Modiwl XAC-2035:
Plant, Llythrennedd a Llen

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Education and Human Development

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Fliss Kyffin

Amcanion cyffredinol

( To be translated) This module encourages students to analyse what literacy is in the context of children and young people’s literature. It revisits and extends theories of how children and young people develop literacy skills. It develops knowledge and understanding of how pre-school literacy skills are supported by parents and families, agencies and practitioners. It studies how literacy is developed in schools, libraries and other places of interest in the form of stories, poetry, information texts and through digital means. It provides opportunities to evaluate strategies and activities for literacy development from birth to 14 years with reference to the National Literacy Framework. The module enables the composition of a short fiction or non-fiction text for children or young people and evaluates how literature can develop personal, social, emotional and cultural attitudes and understanding.

Cynnwys cwrs

Semester 1: Datblygu llythrennedd cynnar trwy lenyddiaeth.

Mae'r darlithoedd yn y semester cyntaf yn ystyried yr amodau sydd eu hangen i ddatblygu iaith a sut mae plant yn datblygu sgiliau iaith a llythrennedd cynnar. Byddwn yn ailedrych ar theorïau caffael iaith ac yn adeiladu ar eich astudiaethau yn y flwyddyn gyntaf yng nghyd-destun profiadau cadarnhaol sy'n hyrwyddo llythrennedd. Trafodir asiantaethau a rhaglenni sy'n cefnogi Llythrennedd Teulu a dansoddir y rhesymau cymdeithasol ac economaidd y tu ôl i ddatblygiad Llythrennedd Teulu.

Rhoddir ystyriaeth i rôl llyfrgelloedd, amgueddfeydd a lleoedd o ddiddordeb a’r ffyrdd y gallant gyfrannu at lythrennedd plant. Ceir gwybodaeth gan Lyfrgellydd Plant a Rheolwr Dysgu a Chyfranogiad mewn amgueddfa leol.

Byddwn yn edrych ar lythrennedd digidol i blant ifanc, yn enwedig defnyddio apiau a gwefannau sy'n hyrwyddo sgiliau llythrennedd cynnar.

Byddwch yn dod yn gyfarwydd ag ystod eang o lenyddiaeth a ysgrifennwyd ar gyfer plant o'u geni hyd at ddiwedd y Cyfnod Sylfaen ac yn cadw cofnod darllen sy'n dadansoddi eich canfyddiadau. Bydd yn ddefnyddiol i chi ymuno â'ch llyfrgell leol fel bod gennych fynediad am ddim at lenyddiaeth plant yn ystod y flwyddyn.

Semester 2: Datblygu uwch lythrennedd cynnar trwy lenyddiaeth.

Bydd eich dealltwriaeth o lythrennedd yn datblygu yn yr ail semester gan gynnwys plant a phobl ifanc yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3. Mae'r ffocws ar ddiffinio nodweddion llenyddol mewn ystod eang o lenyddiaeth i blant a phobl ifanc ac archwilio sut mae'r rhain yn cefnogi dealltwriaeth bersonol, gymdeithasol, emosiynol a diwylliannol yn ogystal â datblygu sgiliau llythrennedd. Byddwch yn ysgrifennu testun llenyddol neu an-lenyddol ar gyfer cynulleidfa darged o'ch dewis [CA2 neu CA3] a chymhwyso'ch dealltwriaeth o'r nodweddion sy'n gwneud stori, cerdd neu ddarn ffeithiol. Byddwch yn creu gweithgareddau llenyddol yn seiliedig ar y darn rydych wedi ei ysgrifennu gan gyfeirio i'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. Byddwch yn parhau i gadw cofnod o'r llenyddiaeth i blant a phobl ifanc yr ydych wedi ei darllen ac yn egluro sut maent wedi dylanwadu ar eich gwaith ysgrifennu eich hun.

Meini Prawf

trothwy

Gwybodaeth a dealltwriaeth boddhaol o lythrennedd plant a’r gallu i ddehongli cyfraniad ystod o asiantaethau a rhaglenni. Dealltwriaeth dderbyniol o nodweddion ffurfiau llenyddol ac anlenyddol i blant, a sgiliau cyfansoddi a chreadigol boddhaol wrth gynhyrchu cyfansoddiad llenyddol neu anlenyddol eu hunain. Y gallu i ddadansoddi eu cyfansoddiad a dehongli ffuglen o’u dewis yn seiliedgi ar wybodaeth a barn eraill, i gefnogi eu safbwynt.

da

Gwybodaeth a dealltwriaeth da o lythrennedd plant a’r gallu i ddehongli cyfraniad ystod o asiantaethau a rhaglenni. Dealltwriaeth da o nodweddion ffurfiau llenyddol ac anlenyddol i blant, a sgiliau cyfansoddi a chreadigol boddhaol wrth gynhyrchu cyfansoddiad llenyddol neu anlenyddol eu hunain. Y gallu i ddadansoddi’r effeithiol eu cyfansoddiad a dehongli ffuglen o’u dewis yn seiliedig ar wybodaeth a barn eraill, i gefnogi eu safbwynt.

ardderchog

Gwybodaeth a dealltwriaeth ardderchog o lythrennedd plant a’r gallu i ddehongli cyfraniad ystod o asiantaethau a rhaglenni. Dealltwriaeth cynhywsfawr o nodweddion ffurfiau llenyddol ac anlenyddol i blant, a sgiliau cyfansoddi a chreadigol neilltuol wrth gynhyrchu cyfansoddiad llenyddol neu anlenyddol eu hunain. Y gallu i ddadansoddi’n effeithiol eu cyfansoddiad a dehongli ffuglen o’u dewis yn seiliedig ar wybodaeth a barn eraill i gefnogi eu safbwyntiau mewn modd beirniadol a chwaethus.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos dealltwriaeth ddyfnach o rôl rhieni a theuluoedd, gwahanol asiantaethau ac ymarferwyr wrth iddynt gefnogi a hyrwyddo llythrennedd cynnar mewn plant;

 2. Gwerthuso'r dulliau a ddefnyddir gan wahanol ymarferwyr i hyrwyddo sgiliau llythrennedd plant a phobl ifanc trwy lythrennedd a llenyddiaeth ddigidol a gwahanol ddulliau, strategaethau ac adnoddau sy'n cynnal eu diddordeb mewn llythrennedd a darllen.

 3. Dangos dealltwriaeth feirniadol o theorïau datblygiad llythrennedd plant a dehongli ystyr llythrennedd mewn plant dan 5 oed a nodweddion llythrennedd datblygiadol mewn plant a phobl ifanc hyd at 14 oed;

 4. Ysgrifennu testunau llenyddol neu an-lenyddol i blant a phobl ifanc - testunau a fydd yn ysbrydoli eu brwdfrydedd a datblygu eu sgiliau llythrennedd;

 5. Dewis a gwerthuso amrywiaeth o lenyddiaeth plant a phobl ifanc o ran y cynnwys a nodweddion a'r ffordd y maent yn cynyddu dealltwriaeth plant o agweddau emosiynol, personol, cymdeithasol a diwylliannol ac yn ffordd o roi mwynhad a phleser i blant a phobl ifanc;

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Traethawd Llythrennedd Teuluol 50
Gwerthuso'r broses o ysgrifennu 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Darlithoedd

33
Private study

Amser darllen ac ymchwil

149
Fieldwork

Gwaith Maes

2
Workshop

Gweithdai

4
Tutorial

Adborth Ffurfiol / Tiwtorial

12

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/xac-2035.html

Rhestr ddarllen

Gwahoddir i fyfyrwyr ymweld a Oriel Mon er mwyn ymchwilio'r cyfleoedd a'i gynnigwyd i hybu llythrennedd teuluol. Nid yw'r ymweliad yn angenrheidiol. Mae cyfle i fyfyrwyr ddewis fan gwahanol i ymchwilio os nad yw'r Oriel yn gyfleus. Mae angen i fyfyrwyr ddefnyddio ceir eu hunain neu drafnidiaeth cyhoeddus er mwyn teithio i'r Oriel. Fe fydd angen i fyfyrwyr wneud trefniadau er mwyn eu hiechyd a'u hyswiriant diogelwch, ac i dalu am eu tannwydd eu hunain.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn