Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl JXC-3001:
Prosiect Ymchwil

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Sport, Health and Exercise Sciences

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Jennifer Cooney

Amcanion cyffredinol

Mae'r modiwl prosiect ymchwil wedi'i ddatblygu i roi'r cyfle i chi gyflawni'r prosiect ymchwil a gynigiwyd gennych ym Mlwyddyn 2. Bydd gennych oruchwyliwr ac amlinelliad o'ch prosiect ymchwil eisoes ac felly pwrpas y modiwl hwn yw rhoi'r cyfle i astudio’n annibynnol, lle byddwch yn cyflawni pob agwedd ar eich prosiect ymchwil eich hun - o gymeradwyaeth foesegol, casglu data a dadansoddi data i gyflwyno canfyddiadau eich ymchwil a chyflwyno eich gwaith ysgrifenedig terfynol. Mae'r modiwlau hyn yn caniatáu i chi gynhyrchu darn gwreiddiol o waith ymchwil ac integreiddio gwybodaeth a sgiliau a ddatblygwyd trwy gydol eich astudiaethau israddedig.

Cynnwys cwrs

Bydd cefnogaeth oruchwylio yn rhan bwysig o'r dull addysgu, ond yn y pen draw, bydd y rhan fwyaf o'r dysgu'n canolbwyntio ar y myfyriwr. Yn y modiwl hwn byddwch yn ennill profiad o gael cymeradwyaeth foesegol ar eich prosiect, cyn casglu data sylfaenol, wedi'i gynllunio i helpu i ateb cwestiwn ymchwil sydd o ddiddordeb arbennig i chi a'r maes. Yn ogystal â'r gefnogaeth oruchwylio a gewch, bydd staff addysgu'r modiwl yn darparu gweithdai ar sicrhau cymeradwyaeth foesegol, sut i baratoi cyflwyniad llafar / poster a sut i gyflwyno'ch data yn eich cyflwyniad a'ch adroddiad ysgrifenedig terfynol. Bydd cymorth ystadegau un i un hefyd yn cael ei ddarparu gan fyfyriwr ôl-raddedig. Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i roi'r cymwyseddau rydych chi wedi'u hennill trwy gydol eich astudiaethau israddedig ac ar draws ystod o ddisgyblaethau e.e. arbenigedd pwnc-benodol a sgiliau dadansoddi ystadegol, ynghyd â sgiliau trosglwyddadwy fel meddwl beirniadol a gallu lledaenu canfyddiadau yn effeithiol.

Meini Prawf

trothwy

Ateb digonol i'r cwestiwn, Dim datblygiad go iawn o ddadleuon.

ardderchog

Darpariaeth gynhwysfawr a chywir o'r ardal yn eglur o ddadl a mynegiant.

da

Darllediad rhy gynhwysfawr. Wedi'i drefnu'n dda a'i strwythuro. Dealltwriaeth dda o'r deunydd.

Canlyniad dysgu

 1. Ennill ymwybyddiaeth sylfaenol o faterion moesegol;

 2. Dewis, gweithredu a dehongli profion ystadegol priodol;

 3. Cyflwyno adroddiad ysgrifenedig sy'n cyfathrebu'n effeithiol y prosiect ymchwil gorffenedig, hyfyw, a'u dealltwriaeth ohoni.

 4. Dehongli eu canfyddiadau ymchwil mewn perthynas â gwybodaeth gyfredol a dangos sut y gallai'r rhain roi gwybod i ymarfer;

 5. Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r modiwl hwn yn llwyddiannus, gyda chymorth goruchwyliwr, yn gallu:

  Dangos gallu i ddefnyddio llenyddiaeth berthnasol i gyfiawnhau cwestiwn ymchwil penodol a rhagdybiaethau cysylltiedig;

 6. Cynllunio a chynnal dyluniadau astudio sy'n profi cwestiynau a damcaniaethau ymchwil penodol;

 7. Cyfathrebu eu prosiect ymchwil mewn poster neu fformat llafar, gan ddangos gallu i ateb cwestiynau am y prosiect yn dilyn y cyflwyniad;

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
CYFLWYNIAD UNIGOL poster/verbal presentation - Content 10
Written assignment, including essay Written Project 80
CYFLWYNIAD UNIGOL poster/verbal presentation - Presentation 10

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Individual Project

Bydd cefnogaeth oruchwylio yn rhan bwysig o'r dull addysgu, ond yn y pen draw, bydd y rhan fwyaf o'r dysgu yn canolbwyntio ar fyfyrwyr. Bydd trefnwyr y modiwlau hefyd yn darparu darlithoedd a gweithdai ar gyfer canllawiau prosiect, haniaethol, poster a chyfathrebu llafar. Mae cefnogaeth ystadegau ar gael gan fyfyrwyr ôl-raddedig. Ar gyfer Medi 2020 byddwn yn dechrau'r flwyddyn academaidd gyda dull dysgu cyfunol mewn ymateb i Covid 19. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am hyn, edrychwch ar https://www.bangor.ac.uk/courses/september-faqs .php.en.

400

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • plan, design, execute and communicate a sustained piece of independent intellectual work, which provides evidence of critical engagement with, and interpretation of, appropriate data
 • develop a sustained reasoned argument, perhaps challenging previously held assumptions
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • take and demonstrate responsibility for their own learning and continuing personal and professional development
 • undertake fieldwork with continuous regard for safety and risk assessment.
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.
 • demonstrate effective robust data collection methods

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: