwahanol sydd wedi peri newidiadau i berthnasau rhwng Iddewon a Christnogion.

 2. • Dangos dealltwriaeth o’r ffactorau hanesyddol a diwylliannol sydd wedi arwain y ffordd ar gyfer newidiadau yn y berthynas rhwng Iddewon a Christnogion.

 3. • Archwilio’r modd y mae ffactorau diwinyddol a gwleidyddol wedi dylanwadu ar y modd y cedwid y crefyddau ac yn wir ar berthynas yr Iddewon a'r Cristnogion.

 4. • Archwilio rôl hunaniaeth/hunaniaethau personol, cenedlaethol, a rhyngwladol mewn perthynas â’r ddeialog ryng-grefyddol gyfoes rhwng Iddewon a Christnogion.

 5. • Gwerthuso a dadansoddi’n feirniadol amrediad o ffynonellau cynradd ac eilaidd, gan gynnwys deunyddiau diwinyddol, datganiadau Eglwysig, ac ysgrifau cyfreithiol, gan ystyried yn benodol y modd y maent wedi dylanwadu ar berthynas yr Iddewon a’r Cristnogion.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ARHOLIAD Arholiad

Bydd disgwyl i fyfyrwyr gwblhau unrhyw ddau gwestiwn allan o bump o fewn dwy awr.

50
TRAETHAWD Traethawd

Disgwylir i fyfyrwyr lunio traethawd 2,500 gair yn dadnsoddi'n feirniadol agwedd at y berthynas rhwng yr Eglwys Gristnogol a'r Iddewon. Rhoddir y dewis o bum cwestiwn i fyfyrwyr a bydd angen iddynt ateb un yn unig.

50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Students will be expected to attend two one hour lecture per week during the semester.

22
Private study

Students will be provided readings to consult independently. This will complement the lectures and enrich the learning experience of the students.

178

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Articulacy in identifying underlying issues in a wide variety of debates.
 • Precision of thought and expression in the analysis and formulation of complex and controversial problems.
 • Sensitivity in interpretation of religious and philosophical texts drawn from a variety of ages and/or traditions.
 • Clarity and rigour in the critical assessment of arguments presented in such texts.
 • The ability to use and criticise specialised religious and philosophical terminology.
 • The ability to abstract and analyse arguments, and to identify flaws in them, such as false premises and invalid reasoning.
 • The ability to construct rationally persuasive arguments for or against specific religious and philosophical claims.
 • The ability to move between generalisation and appropriately detailed discussion, inventing or discovering examples to support or challenge a position, and distinguishing relevant and irrelevant considerations.

Adnoddau

Rhestr ddarllen

• Flannery, Edward H. 2004 (3rd ed.). The Anguish of the Jews. New York: Paulist Press.

• Hay, Malcolm. 1981. The Roots of Christian Anti-Semitism. New York: Freedom Library Press.

• Kessler, Edward. 2013. An Introduction to Jewish-Christian Relations. Cambridge: Cambridge University Press.

• Barrens, James M. 2015. In Our Time (Nostra Aetate): How Catholics and Jews Built a New Relationship. St Petersburg, FL: Mr Media Books.

• Rousmaniere, J. 1991. A Bridge to Dialogue: The Story of Jewish-Christian Relations. New York: Paulist Press.

• Nicholls, W. 1993. Christian Antisemitism: A History of Hate. Northvale, NJ & London: J. Aronson.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn