Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXB-1066:
Diwylliant Gweledol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Gregory Frame

Amcanion cyffredinol

Bydd y modiwl hwn yn edrych ar nifer o gyfryngau gweledol gan archwilio testunau unigol yn ogystal ac edrych ar y sefydliadau sy'n eu cynhyrchu, a'r cyd-destun cymdeithasol a gwleidyddol o amgylch y sefydliadau hynny. Bydd yn trafod dadleuon ynglyn a natur gwahanol gyfryngau, ac yn archwilio'r berthynas rhwng y cyfrwng a'r testun. Bydd hefyd yn trafod newyddiaduraeth, ond gan ganolbwyntio ar ffurfiau gweledol o newyddiadura, gan gynnwys ffoto-newyddiaduraeth a ffilmiau dogfen. Un o amcanion y modiwl hwn yw arfogi myfywrwyr a gwybodaeth a dealltwriaeth o ddadleuon allweddol am orffennol, presennol a dyfodol cyfryngau gweledol.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl yma yn trafod ystod o bynciau, gan gynnwys (er engrhaifft) • Edrych ar sut y caiff gwahanol gyfryngau eu uchelhau, neu eu iselhau, o safbwynt diwylliannol a chelfyddydol • Dadleuon yn ymwneud a hil, dosbarth, rhyw a rhywioldeb • Y berthynas rhwng dramau teledu a chwestiynnau cymdeithasol a gwleidyddol • Natur newyddiaduraeth weledo a chlyweledol (audio-visual) • Y berthynas rhwng y cyfrwng a'r neges, a phenodoldeb cyfryngau arbennig • Newidiadau i'r diwydiannau sy'n cynhyrchu testunau clyweledol a gweledol

Meini Prawf

trothwy

Gradd D

Mae'r gwaith a gyflwynwyd yn ddigonol ac yn dangos lefel dderbyniol o gymhwysedd fel a ganlyn:

 • Yn gywir ar y cyfan ond gyda hepgoriadau a gwallau
 • Gwneir honiadau heb dystiolaeth ategol glir neu resymu
 • Mae ganddo strwythur ond mae'n brin o eglurder ac felly mae'n dibynnu ar y darllenydd i wneud cysylltiadau a thybiaethau
 • Yn tynnu ar ystod gymharol gul o ddeunydd

C- i C+

Gradd C.

Mae gwaith a gyflwynir yn gymwys drwyddi draw ac yn cael ei wahaniaethu weithiau gan arddull uwch, dull gweithredu a dewis deunyddiau ategol. Mae'n dangos:

 • Strwythur da a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol
 • Mewn rhannau o leiaf mae'n tynnu ar ddeunydd sydd wedi'i gyrchu a'i asesu o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr
 • Ar y cyfan, mae tystiolaeth a rhesymu yn cefnogi datganiadau
 • Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol

da

Gradd B.

Mae gwaith a gyflwynir yn gymwys drwyddo draw ac yn cael ei wahaniaethu gan arddull uwch, dull gweithredu a dewis deunyddiau ategol. Mae'n dangos:

 • Strwythur da iawn a dadleuon wedi'u datblygu'n rhesymegol
 • Yn tynnu ar ddeunydd sydd wedi'i gyrchu a'i asesu o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr
 • Mae tystiolaeth a rhesymu cadarn yn ategu'r datganiadau
 • Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol

ardderchog

Gradd A.

Mae gwaith a gyflwynwyd o ansawdd rhagorol ac yn rhagorol mewn un neu fwy o'r ffyrdd a ganlyn:

 • A yw gwreiddioldeb y dangosiad gyda meddylfryd y myfyriwr ei hun yn amlwg yn amlwg
 • Yn darparu tystiolaeth glir o astudiaeth annibynnol helaeth a pherthnasol
 • Mae dadleuon yn cael eu gosod yn eglur ac yn rhoi camau ystyried olynol i'r darllenydd ddod i gasgliadau

Canlyniad dysgu

 1. Byddwch yn gallu cynnal dadansoddiad testunol agos o wahanol ffurfiau cyfryngau yn unol â'ch dealltwriaeth o fodelau beirniadol a damcaniaethol.

 2. Byddwch yn gallu cynnig beirniadaeth ynghylch materion sylweddol o fewn diwylliant gweledol yn ymwneud â phenodoldeb canolig a digideiddio.

 3. Byddwch yn archwilio gwahanol fathau o ddiwylliant gweledol o ran eu penodoldeb hanesyddol, cymdeithasol, gwleidyddol a sefydliadol.

 4. Byddwch yn gallu cymharu a gwerthuso cysyniadau damcaniaethol allweddol y gellir eu cymhwyso i astudio diwylliant gweledol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Traethawd beirniadol

Traethawd beirniadol sy'n cymryd rhan mewn dadl ysgolheigaidd sylweddol am agwedd ar ddiwylliant gweledol a astudiwyd ar y modiwl.

60
TRAETHAWD Beirniadaeth

Beirniadaeth ar un darn o waith gweledol o ran ei benodoldeb hanesyddol, cymdeithasol, gwleidyddol a sefydliadol. - LO1

40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

11 x 1 awr o seminar

11
 

Sgrinio 2 awr o benodau o raglenni teledu a astudiwyd x 11 wythnos

22
Lecture

11 x 1 awr o ddarlith

11
Private study

Disgwylir i fyfyrwyr ddarllen yn eang, gan ymgysylltu â'r darlleniadau a neilltuwyd yn ogystal â deunydd pellach a awgrymwyd gan arweinwyr y modiwl wrth baratoi ar gyfer eu hasesiadau. Dylai'r gwaith hwn gael ei wneud y tu allan i gyswllt ystafell ddosbarth.

156

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Ability to formulate and solve problems, anticipate and accommodate change, and work within contexts of ambiguity, uncertainty and unfamiliarity (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to engage in processes of drafting and redrafting texts to achieve clarity of expression and an appropriate style. (English Benchmark Statement 3.3; NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Information technology (IT) skills broadly understood and the ability to access, work with and evaluate electronic resources (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxb-1066.html

Rhestr ddarllen

Robert C. Allen and Annette Hill, eds. (2004) The Television Studies Reader, London: Routledge.

Charlotte Brunsdon (1990) ‘Problems with quality’, Screen 31:1, pp. 67-90.

Andreas Halskov (2015) TV Peaks: Twin Peaks and modern television drama, Odense: University Press of Southern Denmark.

Marisa C. Hayes and Franck Boulegue, eds. (2013) Twin Peaks, Bristol: Intellect.

Janet McCabe and Kim Akass, eds. (2007) Quality TV: Contemporary American Television and Beyond, London: I.B. Tauris.

Robert J. Thompson (1997) Television’s Second Golden Age: From Hill Street Blues to ER, Syracuse: Syracuse University Press.

Linda Williams (2014) On the Wire, Durham: Duke University Press.

Liam Kennedy and Steven Shapiro, eds. (2012) The Wire: Race, Class and Genre, Detroit: University of Michigan Press.

Tiffany Potter and C.W. Marshall (2009) The Wire: Urban Decay and American Television, New York: Continuum.

Gary R. Edgerton (2013) The Sopranos, Detroit: Wayne State University Press.

Marco Mario Albrecht (2015) Masculinity in Contemporary Quality Television, Farnham: Ashgate, 2015.

Scott F. Stoddart (2011) Analyzing Mad Men: Critical Essays on the Television Series, Jefferson: McFarland and Co.

Christopher Bigsby (2013) Viewing America: Twenty-First Century Television Drama, Cambridge: Cambridge University Press.

Gary R. Edgerton and Jeffrey P. Jones (2008) The Essential HBO Reader, Lexington: University Press of Kentucky.

Megan Mullen (2003) The Rise of Cable Programming in the United States: Revolution or Evolution?, Austin: University of Texas Press.

Kevin McDonald and Daniel Smith-Rowsey (2016) The Netflix Effect: Technology and Entertainment in the 21st Century, New York: Bloomsbury Academic.

Keith Beattie (2004) Documentary Screens: Non-Fiction Film and Television, New York: Palgrave Macmillan.

Geoffrey Cox (1995) Pioneering Television News: A first hand report on a revolution in journalism, London: John Libbey.

John Langer (1998) Tabloid Television: Popular television and the "other news", London: Routledge.

Stella Bruzzi (2000) New Documentary: A critical introduction, London: Routledge.

Ann Gray and Erin Bell (2013) History on Television, London: Routledge.

Jason Jacobs and Steven Peacock (eds.) (2013) Television Aesthetics and Style, New York: Bloomsbury Academic.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: