Modiwl PCC-1003:
Ysgrifennu Gwyddonol II

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Psychology

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Awel Vaughan-Evans

Amcanion cyffredinol

Bydd y modiwl hwn yn datblygu’r sgiliau craidd sydd eu hangen i gyfathrebu'n effeithiol ym maes gwyddoniaeth yn gyffredinol, ac ym maes seicoleg yn benodol. Nod y modiwl hwn yw rhoi'r gallu i fyfyrwyr ddatblygu trwy'r cwrs gradd a theimlo'n hyderus yn eu gallu i ledaenu syniadau a chyfathrebu'n effeithiol yn y maes Seicoleg.

Cynnwys cwrs

Bydd myfyrwyr yn datblygu amrywiaeth o sgiliau cyfathrebu trosglwyddadwy ar y modiwl hwn. Bydd y modiwl yn cynnwys yr elfennau canlynol:

 • Ysgrifennu Gwyddonol/Writing for Science (WfS): Grwpiau bach sy’n trafod ac ymarfer sgiliau ysgrifennu
 • Lledaenu gwybodaeth/Dissemination of Information (DoI): Darlithoedd ymchwil yna waith annibynnol
 • Ymarfer sgiliau cyflwyno ar llafar mewn Seicoleg/Psychology Oral Presentation Practice Skills (POPPS): Sesiynau ymarfer grŵp bach ar gyfer datblygu sgiliau cyflwyno ar lafar

Yn gyffredinol, bydd y cwricwlwm yn cynnwys darlithoedd a seminarau am y pynciau canlynol: Cynllunio traethawd, datganiad ymchwil, defnyddio adborth yn effeithiol, ffynonellau credadwy, cyfeirnodi pellach, a sgiliau meddwl critigol.

Meini Prawf

C- i C+

C+ to C Gwybodaeth a dealltwriaeth foddhaol o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad eithaf gwyddonol o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda throsolwg o’r mwyafrif o’r prif adrannau, ond gydag ychydig o wendidau o ran eglurdeb a chynildeb. Gwybodaeth eithaf perthnasol o’r maes wedi ei strwythuro’n foddhaol.

Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol, gyda chyflwyniad cyfyngedig o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Cyflwynir dadleuon, ond roedd ychydig o gamddealltwriaeth / anghywirdeb, a ni chyflwynwyd y dadleuon yn gydlynol. Defnyddiwyd tystiolaeth wyddonol ddibynadwy i gefnogi’r dadleuon ar adegau.

Ychydig iawn o ddehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos sgiliau meddwl critigol boddhaol.

Cyflwyniad boddhaol o’r gwaith, sy’n dilyn rhai o ganllawiau fformatio’r APA, ac sy’n cyfathrebu cynnwys gwyddonol yn foddhaol.

Sgiliau cyflwyno llafar boddhaol.

trothwy

D+ to D- Gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda rhai adrannau wedi eu disgrifio’n glir.

Ychydig o wallau strwythuro, ac ychydig iawn o wybodaeth berthnasol o’r maes a drafodwyd.

Tystiolaeth gyfyngedig iawn o astudio cefndirol, gyda chyflwyniad cyfyngedig o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Cyflwynwyd ychydig iawn o ddadleuon cywir a rhesymegol, a defnyddiwyd ffynonellau gwan i’w cefnogi.

Ychydig iawn o ddehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos ychydig iawn o sgiliau meddwl critigol.

Cyflwyniad wan o’r gwaith, sy’n dilyn ychydig iawn o ganllawiau fformatio’r APA, ac sy’n cyflwyno gwybodaeth wyddonol mewn ffordd aneglur.

Sgiliau cyflwyno llafar gwan.

da

B+ to B- Gwybodaeth gref a dealltwriaeth dda o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad gwyddonol o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda throsolwg cynnil a chlir o’r mwyafrif o’r adrannau pwysig. Gwybodaeth eithaf perthnasol o’r maes wedi ei strwythuro’n dda.

Astudio cefndirol yn amlwg ar adegau, gyda chyflwyniad o ychydig o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Dadleuon cywir wedi eu cyflwyno yn rhesymegol ar y cyfan, ac wedi eu cefnogi gan dystiolaeth wyddonol ddibynadwy yn aml.

Ychydig o ddehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos sgiliau meddwl critigol da.

Cyflwyniad da o’r gwaith, sy’n dilyn y mwyafrif o ganllawiau fformatio’r APA, ac sy’n cyfathrebu cynnwys gwyddonol yn dda.

Sgiliau cyflwyno llafar da.

ardderchog

A** to A- Gwybodaeth gynhwysfawr a dealltwriaeth fanwl o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad gwyddonol iawn o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda throsolwg cynnil a chlir o bob adran bwysig. Gwybodaeth berthnasol iawn o’r maes wedi ei strwythuro’n wych.

Astudio cefndirol amlwg iawn, gyda chyflwyniad clir o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Dadleuon cywir wedi eu cyflwyno yn rhesymegol ac wedi eu cefnogi gan dystiolaeth wyddonol ddibynadwy.

Dehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos sgiliau meddwl critigol rhagorol.

Cyflwyniad ardderchog o’r gwaith, sy’n dilyn canllawiau fformatio’r APA yn wych, ac sy’n cyfathrebu cynnwys gwyddonol yn hollol glir.

Sgiliau cyflwyno llafar ardderchog.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos dealltwriaeth o bwysigrwydd cyfathrebu mewn gwyddoniaeth.

 2. Dangos sgiliau cymwys wrth ysgrifennu adroddiad ymchwil a traethodau ysgrifenedig, gan ddefnyddio fformat, iaith ac arddull sy'n briodol ar gyfer ymdriniaeth wyddonol.

 3. Ddangos dealltwriaeth glir a/neu ddefnydd o reolau fformatio APA ac arddull a chonfensiynau ysgrifenedig gwyddonol.

 4. Cyflwyno gwybodaeth am un neu fwy o'r prif feysydd seicoleg mewn modd rhesymegol a llawn gwybodaeth.

 5. Trafod a gwerthuso rhai o'r materion tyngedfennol a dadleuol sydd ar hyn o bryd yn cael eu trafod ym maes seicoleg.

 6. Datblygu hyder ac arddull gwyddonol wrth wneud cyflwyniadau llafar o ddeunydd seicolegol.

 7. Dangos y gallu i gyfathrebu gwybodaeth wyddonol ar ffurf lafar ac ysgrifenedig.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ASESIAD FFURFIANNOL WFS - Drafft

Bydd myfyrwyr yn edrych dros ddrafft o'u traethawd fel rhan o sesiwn ffurfiannol. Disgwylir i fyfyrwyr addasu eu traethodau ar sail yr adborth a roddir yn ystod y sesiwn.

0
GWAITH CWRS Aseiniad DOI

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn grŵp ac yn cynhyrchu poster ymchwil wedi ei seilio ar gyflwyniad ymchwil.

30
TRAETHAWD WfS - Traethawd terfynol

Mi fydd myfyrwyr yn ysgrifennu traethawd critigol wedi ei seilio ar bwnc cyfredol o fewn y maes.

50
LLAFAR POPPS Partcipation

Cymryd rhan yn POPPS

2
LLAFAR POPPS Small Roles

Cwblhau rôl fach yn POPPS

4
LLAFAR POPPS PS1

Cwblhau cyflwyniad wedi ei baratoi

5
LLAFAR POPPS PS2

Cwblhau cyflwyniad wedi ei baratoi

5
LLAFAR POPPS IMP 1

Cwblhau cyflwyniad ar hap

2
LLAFAR POPPS IMP 2

Cwblhau cyflwyniad ar hap

2

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Dissemination of information research talks

5
Private study

Mewn modiwl 10 credyd, disgwylir i chi weithio am 100 awr. Disgwylir i chi wario 63 awr yn astudio'r pynciau er mwyn cwblhau'r aseiniadau gwahanol a sicrhau eich dealltwriaeth.

63
Workshop

Writing for science (WfS) small group workshops

10
Workshop

Psychology Oral Presentation Practice Sessions (POPPS)

11
Tutorial

Bydd trefnydd y modiwl yn cynnal awr galw heibio bob wythnos yn ystod y tymor.

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Engage in effective teamwork for the purpose of collaborating on psychological projects.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: