Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl JXC-3031:
Straen a Pherfformiad

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Stuart Beattie

Amcanion cyffredinol

Pam mae rhai athletwyr yn rhagori yn ystod sefyllfaoedd dan bwysau un diwrnod ond yn methu wrth ymyl y tro nesaf? Sut allwch chi hyfforddi athletwyr ac unigolion eraill (e.e., milwrol, gwasanaethau brys, neu fusnes) i oroesi a ffynnu mewn sefyllfaoedd pwysedd uchel? Bydd y cwrs hwn yn darparu atebion ymarferol a seiliedig ar dystiolaeth i'r cwestiynau hyn. Os ydych chi'n chwilio am yrfa mewn unrhyw maes perfformiad, yna mae'n rhaid cael dealltwriaeth o'r deunydd a gwmpesir ar y cwrs hwn. Trwy astudiaethau achos o athletwyr go iawn y mae'r staff cyflenwi wedi bod yn rhan ohonynt, cewch eich dysgu i gydnabod pam mae perfformiad wedi chwalu dan bwysau ac yn bwysicach fyth, yr hyn y gallwch chi fel ymarferydd ei wneud.

Why do some athletes excel during intense pressurised situations one day but fall by the wayside the next? How can you train athletes and other individuals (e.g., military, emergency services, or business) to survive and thrive in high-pressure situations? This course will provide practical and evidence based answers to these questions. If you are looking for a career in any performance related domain then having an understanding of the material covered on this course is a must. Through real athlete case studies that the delivery staff have been involved with, you will be taught to recognise why performance has broken down under pressure and more importantly, what you as a practitioner can do about it

Cynnwys cwrs

Cyflwynir y cwrs gan seicolegydd chwaraeon ac ymarfer achrededig ac arbenigwr mewn seicoffisioleg, y ddau ohonynt yn gweithio gydag athletwyr lefel elitaidd, hyfforddwyr, a'r lluoedd arfog. Fyddwch yn dysgu y theorïau diweddaraf a'r ymyriadau cymhwysol mewn llenyddiaeth straen a pherfformiad.

Bydd gwaith ymarferol mewn darlithoedd yn cwmpasu pum prif faes straen a pherfformiad: Rheolaeth Sylwgarol e.e., pam ein bod yn tynnu ein sylw gan fygythiad? Effeithiau Cronig e.e. pam ein bod yn gyrru'r bêl golff i'r dŵr pan fyddwn yn dweud wrthym ni? Ailfuddsoddi e.e. pam ein bod yn ceisio rheoli symudiadau dan bwysau yn ymwybodol? Canfyddiadau Her a Bygythiad e.e., beth mae ein hymatebion seicoffisiolegol i straen yn ei olygu, a sut allwn ni eu rheoli orau?

The course is delivered by an accredited sport and exercise psychologist and an expert in psychophysiology, both of whom work with elite level athletes, coaches, and the armed forces. You will be taught the most up-to-date theories and applied interventions in stress and performance literature.

Practical work in lectures will cover four main areas of stress and performance: Attentional Control e.g. why are we distracted by threat? Ironic Effects e.g. why do we drive the golf ball into the water when we tell ourselves not to? Reinvestment e.g. why do we attempt to consciously control movements under pressure? Challenge and Threat perceptions e.g. what do our psychophysiological responses to stress mean, and how can we optimally control them?

Meini Prawf

trothwy

Dylai myfyrwyr allu dangos dealltwriaeth sylfaenol o'r damcaniaethau a modelau sylfaenol a drafodir yn y gwaith cwrs. Yna mae'n rhaid iddynt ddangos eu bod yn gallu cymhwyso damcaniaethau hyn cyfagos straen a pherfformiad sy'n gallu esbonio diferion perfformiad. Byddant wedyn yn gallu dangos gwybodaeth o ymyriadau cymhwyso ar sail ymchwil ddamcaniaethol gadarn i liniaru effeithiau negyddol o'r fath ac yn cyfiawnhau eu defnydd.

ardderchog

Dylai myfyrwyr fod yn gallu cyflwyno rhagorol yn fanwl a thrafodaeth feirniadol o'r damcaniaethau a modelau sylfaenol a drafodir yn y gwaith cwrs. Byddant yn gallu defnyddio eu dealltwriaeth dwfn i ddangos sut y gall damcaniaethau cyfagos straen a pherfformiad yn esbonio diferion perfformiad. Yn ogystal, byddant yn dangos yn glir ymyriadau cymhwysol yn seiliedig ar ymchwil ddamcaniaethol gadarn i liniaru effeithiau negyddol o'r fath ac yn cyfiawnhau eu defnydd.

da

Dylai myfyrwyr fod yn gallu cyflwyno trafodaeth dda iawn o'r damcaniaethau a modelau sylfaenol a drafodir yn y gwaith cwrs. yna mae'n rhaid iddynt ddangos eu bod yn gallu cymhwyso damcaniaethau hyn cyfagos straen a pherfformiad sy'n gallu esbonio diferion perfformiad. Yn ogystal, byddant yn dangos gwybodaeth dda iawn o ymyriadau cymhwyso ar sail ymchwil ddamcaniaethol gadarn i liniaru effeithiau negyddol o'r fath ac yn cyfiawnhau eu defnydd.

Canlyniad dysgu

 1. Adnabod perthnasedd gwahanol ddamcaniaethau o straen a pherfformiad ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd ymarferol. Dysgu sut i asesu a darparu tystiolaeth y mae theori neu ddamcaniaethau yn gweddu orau yr astudiaeth achos.

 2. Adeiladu ymyriadau gyrru theori ar gyfer gwahanol berfformwyr sy'n berthnasol i'r sefyllfa. Er enghraifft, maer sefyllfa yn y astudiaeth achos yn arddweud pa theory sydd yn esbonio y gollad mewn perfformiad.

 3. Nid yw ymyriadau cystal yn unig â'r dystiolaeth y maent yn seiliedig arni. Felly, mae'n ofynnol i chi adeiladu ymyrraeth wedi'i sydd wedi selio ar ddamcaniaethol i helpu'r athletwr i adennill lefel dda o berfformiad.

 4. Fydd myfyrwyr yn gallu nodi'n gywir pam maer athletwr yn cael cwymp perfformiad. Pa ddamcaniaeth neu ddamcaniaethau esbonio'r sefyllfa orau.

 5. Gan gyfeirio at y rhesymau damcaniaethol ar gyfer y cwymp perfformiad yr ydych yn chynnig, dyfeisio ymyriad a fydd yn helpu'r athletwr yn perfformio o dan sefyllfaoedd sy'n achosi straen.

 6. Gan gofio beth yw achos sylfaenol y cwymp perfformiad, gan gyfeirio at ymchwil, byddwch yn fwy parod i deilwra ymyriadau priodol sy'n helpu'r athletwr yn y sefyllfa hon orau.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ARHOLIAD Arholiad ymyrraeth gymhwysol 40
TRAETHAWD EssAdroddiadau damcaniaethol pam fod yr athletwr wedi cael cwymp perfformiad.ay 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Bydd wyth darlithoedd yn rhoi trosolwg o straen ac ymchwil perfformiad. Bydd Dwy ddarlith yn cael ei neilltuo i ffurfiannol ymarferol a gwaith dosbarth, lle bydd y myfyrwyr yn chynnig pa ddamcaniaeth neu ddamcaniaethau esbonio orau sefyllfa athletwyr. Bydd Darlith terfynol ganolbwyntio ar ymyriadau a chymhwyso fydd yn berthnasol ar gyfer yr arholiad

24
Seminar

Seminarau I myfyriwr dwieithog

5
Private study 71

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • plan, design, execute and communicate a sustained piece of independent intellectual work, which provides evidence of critical engagement with, and interpretation of, appropriate data
 • apply knowledge to the solution of familiar and unfamiliar problems
 • develop a sustained reasoned argument, perhaps challenging previously held assumptions
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • take and demonstrate responsibility for their own learning and continuing personal and professional development
 • self-appraise and reflect on practice
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • accurately interpret case study data
 • develop justifiable and/or evidence-based interventions

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: