Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl JXC-1021:
Sgiliau Academaidd

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Tommie Du Preez

Amcanion cyffredinol

Ydych chi eisiau cyflawni'r graddau uchaf posibl drwy gydol eich gyrfa yn y Brifysgol? Ydych chi eisiau datblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol a fydd yn eich helpu i sicrhau eich swydd ddelfrydol, ac yn eich galluogi i ffynnu yn y gweithle? Os ydy'r ateb i'r cwestiynau hyn yn gadarnhaol, yna mae'r modiwl hwn ar eich cyfer chi. Wedi'i gynllunio i'ch integreiddio i astudiaethau'r Brifysgol, bydd y modiwl hwn yn eich arfogi â'r sgiliau sylfaenol, yr awgrymiadau, y triciau a'r cynilwyr amser i wneud y mwyaf o'ch siawns o gynhyrchu aseiniadau o'r radd orau ym mhob un o'ch modiwlau. Er enghraifft, byddwch yn cael eich hyfforddi ar sut i ysgrifennu aseiniadau i safon y Brifysgol (a all fod yn wahanol iawn i'r ysgrifennu y gallech fod wedi'i brofi o'r blaen). Trwy ymarferion anffurfiol hwyliog yn y dosbarth, byddwch yn ennill profiad a hyder wrth gyflwyno meysydd ymgysylltu a chyflwyniadau llafar. Byddwch hefyd yn dysgu sut i manteisio ar lwyfannau adnoddau astudio ar-lein y Brifysgol. Cyflwynir y cwrs gan ddau academydd sefydledig ac sydd wedi'u cyhoeddi'n dda ac sydd ill dau wedi ennill graddau gwyddoniaeth chwaraeon o'r radd flaenaf o Brifysgol Bangor, gan ennill y marciau uchaf yn eu carfanau priodol.

Cynnwys cwrs

Bydd y cwrs yn eich paratoi ag amrywiaeth o sgiliau a fydd yn eich helpu i lywio'ch astudiaethau'n llwyddiannus a “bod y gorau yr ydych chi” ym Mhrifysgol Bangor ac yn eich gyrfa yn y dyfodol. Er enghraifft, mae'r cwrs yn cwmpasu pynciau fel; a) “Sut i fanteisio i'r eithaf ar eich darlithoedd”; b) “Sut i gynllunio'ch amser yn effeithiol yn y Brifysgol”; c) “Sut i ysgrifennu traethodau ac adroddiadau gwyddonol ar lefel Prifysgol”; d) “Sut i nodi ffynonellau gwyddonol gorau posibl”; e) “Sut i gyflwyno a chyfeirio eich traethodau”; f) “Sut i feddwl ar eich traed a darparu areithiau“ byrfyfyr ”proffesiynol; g) “Sut i gyflwyno sgyrsiau a chyflwyniadau gwyddonol ffurfiol yn hyderus”. Mae'r modiwl hwn yn cael ei addysgu'n ddwys yn ystod yr wythnosau cyntaf ym Mlwyddyn 1. Mae popeth a wnewch yn y modiwl hwn wedi'i gynllunio i'ch helpu i gael y profiad a'r graddau gorau posibl yn yr holl fodiwlau eraill y byddwch yn eu hastudio.

Meini Prawf

ardderchog

A (70-100%) Ardderchog - Dealltwriaeth ardderchog o sgiliau dysgu addysg uwch. Dangos gallu i ddadansoddi gwybodaeth ac yn gallu i gymhwyso'r sgiliau hyn. sgiliau ysgrifennu myfyriol ddarllen eang helaeth a. Dim gwallau a chamsyniadau yn amlwg.

C- i C+

C (50-59%) canolig - Dealltwriaeth glir o sgiliau dysgu addysg uwch, allu i ddadansoddi gwybodaeth a chymhwyso sgiliau hyn a ddangoswyd. Tystiolaeth o darllen ychwanegol a sgiliau mewn ennu myfyriol. Ychydig wallau a chamsyniadau yn amlwg

trothwy

D (40-49%) Digonol - Dealltwriaeth sylfaenol o sgiliau dysgu addysg uwch ond mae rhai gwallau yn bresennol. Tystiolaeth gyfyngedig o sgiliau ysgrifennu myfyriol ac darllen ychwanegol. Mae rhai gwallau a chamsyniadau yn amlwg.

da

B (60-69%) Da/Da iawn - Dealltwriaeth dda o sgiliau dysgu addysg uwch. Dangosodd gallu i ddadansoddi gwybodaeth a chymhwyso sgiliau hyn. Tystiolaeth o sgiliau ysgrifennu myfyriol darllen a ychydig iawn o wallau a chamsyniadau amlwg.

Canlyniad dysgu

 1. Lledaenu gwybodaeth wyddonol

 2. Darllen ac adnabod cryfderau a gwendidau mewn llenyddiaeth wyddonol

 3. Datblygu strategaethau i alluogi cwblhau asesiadau mewn modiwlau eraill

 4. Defnyddio sgiliau trosglwyddadwy i wella cyflogadwyedd

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS lit search & referencing 20
LLAFAR sheops 40
Written assignment, including essay scientific report 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 62
Workshop

Ar gyfer Medi 2020 byddwn yn dechrau'r flwyddyn academaidd gyda dull dysgu cyfunol mewn ymateb i Covid 19. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am hyn, edrychwch ar https://www.bangor.ac.uk/courses/september-faqs .php.en.

16
Lecture

Ar gyfer Medi 2020 byddwn yn dechrau'r flwyddyn academaidd gyda dull dysgu cyfunol mewn ymateb i Covid 19. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am hyn, edrychwch ar https://www.bangor.ac.uk/courses/september-faqs .php.en.

16
Seminar

Sesiynau sgiliau iaith a cymorth gyda asseiniadau.

Ar gyfer Medi 2020 byddwn yn dechrau'r flwyddyn academaidd gyda dull dysgu cyfunol mewn ymateb i Covid 19. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am hyn, edrychwch ar https://www.bangor.ac.uk/courses/september-faqs .php.en.

6

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • apply knowledge to the solution of familiar and unfamiliar problems
 • develop a sustained reasoned argument, perhaps challenging previously held assumptions
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • self-appraise and reflect on practice
 • undertake fieldwork with continuous regard for safety and risk assessment.
 • demonstrate an understanding of the philosophical basis of scientific paradigms
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • demonstrate effective robust data collection methods

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: