Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ACB-1600:
Marchnata

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Mr David James

Amcanion cyffredinol

Mae’r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i amcanion a nodweddion marchnata fel swyddogaeth fusnes. Mae’n canolbwyntio ar y broses a ddefnyddir gan sefydliadau i adnabod anghenion a dyheadau cwsmeriaid, i bennu pa farchnadoedd targed y gellir eu gwasanaethu orau, ac i gynllunio rhaglenni priodol i wasanaethu’r marchnadoedd hyn. Mae marchnata yn swyddogaeth fusnes graidd ac yn athroniaeth ar draws y sefydliad. Mae'r cysyniad marchnata yn mynd at wraidd angen sefydliad i fynegi a dilyn amcanion, gan greu gwerth i'w wahanol randdeiliaid. Mae'r modiwl yn pwysleisio'r cysyniad o werth i gwsmeriaid, mae hefyd yn archwilio a phwyso a mesur y penderfyniadau a’r dulliau sydd ar gael i sefydliadau roi gwerth i gwsmeriaid. Mae hyn yn cynnwys ystyried gwahanol elfennau o'r dulliau marchnata amrywiol, fel swyddogaeth cynnyrch, brand, pris, hyrwyddo, lle a phobl.

Cynnwys cwrs

Cysyniadau craidd, Yr amgylchedd marchnata, Ymchwil Marchnata, Gwahaniaethu [segmentu, targedu, lleoli], Ymddygiad prynu defnyddwyr a'r broses benderfynu, Strategaeth farchnata a'i gweithredu, Moeseg, y Farchnad Fyd-eang, Cysylltiadau cwsmeriaid a gwerth i gwsmeriaid, Marchnata gwasanaethau; Creu Mantais Gymharol

Meini Prawf

da

Da: B- i B +(60-69%): Perfformiad da iawn. Defnyddir y rhan fwyaf o'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth dda o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

ardderchog

Rhagorol: A- i A + (70%+):Perfformiad rhagorol. Defnyddio'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth ragorol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

C- i C+

Lefel Arall: C- i C + (50-59%): Llawer o’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol wedi’u defnyddio'n gywir at ei gilydd. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

trothwy

Trothwy: D- to D+ (40-49%): Dim o bwys wedi ei hepgor neu'n anghywir o ran defnyddio gwybodaeth/sgiliau. Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Cyfuno theori/ymarfer/gwybodaeth i'w weld yn ysbeidiol wrth gyflawni amcanion y gwaith a asesir.

Canlyniad dysgu

 1. Deall cysyniadau allweddol marchnata, fel segmentu a thargedu.

 2. Lleoli a dadansoddi gwybodaeth am sefydliadau a'u gweithgareddau marchnata.

 3. Dangos dealltwriaeth o natur newidiol yr amgylchedd marchnata a’r modd y mae hyn yn effeithio ar weithgareddau marchnata.

 4. Deall prif nodweddion ymddygiad prynu defnyddwyr a'u heffaith.

 5. Gwerthuso prif elfennau strategaeth farchnata.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Aseiniad Unigol 20
Arholiad 30
Gwaith Cwrs 20
Arholiad 30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

2 ddarlith 1 awr i'w cynnal bob wythnos drwy gydol Semester 1 a Semester 2.

40
Private study

Bydd hyn yn cynnwys darllen cyfeiriedig o werslyfrau penodol yn ogystal â deunydd darllen arall a argymhellir o ffynonellau eraill, yn cynnwys cyfnodolion. Yn ogystal, ymchwil i gwblhau aseiniadau gwaith cwrs ac adolygu cyffredinol ar gyfer arholiad ar ddiwedd y modiwl.

140
Tutorial

Tiwtorial 1 awr bob pythefnos i drafod yn fanylach agweddau penodol ar y gwaith ac i archwilio astudiaethau achos er mwyn cymhwyso cysyniadau.

20

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Problem solving and critical analysis: analysing facts and circumstances to determine the cause of a problem and identifying and selecting appropriate solutions.
 • Research: the ability to analyse and evaluate a range of business data, sources of information and appropriate methodologies, which includes the need for strong digital literacy, and to use that research for evidence-based decision-making.
 • Numeracy: the use of quantitative skills to manipulate data, evaluate, estimate and model business problems, functions and phenomena.
 • Networking: an awareness of the interpersonal skills of effective listening, negotiating, persuasion and presentation and their use in generating business contacts.
 • Ability to work collaboratively both internally and with external customers and an awareness of mutual interdependence.
 • Ability to work with people from a range of cultures.
 • Articulating and effectively explaining information.
 • Communication and listening including the ability to produce clear, structured business communications in a variety of media.
 • Conceptual and critical thinking, analysis, synthesis and evaluation.
 • Self-management: a readiness to accept responsibility and flexibility, to be resilient, self-starting and appropriately assertive, to plan, organise and manage time.
 • Self reflection: self-analysis and an awareness/sensitivity to diversity in terms of people and cultures. This includes a continuing appetite for development.

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/acb-1600.html

Rhestr ddarllen

Principles of Marketing [7th European edition ] Kotler, Armstrong, Harris & Piercy cyhoeddwyr; Pearson

Rhagofynion a Chydofynion

Rhagofynnol ar gyfer:

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: