Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-1010:
Celfyddyd Sonig

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Andrew Lewis

Amcanion cyffredinol

Nod y modiwl hwn yw rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol i fyfyrwyr am ddefnydd technoleg i gynorthwyo i gyfansoddi ffurfiau ar gelfyddyd sonig. Trwy gyfres o brojectau, bydd myfyrwyr yn archwilio ystod eang o raglenni technolegol a dulliau o gyfansoddi, gan ddefnyddio’r weithfan sain ddigidol a rhaglenni meddalwedd creadigol eraill sy’n darparu llwyfannau hyblyg a chymwysadwy sy’n ofynnol er mwyn mynegi creadigrwydd cerddorol arloesol yn yr oes fodern a thechnolegol sydd ohoni.

Bydd myfyrwyr yn defnyddio ein cyfleusterau stiwdio ac adnoddau eraill er mwyn defnyddio ymdoddiad sain acwstig (a grëir gan offerynnau neu ffynonellau eraill) a thechnoleg, er mwyn mynegi creadigrwydd trwy ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau cyfoes o gyfansoddi ac o drin sain er mwyn cyfansoddi darnau gweledigaethol o gelfyddyd sonig. Bydd y projectau a gwblheir trwy gydol y semester yn arwain at gyfres o gyngherddau ar ddiwedd pob semester, lle caiff myfyrwyr gyfle i arddangos eu gwaith.

Bydd y modiwl yn rhoi’r gyfres o fedrau sy’n ofynnol er mwyn symud ymlaen i fodiwlau Blwyddyn 2 sy’n archwilio creadigrwydd ac arbrofi ymhellach, trwy’r broses o drawsffurfio a saernïo sain er mwyn datblygu ffurfiau ar gelfyddyd sonig.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl hwn yn darparu dealltwriaeth o ffurfiau celfyddyd sonig trwy gyfres o ddarlithoedd a sesiynau seminar ymarferol. Bydd myfyrwyr yn archwilio a thrafod amrywiaeth o raglenni technolegol ar gyfer trawsffurfio a thrin sain er mwyn creu darnau o gelfyddyd sonig sy’n addas i gyfryngau sefydlog a byw (i’w berfformio). Bydd portffolio o waith cwrs yn arwain at gyngerdd byr ar ddiwedd pob semester, lle bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i arddangos eu gwaith.

Meini Prawf

trothwy

Gwaith sy'n dangos gwybodaeth sylfaenol, gyfyngedig o'r pwnc, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ac ymwybyddiaeth gyfyngedig o faterion perthnasol, ond rhywfaint o dystiolaeth o ymdriniaeth gyffredinol ddeallusol, gyda mynegiant gweddol.

da

Dylai'r gwaith ddangos dealltwriaeth gadarn o’r pwnc, lefel dda o feddwl cysyniadol, ymwybyddiaeth o'r prif faterion o bwys, gyda thystiolaeth o graffter deallusol a mynegiant da.

ardderchog

Gwaith sy'n dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc, gyda thystiolaeth o astudiaeth ychwanegol, meddwl yn fwy trylwyr, ymdriniaeth wreiddiol a medrau ysgrifennu rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Datblygu medrau technegol ac artistig ynglŷn â thrin sain at ddiben cyfansoddi a/neu berfformio

 2. Meithrin rhywfaith o annibyniaeth wrth weithio yn y stiwdio gerdd

 3. Datblygu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o ffurfiau ar gelfyddyd sonig

 4. Dysgu dealltwriaeth theoretig o raglenni technolegol sylfaenol i gynorthwyo yn y broses o gyfansoddi

 5. Dod yn hyddysg yn y broses o ddefnyddio technoleg fel cydran o greadigrwydd wrth gyfansoddi

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops

11 o sesiynau ymarferol mewn grŵp, un bob wythnos, dau awr yr un, lle bydd myfyrwyr yn trafod, adolygu ac archwilio deunyddiau penodedig dan oruchwyliaeth.

22
Lecture

11 o ddarlithoedd 2 awr, yn wythnosnol. Bydd y darlithoedd yn cynnwys enghreifftiau a dangosiadau o ddeunyddiau penodedig.

22
Private study 156

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: