Modiwl PCC-1001:
Ysgrifennu Gwyddonol I

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Psychology

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Awel Vaughan-Evans

Amcanion cyffredinol

Bydd y modiwl hwn yn datblygu’r sgiliau craidd sydd eu hangen i gyfathrebu'n effeithiol mewn gwyddoniaeth yn gyffredinol, ac mewn seicoleg yn benodol. Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau gwyddonol myfyrwyr a’u hannog i deimlo'n hyderus yn eu gallu i ledaenu syniadau a chyfathrebu'n effeithiol o fewn y gymuned seicoleg.

Cynnwys cwrs

Bydd myfyrwyr yn datblygu amrywiaeth o sgiliau cyfathrebu trosglwyddadwy ar y modiwl hwn. Bydd y modiwl yn cynnwys yr elfennau canlynol:

 • Lledaenu Gwybodaeth (DoI): Mi fydd myfyrwyr yn gwrando ar gyfres o ddarlithoedd ymchwil, cyn cyflwyno cynnwys y darlithoedd ar ffurf ysgrifenedig.

 • Ysgrifennu ar gyfer Gwyddoniaeth (WfS): Mi fydd myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau bach i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu gwyddonol.

Yn gyffredinol, mi fydd y cwricwlwm yn cynnwys darlithoedd a seminarau am y pynciau canlynol: Arddull ysgrifennu APA, ysgrifennu'n gynnil a chlir, cyfeirnodi APA, a sgiliau meddwl critigol.

Meini Prawf

trothwy

D+ to D- Gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda rhai adrannau wedi eu disgrifio’n glir.

Ychydig o wallau strwythuro, ac ychydig iawn o wybodaeth berthnasol o’r maes a drafodwyd.

Tystiolaeth gyfyngedig iawn o astudio cefndirol, gyda chyflwyniad cyfyngedig o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Cyflwynwyd ychydig iawn o ddadleuon cywir a rhesymegol, a defnyddiwyd ffynonellau gwan i’w cefnogi.

Ychydig iawn o ddehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos ychydig iawn o sgiliau meddwl critigol.

Cyflwyniad wan o’r gwaith, sy’n dilyn ychydig iawn o ganllawiau fformatio’r APA, ac sy’n cyflwyno gwybodaeth wyddonol mewn ffordd aneglur.

C- i C+

C+ to C Gwybodaeth a dealltwriaeth foddhaol o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad eithaf gwyddonol o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda throsolwg o’r mwyafrif o’r prif adrannau, ond gydag ychydig o wendidau o ran eglurdeb a chynildeb. Gwybodaeth eithaf perthnasol o’r maes wedi ei strwythuro’n foddhaol.

Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol, gyda chyflwyniad cyfyngedig o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Cyflwynir dadleuon, ond roedd ychydig o gamddealltwriaeth / anghywirdeb, a ni chyflwynwyd y dadleuon yn gydlynol. Defnyddiwyd tystiolaeth wyddonol ddibynadwy i gefnogi’r dadleuon ar adegau.

Ychydig iawn o ddehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos sgiliau meddwl critigol boddhaol.

Cyflwyniad boddhaol o’r gwaith, sy’n dilyn rhai o ganllawiau fformatio’r APA, ac sy’n cyfathrebu cynnwys gwyddonol yn foddhaol.

ardderchog

A** to A- Gwybodaeth gynhwysfawr a dealltwriaeth fanwl o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad gwyddonol iawn o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda throsolwg cynnil a chlir o bob adran bwysig. Gwybodaeth berthnasol iawn o’r maes wedi ei strwythuro’n wych.

Astudio cefndirol amlwg iawn, gyda chyflwyniad clir o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Dadleuon cywir wedi eu cyflwyno yn rhesymegol ac wedi eu cefnogi gan dystiolaeth wyddonol ddibynadwy.

Dehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos sgiliau meddwl critigol rhagorol.

Cyflwyniad ardderchog o’r gwaith, sy’n dilyn canllawiau fformatio’r APA yn wych, ac sy’n cyfathrebu cynnwys gwyddonol yn hollol glir.

da

B+ to B- Gwybodaeth gref a dealltwriaeth dda o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad gwyddonol o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda throsolwg cynnil a chlir o’r mwyafrif o’r adrannau pwysig. Gwybodaeth eithaf perthnasol o’r maes wedi ei strwythuro’n dda.

Astudio cefndirol yn amlwg ar adegau, gyda chyflwyniad o ychydig o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Dadleuon cywir wedi eu cyflwyno yn rhesymegol ar y cyfan, ac wedi eu cefnogi gan dystiolaeth wyddonol ddibynadwy yn aml.

Ychydig o ddehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos sgiliau meddwl critigol da.

Cyflwyniad da o’r gwaith, sy’n dilyn y mwyafrif o ganllawiau fformatio’r APA, ac sy’n cyfathrebu cynnwys gwyddonol yn dda.

Canlyniad dysgu

  1. Dangos dealltwriaeth o bwysigrwydd cyfathrebu mewn gwyddoniaeth.
  1. Dangos ysgrifen wyddonol gymwys, gan ddefnyddio fformat, iaith, ac arddull sy'n addas ar gyfer mynegiant gwyddonol.
  1. Dangos dealltwriaeth glir o reolau fformatio’r APA, ynghyd ag arddull ysgrifennu a chonfensiynau gwyddonol.
  1. Cyflwyno gwybodaeth am un neu fwy o brif feysydd seicoleg mewn ffordd resymegol a gwybodus
  1. Trafod a gwerthuso rhai o'r materion critigol a dadleuol sy’n cael eu trafod yn y maes seicoleg ar hyn o bryd.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD WFS - Traethawd terfynol

Gofynnir i fyfyrwyr ysgrifennu traethawd critigol sydd wedi ei gefnogi gan dystiolaeth wyddonol gyfredol.

70
GWAITH CWRS DOI - Crynodeb

Gofynnir i fyfyrwyr ysgrifennu crynodeb o gynnwys cyflwyniad ymchwil a roddir yn ystod y modiwl.

30
ASESIAD FFURFIANNOL MCQ: Prawf mynedfa

Prawf amlddewis (MCQ) sydd wedi ei seilio ar ganllawiau'r APA. Rhaid i fyfyrwyr sgorio dros 80 er mwyn gallu cyflwyno eu traethawd terfynol.

0
ASESIAD FFURFIANNOL WFS - Drafft y traethawd

Drafft o draethawd a ddefnyddir ar gyfer sesiwn ffurfiannol. Mi fydd myfyrwyr yn addasu eu drafftiau ar ôl derbyn adborth yn y sesiwn.

0

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Darlithoedd lledaenu gwybodaeth a chyflwyniadau ymchwil

9
Workshop

Seminarau Ysgrifennu ar gyfer Gwyddoniaeth

10
Private study

Mewn modiwl 10 credyd, disgwylir i chi weithio am 100 awr. Disgwylir i chi wario 70 awr yn astudio'r pynciau er mwyn cwblhau'r aseiniadau gwahanol a sicrhau eich dealltwriaeth.

70
Tutorial

Mi fydd trefnydd y modiwl yn cynnal awr galw heibio bob wythnos yn ystod y tymor.

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: