Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ADB-1117:
Techneg Dadansoddiad Cyllidol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Danial Hemmings

Amcanion cyffredinol

Nodyn: Mae'r modiwl yn cynnwys elfen efelychu masnachu sy'n rhedeg ochr yn ochr â darlithoedd wythnosol ar fathemateg cyllidol a thechnegau dadansoddol craidd.

Nod y modiwl yw datblygu sgiliau mathemateg a dadansoddi i lefel sy'n galluogi defnydd o dechnegau meintiol mewn ystod eang o weithgareddau busines ac economeg, gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) masnachu gwarantau a buddsoddi. Mae rhan greiddiol y modiwl yn cyflwyno mathemateg a thechnegau cyllidol sy'n berthnasol i wneud penderfyniadau mewn ystod eang o gyd-destunau. Pwrpas y rhan efelychu masnachu yw datblygu'r defnydd o dechnegau dadansoddi a phrisio yng nghyd-destun penodol buddsoddiad y farchnad stoc, gan ddefnyddio modelu taenlenni a masnachu gwarannau efelychu mewn amgylchedd delio rhithwir.

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl yn ymdrin â thechnegau meintiol sy'n berthnasol mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau Ariannol ac Economaidd: gwerth amser o arian, gan gynnwys werthoedd yn y dyfodol o symiau cyfalaf a chynlluniau arbedion, gwerthoedd presennol symiau a blwydd-daliadau cyfalaf, ac adlog; arfarniad o fuddsoddiad, gan gynnwys Gwerth Presennol Net (NPV) a Chyfradd Dychwelyd Mewnol (IRR); risg a dychwelyd buddsoddi; graddfeydd a chyflwyniad i wahaniaethu; elastigedd pris a swyddogaethau cynhyrchu cadarn; ail ddeilliadau a phroblemau optimization. Yn ogystal, mae’r modiwl yn darparu trosolwg o warantau a fasnachir ar gyfnewid (gan gynnwys ecwiti, neu ‘stociau’), ac bydd yr elfen efelychu masnachu yn cyflwyno'r defnydd o dechnegau cyllidol allweddol yng nghyd-destun masnachu gwarantau. Bydd hyn yn cynnwys masnachu gwarantau mewn gwir-amser mewn portffolio rhithwir gan ddefnyddio meddalwedd efelychu Stocktrak

Meini Prawf

trothwy

Trothwy: D- to D+ (40-49%): Dim o bwys wedi ei hepgor neu'n anghywir o ran defnyddio gwybodaeth/sgiliau. Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Cyfuno theori/ymarfer/gwybodaeth i'w weld yn ysbeidiol wrth gyflawni amcanion y gwaith a asesir.

da

Da: B- i B +(60-69%): Perfformiad da iawn. Defnyddir y rhan fwyaf o'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth dda o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

C- i C+

Lefel Arall: C- i C + (50-59%): Llawer o’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol wedi’u defnyddio'n gywir at ei gilydd. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

ardderchog

Rhagorol: A- i A+ (70%+): Perfformiad rhagorol. Defnyddio'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth ragorol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

Canlyniad dysgu

 1. Deall sut i gymhwyso dulliau mathemategol cyllidol i gael gwerth llif ariannol sy'n digwydd dros gyfnod o amser.

 2. Rhoi’r technegau ar waith i ddatrys problemau busnes, economeg ac cyllid yn ymwneud â llif arian fel refeniw, costau, elw a llog.

 3. Deillio a thrin hafaliaid algebraidd, datrys hafaliaid llinol cydamserol a hafaliaid cwadratig, differu a datrys problemau optimeiddiad.

 4. Deall a gallu gweithredu technegau ar gyfer buddsoddi mewn gwarantau masnachu cyfnewid.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Arholiad Ffurfiol 50
Prawf dosbarth 25
Asesiad sgiliau ymarferol 25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Tutorial

Tiwtorialau cyfrwng Cymraeg

10
Private study

Bydd astudiaeth breifat yn cynnwys amser yn adolygu deunydd darlithoedd ac darllen a argymhellir, cwblhau ymarferion, ac adolygu ar gyfer asesiadau.

160
Lecture

Darlith 2-awr pob wythnos

20
Practical classes and workshops

Gweithdy 1-awr 'efelychu masnachu' pob wythnos

10

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • knowledge of theories and empirical evidence concerning financial management, risk and the operation of capital markets (in cases of degrees with significant finance content).
 • Analysis, deduction and induction. Economic reasoning is highly deductive, and logical analysis is applied to assumption-based models. However, inductive reasoning is also important. The development of such analytical skills enhances students' problem-solving and decision-making ability.
 • Quantification and design. Data, and their effective organisation, presentation and analysis, are important in economics. The typical student will have some familiarity with the principal sources of economic information and data relevant to industry, commerce, society and government, and have had practice in organising it and presenting it informatively. This skill is important at all stages in the decision-making process.
 • Framing. Through the study of economics, a student should learn how to decide what should be taken as given or fixed for the purposes of setting up and solving a problem, i.e. what the important 'parameters' are in constraining the solution to the problem. Learning to think about how and why these parameters might change encourages a student to place the economic problem in its broader social and political context. This 'framing' skill is important in determining the decision-maker's ability to implement the solutions to problems.
 • A knowledge of the major theoretical tools and theories of finance, and their relevance and application to theoretical and practical problems (e.g. concept of arbitrage and examples of its use; financial mathematics and capital budgeting criteria; informational efficiency; optimal risk sharing; portfolio theory; asset pricing models and the valuation of securities; cost of capital; derivative pricing; risk management; information asymmetry; principal agency relationships; signalling; Fisher separation and capital budgeting criteria; behavioural finance; term structure and the movement of interest rates; determination of exchange rates and financial intermediation).
 • An ability to interpret financial data including that arising in the context of the firm or household from accounting statements and data generated in financial markets. The interpretation may involve analysis using statistical and financial functions and procedures such as are routinely available in spreadsheets (eg Microsoft Excel) and statistical packages. It may assume the skills necessary to manipulate financial data and carry out statistical and econometric tests (e.g. estimation and interpretation of asset pricing models; financial modelling and projections; event studies and residuals analysis; elements of time series analysis, such as serial correlation mean reversion, and stochastic volatility).
 • Numeracy: the use of quantitative skills to manipulate data, evaluate, estimate and model business problems, functions and phenomena.

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/adb-1117.html

Rhestr ddarllen

Jacques, I. (2018). Mathematics for economics and business, 9th ed. Pearson.

Curwin, J., Slater, R., and Eadson, D. (2013). Quantitative Methods for Business Decisions, 7th Ed. Cengage.

Reilly, F., and Brown, K. (2012). Investment Analysis and Portfolio Management, 10th Ed. Cengage.

Pring, M. (2014). Technical Analysis Explained, 5th ed. McGraw-Hill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: