Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl XAC-3050:
Seicoleg Plent a Throseddu

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Education and Human Development

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Nia Williams

Amcanion cyffredinol

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i bynciau allweddol o fewn seicoleg plentyndod a throseddu. Bydd myfyrwyr yn dysgu am wahanol ddamcaniaethau am yr hyn a all achosi plentyn i ddatblygu ymddygiad troseddol naill ai fel plentyn neu yn ddiweddarach mewn bywyd. Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i bynciau allweddol o fewn troseddu sy'n gysylltiedig â phlant a phobl ifanc er enghraifft, ymddygiad rhywiol niweidiol mewn plant a phobl ifanc, seicoleg arteithio plant, cipio plant, ymddygiad rhywiol niweidiol tuag at blant a phobl ifanc, seicopathi, lladdwyr cyfresol, y system cyfiawnder troseddol, ac ymateb y cyhoedd i droseddau. Byddwn yn canolbwyntio ar achosion blaenorol a ddatryswyd a rhai sydd heb eu datrys lle mae plant ac oedolion ifanc wedi bod yn droseddwyr ac achosion eraill lle buont yn ddioddefwyr.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl hwn yn edrych ar wahanol achosion o droseddu fel llofruddiaeth, cipio plant, trais rhywiol ac ati a bydd myfyrwyr yn trafod yn feirniadol y ffactorau, y strategaethau atal, a'r strategaethau ymyrryd ar gyfer plant fel troseddwyr a dioddefwyr. Bydd y modiwl hefyd yn ymchwilio i blant sydd dan amheuaeth, cyfrifoldeb troseddol, cyfaddefiad ffug ac awgrymiadedd.

Meini Prawf

da

Da -Dealltwriaeth dda o theorïau cyfredol o seicoleg fforensig. Dangos gallu i drafod yn yn dda iawn y canlyniadau, yn y tymor byr a’r tymor hir, ar blant a phobl ifanc sydd wedi bod yn ran o ymddygiad troseddol. Ymwybyddiaeth dda iawn o effaith syniadau cymdeithas ynghylch ymddygiad treiddsgart. Gallu da iawn i adnabod y gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â hyn ac awgrymu amrywiaeth o strategaethau a ddefnyddir i helpu plant a phobl ifanc sy'n ymwneud a ymddygiad treiddsgar a dadansoddi'n gritigol effaith ymyriadau a thrafod eu heffeithiolrwydd.

ardderchog

Rhagorol: Dealltwriaeth gynhwysfawr o theorïau cyfredol o seicoleg fforensig. Dangos gallu i drafod yn dreiddgar ac yn fanwl y canlyniadau, yn y tymor byr a’r tymor hir, ar blant a phobl ifanc sydd wedi bod yn ran o ymddygiad troseddol. Ymwybyddiaeth drwyadl o effaith syniadau cymdeithas ynghylch ymddygiad treiddsgart. Gallu ardderchog i adnabod y gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â hyn ac awgrymu amrywiaeth o strategaethau a ddefnyddir i helpu plant a phobl ifanc sy'n ymwneud a ymddygiad treiddsgar a dadansoddi'n gritigol effaith ymyriadau a thrafod eu heffeithiolrwydd.

trothwy

Trothwy Dealltwriaeth foddhaol theorïau cyfredol o seicoleg fforensig. Dangos gallu boddhaol i drafod yn y canlyniadau, yn y tymor byr a’r tymor hir, ar blant a phobl ifanc sydd wedi bod yn ran o ymddygiad troseddol. Ymwybyddiaeth foddhaol o effaith syniadau cymdeithas ynghylch ymddygiad treiddsgart. Gallu boddhaol i adnabod y gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â hyn ac awgrymu amrywiaeth o strategaethau a ddefnyddir i helpu plant a phobl ifanc sy'n ymwneud a ymddygiad treiddsgar a dadansoddi'n gritigol effaith ymyriadau a thrafod eu heffeithiolrwydd.

Canlyniad dysgu

 1. Cydweithio â thîm neu'n unigol i gynhyrchu rhaglen ddogfen yn seiliedig ar ffeil achos go iawn.

 2. Dangos hyfedredd mewn o leiaf dau faes fel rhan o dîm gwneud ffilmiau, yn cynnwys: cynhyrchu, rheoli, ysgrifennu i'r sgrin, cyfarwyddo, golygu, sain, effeithiau arbennig ac ymchwil.

 3. Dangos dealltwriaeth drylwyr am achos gwahanol ymddygiadau troseddol a dadansoddi gwahanol achosion yn feirniadol yn seiliedig ar ddamcaniaethau a gwybodaeth ar sail tystiolaeth.

 4. Dangos dealltwriaeth drylwyr o'r system gyfiawnder bresennol, y broses dreial a thystiolaeth llygad dystion.

 5. Yn seiliedig ar ddamcaniaethau ac achosion blaenorol, datblygu dealltwriaeth drylwyr o gyd-destun cymdeithasol ehangach troseddu yn ystod plentyndod a llencyndod ac ystyried effaith agweddau cymdeithasol ar droseddau plant.

 6. Deall gwahanol ffactorau seicolegol a damcaniaethau sy'n gysylltiedig ag ymddygiad troseddol a gwerthuso'n feirniadol ymyriadau ar sail tystiolaeth a ddefnyddir ar hyn o bryd i leihau ymddygiad troseddol.

 7. Datblygu dealltwriaeth drylwyr a beirniadol o effaith troseddu ar ddatblygiad plant a phobl ifanc.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Prawf yn y ddarlith 50
Ffilm newyddiadurol i achos troseddau penodol 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Workshop

Gweithdy IT ar sut i wneud ffilm

2
Group Project

Adborth ffurfiannol a sesiynau galw heibio TG

4
Private study 168
Seminar

Seminar 2 awr yr wythnos dros gyfnod o 3 wythnos wytnosau 9-10 semestr 1, a wythnos 21 semestr 2

6
Tutorial

4 awr o adborth ffurfiannol

4
Lecture

Darlith dwy awr am 8 wythnos

16

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • reflect upon a range of psychological sociological health historical and philosophical perspectives and consider how these underpin different understandings of babies and young children and childhood
 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • integrate ideas and findings across the multiple perspectives in early childhood studies and recognise distinctive early childhood studies approaches to relevant issues
 • evaluate competing positions in relation to the construction of babies and young children and childhood by different subjects societal agents and time place and culture
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • demonstrate knowledge and awareness of the skills needed for different pedagogical approaches including: - the necessary depth and strength of relationships with individual children and children in groups and the facilitation of the building of relationships with and between children - the formation and promotion of mutually respectful relationships with families colleagues other professionals and communities
 • critically explore examine and evaluate the significance of the cultural historical and contemporary features of various policies institutions and agencies in regard to babies young children and childhood
 • lead support and work collaboratively with others and demonstrate an understanding of working effectively in teams with parents carers and other professionals 11
 • demonstrate an understanding of how to plan for and where appropriate implement meeting and promoting children's health well-being protection and safety and the conditions that enable them to flourish
 • produce critical arguments for improvements to multi-agency and multiprofessional practices for babies and young children
 • use skills of observation and analysis in relation to aspects of the lives of babies and young children

Adnoddau

Rhestr ddarllen

Handbook of Juvenile Forensic Psychology and Psychiatry Editors: Grigorenko, Elena (Ed.)

Handbook of Evidence-Based Interventions for Children and Adolescents

Adolescents, Crime, and the Media A Critical Analysis Authors: Ferguson, Christopher J (2013)

The psychopath, theory, research and practice (2012)

Handbook of Violence Risk Assessment and Treatment New Approaches for Mental Health Professionals Author: Joel T. Andrade Ph.D., LICSW

The Filmmaker’s Handbook, 3rd Edition by Steven Ascher & Edward Pincus

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn