Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl VPC-2400:
Bwdhaeth yn y Byd Modern

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Joshua Andrews

Amcanion cyffredinol

Ers ei dechrau yn India'r 6ed ganrif CC, mae Bwdhaeth wedi dyfod yn un o grefyddau cenhadol mwyaf y byd, gan ledaenu'n gyntaf drwy Asia cyn ennyn poblogrwydd yn y Gorllewin yn ystod y 19eg a'r 20fed ganrif. Mae'r lledaeniad byd-eang hwn wedi sicrhau bod Bwdhaeth wedi dyfod yn grefydd cloriannu a chymathu, gan barhau i addasu er mwyn cymathu â gwahanol draddodiadau cymdeithasol, diwylliannol, gwleidyddol ac economaidd. Y bydolwg hwn fydd wrth wraidd y modiwl, wrth inni archwilio sut y bu i ledaeniad byd-eang Bwdhaeth arwain at ddatblygu amrediad o draddodiadau crefyddol, sy'n parhau i fod wedi eu canoli ar ddysgeidiaethau Siddhārtha Gautama. Yn benodol, byddem yn archwilio'r gwahaniaethau canolog rhwng y ddau draddodiad - Therefada a Mahayana, cyn ystyried arferion tantrig Bwdhaeth Fajrayana, moeseg gymdeithasol a Bwdhaeth anffyddiol Stephen Bachelor. Bydd y cwrs yn darfod drwy archwilio sut y mae'r traddodiadau amrywiol hyn yn ymateb i faterion bydol cyfoes, gan drafod rôl Bwdhaeth mewn gwleidyddiaeth a dadleuon moesegol cyfoes.

Cynnwys cwrs

Drwy gydol y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn archwilio:

 • Tarddiad hanesyddol Bwdhaeth: Bydd yr agwedd hon ar y modiwl yn archwilio bywyd ac athroniaeth Siddhārtha Gautama. Yn benodol, bydd myfyrwyr yn ystyried arwyddocâd y Pedwar Gwirionedd Nobl, Tri Nod Bodolaeth a chosmoleg Bwdhaidd er mwyn asesu sut y mae Bwdhaeth yn amrywio i draddodiadau dharmaidd eraill.
 • Ysgolion Bwdhaidd: Drwy gydol rhan hon y cwrs, bydd myfyrwyr yn dadansoddi lledaeniad Bwdhaeth, gan drafod sut y mae dysgeidiaethau traddodiadol Siddhārtha Gautama wedi esblygu wrth i Fwdhaeth ei sefydlu ei hun mewn ardaloedd newydd. Byddem yn asesu sut yr addasodd Bwdhaeth i ideolegau lleol er mwyn ffurfio ysgolion Bwdhaidd newydd, a bydd myfyrwyr yn cloriannu sut y mae Bwdhaeth Fajrayana a Chyswllt yn amrywio i'r traddodiadau Therefada a Mahana cynharach.
 • Bwdhaeth yn y Gorllewin: Bydd myfyrwyr wedyn yn archwilio sut y mae Bwdhaeth wedi datblygu yn y Gorllewin, gan ystyried amrediad o draddodiadau gwahanol, megis Bwdhaeth anffyddiol ac ymwybyddiaeth ofalgar. Bydd gofyn i fyfyrwyr asesu sut y mae'r traddodiadau hyn yn amrywio i'r rhai a drafodwyd eisoes.
 • Bwdhaeth a materion cyfoes: Bydd yr agwedd olaf hon ar y cwrs yn archwilio sut y mae gwahanol ysgolion Bwdhaidd yn ymateb i amrediad o faterion cyfoes; yn benodol, byddem yn ymchwilio sut y mae gwahanol ysgolion Bwdhaidd wedi ymateb i faterion gwleidyddol, megis Tseina'n meddiannu Tibet a'r gwrthdaro diweddar ym Murma. Byddem wedyn yn archwilio materion cysylltiedig i ddatblygiadau mewn gwyddoniaeth, gan drafod ymatebion Bwdhaidd i broblemau moesegol cysylltiedig ag embryoleg, trawsblaniadau a bywddyraniad.

Meini Prawf

ardderchog

A- i A+ Cyflwynwyd gwaith sydd o ansawdd ragorol ac sy’n ardderchog mewn un neu fwy o’r canlynol: • Cynnwys dehongliad gwreiddiol lle mae myfyrdod annibynnol y myfyriwr yn amlwg. • Darparu tystiolaeth eglur o astudiaeth annibynnol eang a phriodol. • Cyflwyno dadleuon yn eglur ac yn darparu’r darllenydd gyda thrafodaethau sy’n dilyn ei gilydd yn rhesymegol hyd at y casgliadau.

trothwy

D- i D+ Cyflwynwyd gwaith sydd yn ddigonol ac sydd yn dangos lefel dderbyniol o allu yn y meysydd canlynol: • Yn gywir ar y cyfan ond yn cynnwys diffyg gwybodaeth neu gamgymeriadau. • Gwneir honiadau heb wybodaeth gefnogol neu resymeg eglur. • Yn cynnwys strwythur ond yn aneglur ac felly’n dibynnu ar i’r darllenydd ddwyn cysylltiadau a thybiaethau. • Yn dibynnu ar nifer gyfyngedig o ddeunydd.

da

B- i B+ Cyflwynwyd gwaith sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol mewn modd deheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda iawn a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Defnydd o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Cefnogir honiadau gan dystiolaeth ac ymresymiad cadarn. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

C- i C+

C- i C+ Cyflwynwyd gwaith sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys, ar brydiau, arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol yn ddeheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Mewn mannau, defnydd beirniadol o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Gwneir honiadau sydd, ar y cyfan, wedi eu cefnogi gan dystiolaeth ac ymresymiad cadarn. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

Canlyniad dysgu

  • Dangos ymwybyddiaeth o draddodiadau cyfoethog Bwdhaeth yn eu ffurfiau amrywiol a gallu i ymdrin â'r traddodiadau hyn.
  • Trafod ac arddangos gwybodaeth o ffynonellau clasurol Bwdhaeth a'u deongliadau diweddarach gan rai dehonglwyr canolog y traddodiad(au).
  • Arddangos dealltwriaeth soffistigedig o gymhlethdod amlweddog Bwdhaeth, er enghraifft, yn y berthynas rhwng credoau crefyddol, testunau, arferion a sefydliadau, â strwythurau cymdeithasol a diwylliannol, normau, estheteg a dyheadau ehangach.
  • Cymhwyso dealltwriaeth athronyddol, themâu a dadleuon o wahanol ysgolion Bwdhaidd yn briodol i gyd-destunau cymdeithasol a disgyblaethol ehangach, gan gynnwys gwyddoniaeth feddygol a biolegol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Traethawd

Disgwylir i fyfyrwyr lunio traethawd 2,500 gair. Rhoddir y dewis o 5 cwestiwn a bydd disgwyl iddynt ateb un yn unig,

40
Written assignment, including essay Geirfa Termau Canolog

Disgwylir i fyfyrwyr lunio geirfa ac esboniad o dermau canolog y modiwl. Cynghorir myfyrwyr ynghylch pa fath o dermau y dylid eu diffinio a sut i fynd ati i gynnig diffiniadau clir a manwl.

30
LLAFAR Cyflwyniad Llafar Grŵp

Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno cyflwyniad llafar unigol ar agedd benodol ar y modiwl. Rhoddir y dewis o 4 pwnc posibl iddynt.

30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Cynhelir seminarau am un awr bob wythnos. Bydd y seminarau'n galluogi myfyrwyr i gymryd arnynt rôl fwy gweithredol yn eu profiad dysgu wrth iddynt wneud gwahanol dasgau a fydd yn eu hannog i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy wrth iddynt ymwneud yn feirniadol â'r pynciau a drafodwyd yn y darlithoedd. Yn benodol, gofynnir i fyfyrwyr ddadansoddi astudiaethau achos unigol er mwyn eu helpu i gymhwyso'r wybodaeth athronyddol a drafodwyd mewn dosbarthiadau diweddar i faterion moesegol cyfoes. Bydd seminarau'n cynnwys gwaith unigol a grŵp a fydd yn gofalu bod myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau dysgu annibynnol, ynghyd â gweithio mewn grŵp a chyfathrebu'n effeithiol.

12
Private study

Darperir myfyrwyr â Gwaith darllen y disgwylir iddynt ei wneud bob wythnos; bydd y deunyddiau yn gysylltiedig â phynciau penodol a drafodir mewn darlithoedd a seminarau dilynol. Bydd hefyd ddisgwyl i fyfyrwyr gwblhau ymchwil manwl er mwyn cyflawni eu haseiniadau ysgrifenedig. Bydd detholiad o ffilmiau dogfen hefyd ar gael iddynt a bydd disgwyl i fyfyrwyr eu gwylio yn eu hamser eu hunain.

164
Lecture

Bydd dwy awr o ddarlithoedd drwy gydol y semester (wythnosau 1-12).

24

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Articulacy in identifying underlying issues in a wide variety of debates.
 • Precision of thought and expression in the analysis and formulation of complex and controversial problems.
 • Sensitivity in interpretation of religious and philosophical texts drawn from a variety of ages and/or traditions.
 • Clarity and rigour in the critical assessment of arguments presented in such texts.
 • The ability to use and criticise specialised religious and philosophical terminology.
 • The ability to abstract and analyse arguments, and to identify flaws in them, such as false premises and invalid reasoning.
 • The ability to construct rationally persuasive arguments for or against specific religious and philosophical claims.
 • The ability to move between generalisation and appropriately detailed discussion, inventing or discovering examples to support or challenge a position, and distinguishing relevant and irrelevant considerations.
 • The ability to consider unfamiliar ideas and ways of thinking, and to examine critically presuppositions and methods within the disciplines of philosophy and religion.

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/vpc-2400.html

Rhestr ddarllen

Paul Williams with Tribe, Anthony, Buddhist Thought: A Complete Introduction to the Indian Tradition (Oxford: Routledge, 2000). Peter Harvey, Buddhism (London: Continuum, 2001). Damien Keown, Buddhism (London: Sterling, 2009).

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: