Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ADB-3104:
Entrepreneuriaeth Cyf & Cwmni

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Siwan Mitchelmore

Amcanion cyffredinol

Rhoi golwg fanwl ar gysyniadau entrepreneuriaeth a swyddogaeth cwmnïau bychain o fewn yr economi. Adnabod pwysigrwydd entrepreneuriaid a chwmnïau bychain fel asgwrn cefn yr economi, a'u cyfraniad i arloesi, creu cyfoeth a chyflogaeth.

Cynnwys cwrs

Cyflwyniad i entrepreneuriaeth; Esblygiad y cysyniad o entrepreneuriaeth; Nodweddion yr entrepreneur;
Creadigrwydd, arloesi ac entrepreneuriaeth; Rôl entrepreneuriaid yn yr economi a chymdeithas; Entrepreneuriaeth mewn cwmnïau mawr; Mathau o entrepreneuriaeth; Diffinio busnesau bychain; Entrepreneuriaeth yn y dyfodol.

Meini Prawf

C- i C+

Lefel Arall: C- i C+ (50-59%): Llawer o’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol wedi’u defnyddio'n gywir at ei gilydd. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

trothwy

Trothwy: D- to D+ (40-49%): Dim o bwys wedi ei hepgor neu'n anghywir o ran defnyddio gwybodaeth/sgiliau. Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Cyfuno theori/ymarfer/gwybodaeth i'w weld yn ysbeidiol wrth gyflawni amcanion y gwaith a asesir.

da

Da: B- i B+(60-69%): Perfformiad da iawn. Defnyddir y rhan fwyaf o'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth dda o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

ardderchog

Rhagorol: A- i A+ (70%+): Perfformiad rhagorol. Defnyddio'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth ragorol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

Canlyniad dysgu

 1. Asesu nodweddion entrepreneuriaid o fewn busnesau bach a mawr, a dylanwad arweinyddiaeth a chreadigrwydd ar ddatblygiad entrepreneuriaeth.

 2. Diffinio busnes bach mewn termau ansoddol a meintiol, aasesu y cryfderau a'r gwendidau sy'n gysylltiedig â rheoli busnes bach, ac adnabod y gwahanol ffurfiau cyfreithiol o fusnesau bach.

 3. Dysgu sut i asesu dichonoldeb syniadau posibl.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Assignment 40
Exam S1 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Un ddarlith 2 awr yr wythnos.

20
Private study

Darllen ychwanegol gan gynnwys ymchwilio lleunyddiaeth perthnasol, astudiaethau achos.

80

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Innovation, creativity and enterprise: the ability to act entrepreneurially to generate, develop and communicate ideas, manage and exploit intellectual property, gain support, and deliver successful outcomes.
 • Conceptual and critical thinking, analysis, synthesis and evaluation.
 • Self-management: a readiness to accept responsibility and flexibility, to be resilient, self-starting and appropriately assertive, to plan, organise and manage time.
 • Self reflection: self-analysis and an awareness/sensitivity to diversity in terms of people and cultures. This includes a continuing appetite for development.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: