Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl JXC-3001:
Prosiect Ymchwil

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Sport, Health and Exercise Sciences

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Jennifer Cooney

Amcanion cyffredinol

Nod y modiwl hwn yw caniatáu i fyfyrwyr gwblhau prosiect ymchwil mewn maes o gyd-gytundeb â'u goruchwyliwr yn yr ysgol chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gynhyrchu darn gwreiddiol o waith ymchwil ac integreiddio gwybodaeth a sgiliau a ddatblygwyd yn flaenorol yn ystod y cwrs ar lefel israddedig (ee dulliau ymchwil).

Cynnwys cwrs

Nod y modiwl hwn yw caniatáu i fyfyrwyr gwblhau prosiect ymchwil mewn maes o gyd-gytundeb â'u goruchwyliwr yn yr ysgol chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gynhyrchu darn gwreiddiol o waith ymchwil ac integreiddio gwybodaeth a sgiliau a ddatblygwyd yn flaenorol yn ystod y cwrs ar lefel israddedig (ee dulliau ymchwil).

Meini Prawf

trothwy

Ateb digonol i'r cwestiwn, Dim datblygiad go iawn o ddadleuon.

ardderchog

Darpariaeth gynhwysfawr a chywir o'r ardal yn eglur o ddadl a mynegiant.

da

Darllediad rhy gynhwysfawr. Wedi'i drefnu'n dda a'i strwythuro. Dealltwriaeth dda o'r deunydd.

Canlyniad dysgu

 1. Ennill ymwybyddiaeth sylfaenol o faterion moesegol;

 2. Dewis, gweithredu a dehongli profion ystadegol priodol;

 3. Cyflwyno adroddiad ysgrifenedig sy'n cyfathrebu'n effeithiol y prosiect ymchwil gorffenedig, hyfyw, a'u dealltwriaeth ohoni.

 4. Dehongli eu canfyddiadau ymchwil mewn perthynas â gwybodaeth gyfredol a dangos sut y gallai'r rhain roi gwybod i ymarfer;

 5. Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r modiwl hwn yn llwyddiannus, gyda chymorth goruchwyliwr, yn gallu:

  Dangos gallu i ddefnyddio llenyddiaeth berthnasol i gyfiawnhau cwestiwn ymchwil penodol a rhagdybiaethau cysylltiedig;

 6. Cynllunio a chynnal dyluniadau astudio sy'n profi cwestiynau a damcaniaethau ymchwil penodol;

 7. Cyfathrebu eu prosiect ymchwil mewn poster neu fformat llafar, gan ddangos gallu i ateb cwestiynau am y prosiect yn dilyn y cyflwyniad;

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
CYFLWYNIAD UNIGOL poster/verbal presentation

Bydd myfyrwyr yn cwblhau naill ai cyflwyniad llafar neu'n cyflwyno poster yng Nghynhadledd Blwyddyn 3. Bydd cyflwyniadau llafar yn 10 munud ynghyd â 5 munud ar gyfer cwestiynau. Gofynnir i fyfyrwyr sy'n cwblhau cyflwyniad poster roi trosolwg o'u gwaith ac ateb cwestiynau gan eu goruchwyliwr a'u dilyswr. Dylai cyflwyniadau ddangos gwybodaeth fanwl am yr astudiaeth ymchwil o'u dewis

Students will complete either a verbal presentation or present a poster at the Year 3 Conference. Verbal presentations will be 10 minutes plus 5 mins for questions. Students completing a poster presentation will be asked to give an overview of their work and answer questions from their supervisor and verifier. Presentations should demonstrate an in-depth knowledge of their chosen research study

20
Written assignment, including essay Written Project

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr gynhyrchu adroddiad ysgrifenedig sy'n cyfleu'r prosiect ymchwil hyfyw wedi'i gwblhau a'u dealltwriaeth ohono yn effeithiol (cyfrif geiriau 5000-6000 o eiriau).

Students are required to produce a written report that effectively communicates the completed, viable research project and their understanding of it (word count 5000-6000 words)

80

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Individual Project

Bydd cefnogaeth oruchwylio yn rhan bwysig o'r dull addysgu, ond yn y pen draw, bydd y rhan fwyaf o'r dysgu yn canolbwyntio ar fyfyrwyr. Bydd trefnwyr y modiwlau hefyd yn darparu darlithoedd a gweithdai ar gyfer canllawiau prosiect, haniaethol, poster a chyfathrebu llafar. Mae cefnogaeth ystadegau ar gael gan fyfyrwyr ôl-raddedig.

400

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • plan, design, execute and communicate a sustained piece of independent intellectual work, which provides evidence of critical engagement with, and interpretation of, appropriate data
 • develop a sustained reasoned argument, perhaps challenging previously held assumptions
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • take and demonstrate responsibility for their own learning and continuing personal and professional development
 • undertake fieldwork with continuous regard for safety and risk assessment.
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.
 • demonstrate effective robust data collection methods

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: