Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl XAC-2011:
Seicoleg Datblygol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Education and Human Development

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Nia Young

Amcanion cyffredinol

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar brosesau datblygu biolegol, gwybyddol a chymdeithasol a'u cydberthnasau. Yn rhan gyntaf y modiwl, ceir myfyrwyr trosolwg beirniadol o brif ddamcaniaethau ac ymagweddau astudio prosesau datblygu sylfaenol, gyda phwyslais ar eu tarddiad yn ystod plentyndod. Mewn darlithoedd diweddarach, cyflwynir a thrafodir rhai o ddefnyddiau ymchwil datblygiadol.

Cynnwys cwrs

Yn rhan gyntaf y modiwl, bydd y pynciau a drafodir mewn darlithoedd yn cynnwys: - Cyflwyniad i seicoleg ddatblygiadol; - Datblygiad cyn geni a genedigaeth; - Datblygiad cynnar, canfyddiad a dysgu; - Persbectif Piagetaidd am ddatblygiad gwybyddol; - Damcaniaeth a chyd-destun Vygotsky ar gyfer datblygu; - Datblygu gwybyddiaeth gymdeithasol, dynwared, a theori meddwl; - Datblygu iaith a chyfathrebu; - Datblygu emosiynau ac ymlyniad. Yn ail ran y modiwl, trwy ddarlithoedd a sgyrsiau gwadd, byddwn yn ystyried y ffyrdd y gellir defnyddio canfyddiadau ymchwil i wella canlyniadau datblygiadol plant, pobl ifanc, oedolion a theuluoedd.

Meini Prawf

da

Cwmpas cymharol gynhwysfawr. Trefnus a strwythuredig. Dealltwriaeth dda o'r deunydd. Tystiolaeth o ymgysylltu a dealltwriaeth o'r holl gysyniadau datblygiadol a gyflwynwyd yn y Modiwl. Byddai myfyrwyr sydd ond yn cyrraedd y lefel hon yn derbyn graddau C, C, neu C +. Byddai'r rhai sy'n dangos perfformiadau mwy medrus yn derbyn graddau B, B, neu B +.

ardderchog

Ymdriniaeth gynhwysfawr a chywir o’r maes. Eglurder ardderchog i’r ddadl a’r mynegiant. Dyfnder mewnwelediad i faterion damcaniaethol. Tystiolaeth o ddarllen ehangach a gwybodaeth fanwl o bynciau datblygiadol a drafodir yn y Modiwl. Byddai myfyrwyr sy'n perfformio ar y lefel hon yn derbyn graddau A-, A, A +, neu A *.

trothwy

Ateb digonol i'r cwestiwn, yn seiliedig yn bennaf ar ddeunydd darlithoedd. Dim datblygiad go iawn o ddadleuon. Yn gyfarwydd â chysyniadau datblygiadol allweddol a gyflwynwyd yn y Modiwl ond heb ymhelaethu arnynt. Mân wallau. Byddai myfyrwyr sy'n perfformio ar y lefel hon yn derbyn graddau D, D, neu D +.

Canlyniad dysgu

 1. Deall tarddiad ac effaith rhai o brif faterion datblygiad plentyndod a gwerthuso effeithiolrwydd yr ymyriadau a gynlluniwyd i leddfu'r problemau hyn.

 2. Deall dulliau ymchwil a ddefnyddir i ymchwilio i darddiad gwahaniaethau unigol mewn plant a gwerthuso eu cryfderau a'u cyfyngiadau.

 3. Disgrifio’r prif gamau a phrosesau yn natblygiad gwybyddol, iaith a chymdeithasol plant.

 4. Deall cysyniadau mawr mewn seicoleg ddatblygiadol a dulliau damcaniaethol o astudio datblygiad plant, gan gynnwys safbwyntiau datblygiad biolegol, gwybyddol a chymdeithasol.

 5. Gwerthuso'n feirniadol faterion sy'n ymwneud â rhai o'r prif bynciau a astudiwyd gan seicolegydd datblygiadol o fewn fframwaith safbwyntiau damcaniaethol perthnasol.

 6. Ystyried seicoleg ddatblygiadol fel gwyddoniaeth yn ei chyd-destun cymdeithasol a diwylliannol ehangach; archwilio rhai o'i gysyniadau allweddol, materion moesegol, a dylanwadau gwleidyddol.

 7. Archwilio'r cyd-destun ehangach lle mae datblygiad yn digwydd.

 8. Cyfathrebu rhywfaint o ymchwil ddiweddar mewn seicoleg ddatblygiadol mewn ffordd a all fod yn ddefnyddiol i gynulleidfaoedd targed (arbenigol neu leyg) penodol.

 9. Gweithio'n annibynnol, chwilio'r llenyddiaeth i ddysgu am ddulliau a chanfyddiadau a ddefnyddir i ymchwilio i bynciau penodol, ac ystyried eu cryfderau a'u diffygion.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Traethawd ar gyfer cynulleidfa 40
Ymateb i gwestiynau byr. 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

• Neilltuo ychydig o oriau bob wythnos i fynd dros y deunyddiau a gyflwynir mewn darlithoedd a darllen angenrheidiol (22 awr)• Ar gyfer gwaith cwrs, rydym yn argymell o leiaf 10 awr i nodi pwnc a chynnal chwiliad llenyddiaeth a 10 awr arall o ysgrifennu a golygu (20+ awr) Dylai myfyrwyr ddefnyddio'r amser sy'n weddill ar gyfer adolygu cyn yr Arholiad Terfynol; rydym yn argymell treulio tua 2 awr y pwnc a 5-10 awr ar ymarfer ysgrifennu traethawd bach gan ddefnyddio'r enghreifftiau a gyflwynir yn y dosbarth (30 awr).

77
Lecture

• Bydd darlithoedd wythnosol yn cynnwys cyfryngau gweledol i ddangos cysyniadau, canfyddiadau a dulliau allweddol, a bydd sgyrsiau gwadd yn ategu'r deunyddiau darlithio gyda chyflwyniadau ymchwil cymhwysol • Atebir cwestiynau ar ôl pob darlith a thrwy e-bost. Bydd myfyrwyr unigol yn cael eu gweld mewn sesiynau galw heibio wythnosol

23

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • reflect upon a range of psychological sociological health historical and philosophical perspectives and consider how these underpin different understandings of babies and young children and childhood
 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • integrate ideas and findings across the multiple perspectives in early childhood studies and recognise distinctive early childhood studies approaches to relevant issues
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • demonstrate knowledge and awareness of the skills needed for different pedagogical approaches including: - the necessary depth and strength of relationships with individual children and children in groups and the facilitation of the building of relationships with and between children - the formation and promotion of mutually respectful relationships with families colleagues other professionals and communities

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/xac-2011.html

Rhestr ddarllen

Darllen craidd ar gyfer y modiwl hwn yw: Shaffer, D.R., & Kipp, K. (2014). Seicoleg Ddatblygol: Plentyndod a Phobl Ifanc. (9fed Ed.) Argraffiad Rhyngwladol. Llundain: Thompson. Cynghorir myfyrwyr yn gryf i brynu'r testun craidd. Wrth i ni ddefnyddio'r un testun dros nifer o flynyddoedd, dylai fod nifer o gopïau ail-law i'w gwerthu gan gyn-fyfyrwyr. Mae rhifyn cynharach yr un testun yn dderbyniol (mae angen i'r myfyrwyr ganfod y penodau cyfatebol). Mae nifer cyfyngedig o'r llyfrau hyn yn y Llyfrgell, er bod angen cynllunio da ar ddibyniaeth ar yr adnoddau hyn. Bydd darllen ychwanegol ar gael i'r dosbarth trwy Blackboard. Bydd y darlleniad gofynnol ar gyfer pob pwnc darlith yn cael ei nodi yn y dosbarth.