Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXB-1021:
Cyflwyniad i Astudio Diwyllian

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Gregory Frame

Amcanion cyffredinol

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno dealltwriaeth ddamcaniaethol o ddiwylliant poblogaidd cyfoes. Mae'n arfogi myfyrwyr â'r sgiliau sy'n angenrheidiol i ddadansoddi a beirniadu'r damcaniaethau hyn trwy eu cymhwyso i ffurfiau penodol: ffilm, teledu, radio, papurau newydd a chylchgronau, llyfrau, hysbysebu, cerddoriaeth a gemau. Mae'n gofyn i fyfyrwyr ymgysylltu'n feirniadol ag, archwilio a beirniadu ystod o ffurfiau ac arferion diwylliannol torfol.

Bydd y modiwl yn dechrau gydag ymddangosiad print fel cyfrwng poblogaidd yn y 18fed ganrif ac yn datblygu i ystyried sut mae syniadau o ddiwylliant torfol, diwylliant poblogaidd a diwylliannau cyfryngau wedi ffurfio, a sut maent yn cael eu gwahaniaethu oddi wrth syniadau eraill o ddiwylliant. Bydd y modiwl hwn yn darparu ffrâm ddamcaniaethol eang i fyfyrwyr i helpu i ddeall y cyfryngau a diwylliant poblogaidd, ynghyd â chyflwyniad i'r dulliau ymchwil a'r sgiliau astudio sy'n berthnasol i astudio'r maes hwn.

Cynnwys cwrs

Mae Cyflwyniad i Astudio Diwylliant Torfol yn canolbwyntio ar ddatblygiadau ym maes y cyfryngau gan roi sylw i ffurfiau traddodiadol fel ffilm, teledu, radio ac argraffu, ynghyd a cyfryngau digidol mwy diweddar. Hanfod y modiwl hwn yw ysgogi myfyrwyr i ystyried effaith y cyfryngau ar gymdeithas a'r ffyrdd y maent wedi newid neu effeithio ar gymdeithas. Mae hyn yn gofyn i ni ystyried: sut mae'r cyfryngau yn effeithio ar ein ffordd o fyw, sut rydyn ni fel pobl yn rhyngweithio ac yn cyfathrebu, yr hyn rydyn ni'n ei wneud, sut rydyn ni'n profi lleoedd, ac yn ehangach sut mae newidiadau yn y cyfryngau yn gwneud gwahaniaeth yn y byd - er gwell ac er gwaeth.

Mae'r modiwl hwn yn mynd i'r afael â: ystod o ffurfiau cyfryngau, cydberthynas rhwng technoleg a chymdeithas, economi wleidyddol, hunaniaeth a chymuned, cynhyrchu, lledaenu a pherchnogaeth, cyfathrebu a rhyngweithio, preifatrwydd, a goblygiadau ideolegol diwylliant cyfryngol rhwydwaith mewn a oes cyfryngau cyd-greadigol.

Meini Prawf

ardderchog

A- i A * (70% +) - Gwybodaeth gynhwysfawr - Dealltwriaeth fanwl - Astudiaeth gefndir helaeth - Ateb â ffocws uchel a strwythur da - Dadleuon wedi'u cyflwyno a'u hamddiffyn yn rhesymegol - Dim gwallau ffeithiol / cyfrifiadol - Dehongliad gwreiddiol - Datblygir cysylltiadau newydd rhwng pynciau - Agwedd newydd at broblem - Cyflwyniad rhagorol gyda chyfathrebu cywir iawn

da

B- i B + (60-69%) - Gwybodaeth gref - Yn deall y rhan fwyaf ond nid y cyfan - Tystiolaeth o astudiaeth gefndir - Ateb â ffocws da gyda strwythur da - Dadleuon yn cael eu cyflwyno'n gydlynol - Yn rhydd o wallau ffeithiol / cyfrifiadol yn bennaf - Rhai dehongliad gwreiddiol cyfyngedig - Yn adnabyddus disgrifir cysylltiadau rhwng pynciau - Problemau sy'n cael eu trin gan ddulliau / dulliau presennol - Cyflwyniad da gyda chyfathrebu cywir

C- i C+

C- i C + (50-59%)   - Gwybodaeth am feysydd / egwyddorion allweddol   - Yn deall y prif feysydd   - Tystiolaeth gyfyngedig o astudiaeth gefndir   - Roedd yr ateb yn canolbwyntio ar gwestiwn ond hefyd gyda rhywfaint o ddeunydd amherthnasol a gwendidau yn y strwythur   - Dadleuon wedi'u cyflwyno ond diffyg cydlyniad   - Mae ganddo sawl gwall ffeithiol / cyfrifiadol   - Dim dehongliad gwreiddiol   - Dim ond cysylltiadau mawr rhwng pynciau sy'n cael eu disgrifio   - Datrys problemau cyfyngedig   - Rhai gwendidau mewn cyflwyniad a chywirdeb

trothwy

D- i D + (40-49%)   - Gwybodaeth am feysydd / egwyddorion allweddol yn unig   - Gwendidau wrth ddeall y prif feysydd   - Tystiolaeth gyfyngedig o astudiaeth gefndir   - Atebwch ddim ond canolbwyntio'n wael ar gwestiwn a chyda rhywfaint o ddeunydd amherthnasol a strwythur gwael   - Dadleuon wedi'u cyflwyno ond diffyg cydlyniad   - Sawl gwall ffeithiol / cyfrifiadol   - Dim dehongliad gwreiddiol   - Dim ond cysylltiadau mawr rhwng pynciau sy'n cael eu disgrifio   - Datrys problemau cyfyngedig   - Llawer o wendidau mewn cyflwyniad a chywirdeb   - Yn rhagori ar y disgwyliadau ar gyfer rhai meini prawf sylfaenol   - Gwybodaeth ffeithiol gymedrol gyda sawl gwendid mewn dealltwriaeth   - Cyflwynir ychydig o syniadau / dadleuon ond gyda gwendidau

Canlyniad dysgu

 1. Gwerthuso amrywiaeth o ddulliau damcaniaethol a beirniadol sydd wedi'u cynnwys yn astudiaethau'r cyfryngau a chyfathrebu.

 2. Archwiliwch sut y datblygodd technolegau a diwylliant y cyfryngau o ddechrau'r cyfryngau torfol hyd heddiw.

 3. Archwiliwch sut mae grymoedd economaidd a normau diwylliannol wedi dylanwadu ar ymddygiad defnyddwyr a prosumer.

 4. Profi materion cynhyrchu / dylunio a rhyngweithio a goblygiadau ideolegol diwylliant cyfryngol.

 5. Termau a chysyniadau allweddol beirniadol sy'n ymwneud ag astudio diwylliant torfol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
LLYFR LOG NEU BORTFFOLIO Podlediad

Cynhyrchu Podlediad

50
TRAETHAWD Traethawd

Traethawd 1500 o eiriau

50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

11 x seminar 1 awr

11
Private study

Disgwylir i fyfyrwyr weithio'n unigol, gan wneud ymchwil sy'n berthnasol i'w hasesiad.

178
Lecture

11 x darlith 1 awr

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • An awareness of writing and publishing contexts, opportunities and audiences in the wider world (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Ability to connect creative and critical ideas between and among forms, techniques and types of creative and critical praxis. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • The ability to synthesize information from various sources, choosing and applying appropriate concepts and methods (English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to formulate and solve problems, anticipate and accommodate change, and work within contexts of ambiguity, uncertainty and unfamiliarity (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxb-1021.html

Rhestr ddarllen

Bennett, P. and McDougall, J., ed. (2013) Barthes' Mythologies today: readings of contemporary culture. NY: Routledge.

Boyd-Barrett, O., and Newbold, C. eds. (1995) Approaches to media: a reader. London; New York: E. Arnold

Castells, M. (2001) The Rise of the Network Society (Oxford: Blackwell).

Castells, M. (2009) Communication Power (Oxford: Oxford University Press).

Cohen, S. and Rutsky, R. (eds) (2005) Consumption in an Age of Information (Oxford: Berg).

Dutton, W. H. (2013) The Oxford handbook of Internet studies. Oxford: OUP.

Curran, J. (2002) Media and Power (London: Routledge).

Featherstone, M. and Burrows, R. (1995) (eds) Cyberspace, Cyberbodies, Cyberpink: Cultures of Technological Embodiment (London: Sage).

Freedman, D. (2014) The contradictions of media power. London: Bloomsbury Publishing.

Gauntlett, D. (2000) Web studies: Rewiring Media Studies for the Digital Age (London: Hodder Group).

Gorton, K. 2009. Media audiences: television, meaning and emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Hunsinger, J. and Senft, T. (2014) The social media handbook. New York: Routledge.

Jenkins, H. (2006) Convergence Culture (New York: New York University).

Jenkins, H. (2006) Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture (New York: New York University Press).

Johnson, F.L. (2008) Imaging in Advertising: Verbal and Visual Codes of Commerce (New York: Routledge).

Leiss, W.; Kline, S.; Jhally, S. and Botterill, J. (2005) Social communication in advertising: Consumption in the mediated marketplace (New York: Routledge).

Lessig, L. (2001) The Future of Ideas (New York: Random House).

Lister, M.; Dovey, J.; Giddings, S.; Grant, I. and Kelly, K. (2009) New Media: A Critical Introduction (London: Routledge).

Lovink, G. and Niederer, S. (eds) (2008) Video Vortex Reader (Amsterdam: Institute of Network Cultures).

Manovich, L. (2003) The Language of New Media (Cambridge: MIT Press).

Meadows, S.M. (2008) I, Avatar: The Culture and Consequences of having a Second Life (Berkeley, CA: New Riders).

McStay, A. (2016) Digital Advertising (Basingstoke: Palgrave-MacMillan).

McStay, A. (2011) The Mood of Information (New York: Continuum).

Mosco, V. (2009) The Political Economy of Communication (London: Sage).

Robins, K. & Webster, F. (1999) Times of the Technoculture (London: Routledge).

Rushkoff, D. (1994) Media Virus (New York: Random House).

Shirky, C. (2008) Here Comes Everybody: How Change Happens when People Come Together (New York: Penguin).

Sullivan, J.L.. (2014) Media audiences: effects, users, institutions, and power. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications.

Tapscott, D. (1998) Growing-up Digital (New York: McGraw-Hill).

Turkle, S. (1995) Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet (New York: Touchstone).

Turow, J. (2010) Media Today (New York: Routledge).

Van Dijk, J. (2006) The Network Society. London: Sage.

Van Zoonen, L. (1994) Feminist media studies. London; Thousand Oaks, CA : Sage.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: