Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl HTC-2126:
Hanes ar y Teledu

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Owain Jones

Amcanion cyffredinol

Beth sydd i'w ddysgu am y ffordd y mae haneswyr yn ymarfer eu crefft trwy astudio rhaglenni hanes ar y teledu? Sut mae cyflwyniad yr hanes yn y rhaglenni, a rôl yr haneswyr wrth greu y rhaglenni, wedi newid dros y blynyddoedd?

Bwriad y modiwl hwn fydd defnyddio rhaglenni hanes er mwyn astudio sut mae ffordd yr hanesydd o feddwl wedi datblygu gydag amser, ac ystyried sut y defnyddiwyd hanes i gefnogi rhai safbwyntiau. Ceir enghreifftiau o gyfresi neu raglenni sy'n pwysleisio hanes cenedlaethol', hanes gwleidyddol-economaidd, hanes cymdeithasol, hanes Marcsaidd, hanes ôl-strwythurol ac yn y blaen. Defnyddir nifer o astudiaethau manwl o raglenni a chyfresi i ystyried sut y mae digwyddiadau penodol wedi cael eu portreadu mewn ffurf wahanol ar adegau gwahanol, gyda'r cyflwyniad yn amrywio yn ôl ffasiwn hanesyddol a gofynion cymdeithasol neu wleidyddol y cyfnod. Er enghraifft, byddwn yn astudio'r ffyrdd y mae hanes terfysg yng Nghymru yn y 19eg a'r 20fed ganrif wedi cael ei bortreadu, fel enghraifft ddiddorol o'r ffordd mae cydymdeimlad yr awdur / y cynhyrchwyr at achos y terfysgwyr wedi lliwio'r stori a adroddir. Testun arall a fydd o ddiddordeb penodol i fyfyrwyr hanes Cymru yw cwestiwnhanes cenedlaethol', a'r tensiynau a all godi o'r cysyniad hwnnw, boed yr hanes a gyflwynir yn un ‘Prydeinig’ neu ‘Cymreig'.

Cynnwys cwrs

 1. Cyflwyniad: arolwg o'r maes ac amlinelliad o'r pynciau i'w trafod gan y modiwl; y tensiynau rhwng dyheadau'r hanesydd a gofynion y cynhyrchwyr teledu

 2. `Llais yr awdur', a'r trafferthion sy'n deillio wrth adael i unigolyn adrodd yr hanes ei hunan; AJP Taylor a'r mentrau cynnar i gyflwyno hanes ar y teledu

 3. “A History of Britain” gan Simon Schama: adrodd hanes y genedl; sut i gadw cydbwysedd rhwng anghenion amrywiol y comisiynwyr, y gynulleidfa a'r sylwebyddion, tra'n diogelu cywirdeb hanesyddol y rhaglen; ai dim ond “Hanes Lloegr” yw'r gyfres hon?

 4. Adrodd hanes cenedl fechan - sut cafodd hanes Cymru ei bortreadu ar y teledu; “Tywysogion”; “Dilyn Ddoe”; “Your Century”; “Wales and the History of the World”

 5. Gwaith Gwyn Alf Williams: cyflwyno hanes o safbwynt Marcsaidd

 6. Cyfuno archif, tystiolaeth llygad-dystion a llais `awdurdodol' y sylwebydd: “The Great War”, a dylanwad parhaol y gyfres, fel y gwelir yn “The World at War” a “Lleisiau'r Rhyfel Mawr”

 7. Defnyddio hanes lafar mewn rhaglenni teledu, a'r trafferthion; manteision a phroblemau defnyddio ffilm archif mewn rhaglenni nodwedd hanes

 8. Cyflwyno hanes gwrthdaro a therfysg yn hanes y Gymru fodern (“The Dragon has Two Tongues”; “Wales! Wales?”; “Tonypandy Riots - A New History” a.y.y.b.); cyflwyno pynciau dadleuol lle nad oes cytundeb: y Brigadau Rhyngwladol yn Rhyfel Cartref Sbaen

 9. Rhaglenni nodwedd bywgraffiadol, a'u trafferthion: sut i fod yn wrthrychol ac osgoi cynnig naill ai `buchedd sant' neu sarhad

 10. Problemau'r dull ôl-fodern wrth gyflwyno cyfres hanes : “Y Ditectif Hanes” a “Cymru Hywel Williams”

Meini Prawf

trothwy

Er mwyn ennill credyd dylai’r myfyrwyr ddangos dealltwriaeth a gwybodaeth sylfaenol o’r mathau amrywiol o raglenni hanes sydd ar y teledu. Fe ddylent allu adnabod y prif ffyrdd a thechnegau a ddefnyddir i gyflwyno rhaglenni hanes.

da

Er mwyn ennill graddau uwch yn y modiwl hwn, disgwylir i’r myfyrwyr ymateb yn feirniadol i gwestiynau sy’n cael eu gofyn am fanteision ac anfanteision yr amrywiol ffyrdd i gyflwyno hanes ar y teledu. Bydd yna ymwybyddiaeth gref o rai o’r cwestiynau sylfaenol am egwyddorion disgyblaeth hanes. Byddent yn gallu ymateb i gwestiynau’r traethawd mewn modd argyhoeddiadol.

ardderchog

Er mwyn ennill y graddau uchaf disgwylir i’r myfyrwyr gynnig dehongliadau gwreiddiol o’r ffyrdd o gyflwyno hanes ar y teledu, gan gymharu a chyferbynnu mathau gwahanol o raglenni. Byddent yn gallu dangos eu bod nhw’n ystyried ac yn cyfeirio at waith a dadleuon haneswyr a sylwebwyr deallusol, ac eu bod nhw’n gallu dadlau o blaid eu safbwyntiau eu hunain. Disgwylir hefyd iddynt drafod iaith, arddull a syniadau’r testunau mewn modd treiddgar ac arloesol.

Canlyniad dysgu

 1. datblygu eu gallu i ffurfio a datgan barn, ar lafar ac ar bapur

 2. datblygu sgiliau cyfathrebu llafar trwy drafod yn y dosbarth, a throsglwyddo gwybodaeth mewn traethawd ac ar bapur arholiad.

 3. datblygu sgiliau trefnu amser trwy reoli eu hastudiaethau personol, a chyflwyno aseiniadau erbyn amser penodol

 4. datblygu sgiliau beirniadu a dadansoddi trwy ddarllen yn helaeth o gwmpas y pwnc ac ystyried y problemau

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Adolygiad Beirniadol 10
Traethawd 1 40
Traethawd 2 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
 
 1. Darlithoedd: 3 bob pythefnos – hyd 1 awr.

 2. Seminarau: 1 bob pythefnos – hyd 1 awr.

Cyflwynir y darlithoedd a seminarau yn bennaf drwy’r cyswllt cynadledda fideo ac atgyfnerthir y rhain gan ddeunydd ar Y Porth (fersiwn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o Blackboard)

 

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: