Modiwl SCL-3141:
Y Gyfraith ar Waith

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Law

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Hayley Roberts

Amcanion cyffredinol

Mae’r modiwl yma’n rhoi mewnwelediad ymarferol i waith y proffesiwn cyfreithiol yng Nghymru i fyfyrwyr. Drwy gyfres o weithdai ymarferol, ceith myfyrwyr y cyfle i brofi sefyllfeydd mae cyfreithwyr a bargyfreithwyr yn delio gydag yn eu gwaith dyddiol, yng nghyd-destun cyfraith gyhoeddus a phreifat. Rhoddir i fyfyrwyr y medru i ymarfer yr hynny maent yn dysgu yn sgil y LLB, tra eu bod hefyd yn datblygu’r sgiliau angenrheidiol i weithio yn y proffesiwn cyfreithiol yng Nghymru.

Bydd y modiwl yn helpu cyflogadwyedd myfyrwyr drwy wneud yn siŵr eu bod yn datblygu’r sgiliau perthnasol, ac wrth eu hamlygu i gyfreithwyr gweithredol a gwahoddir i helpu trosgludo’r sesiynau.

Fydd y modiwl yn cael ei drosgludo’n ddwyieithog, ond mae’r medru i siarad Cymraeg yn angenrheidiol.


This module will give students a hands-on insight into the work of the legal profession in Wales. Through a series of practical workshops, students will have the opportunity to experience situations that solicitors and barristers would normally encounter in their daily work in both public and private law contexts. It will give students the ability to translate what they are learning during the course of the LLB into practice, whilst also developing the necessary skills that are required to work in the legal profession in Wales.

It is expected that the module will help the employability of students by allowing them to gain relevant skills and by exposing them to working lawyers who will be invited to help with the delivery of the sessions.

This module will be delivered bilingually, but the ability to speak Welsh is essential.

Cynnwys cwrs

Mae’r modiwl yma’n cyflwyno myfyrwyr i agweddau o ymarfer cyfreithiol gymhwysol. Mae’r seminarau ar ffurf gweithdai ymarferol, ble fydd myfyrwyr yn ymgymryd â gwahanol weithgareddau pob wythnos, gyda ffocws ar Gymru.

Fydd rhan gyntaf y modiwl yn gadael i fyfyrwyr gymryd rôl cyfreithiwr cyhoeddus sy’n gweithio i lywodraeth genedlaethol neu leol, yn rhoi’r cyfle iddynt weithio ar dasgau megis drafftio deddfwriaeth a sicrhau bod y gyfraith yn hygyrch i wahanol ddemograffigiau.

Mae ail ran y modiwl yn ffocysu ar waith gleient preifat ac eiddo, yn gadael myfyrwyr i arwain ymarferion megis drafftio ewyllys i gleient, gosod ymddiriedolaeth, a datblygu sgiliau cyfweld cleientiaid.

Mae rhan olaf y modiwl yn rhoi profiad cyfreitha ac eiriolaeth i fyfyrwyr, yn eu cyflwyno i sgiliau megis paratoi briff ar gyfer y llys, croeshoeli dystion a chyflwyno achos gerbron y llys.


This module will introduce students to aspects of applied legal practice. The seminars will take the form of practical workshops, where students will undertake different legal activities each week, with a focus on Wales.

The first part of the module will allow students to assume the role of a public lawyer working for national or local government, giving them the opportunity to work on tasks such as drafting legislation and ensuring that the law is accessible to different demographics.

The second part of the module will focus on private client and property work, allowing students to take the lead in exercises such as drafting a will for a client, setting up a trust, and developing skills in interviewing clients.

The final part of the module gives students the experience of litigation and advocacy, introducing them to such skills as preparing a brief for court, cross-examining witnesses and presenting a case in court.

Meini Prawf

ardderchog

Tystiolaeth o lawer o ymchwil gyfreithiol effeithiol yn arwain at atebion sydd yn rhagorol yn eu cyflwyniad o'r pwnc, yn rhagorol o ran cynnwys a dadansoddiad, ac yn cynnwys dim ond yr hyn sy'n berthnasol i'r ateb. Meistrolaeth ardderchog ar gywirdeb wrth siarad ac ysgrifennu y Gymraeg yng nghyd-destun y gyfraith.

trothwy

Peth ymchwil gyfreithiol effeithiol yn arwain at atebion sydd yn gywir gan fwyaf yn eu cyflwyniad o'r pwnc, ond ychydig yn ddiffygiol o ran cynnwys ac yn eithaf annibynadwy ar adegau. Peth meistrolaeth ar gywirdeb wrth siarad ac ysgrifennu y Gymraeg yng nghyd-destun y gyfraith. Peth meistrolaeth ar gyweiriau llafar ac ysgrifenedig y Gymraeg yng nghyd-destun y gyfraith. Peth dealltwriaeth o rai dulliau o loywi iaith gan gynnwys offer cyfrifiadurol. Peth meistrolaeth ar sgiliau ysgrifennu nodiadau cydlynus, crynhoi, trawsieithu, drafftio, ysgrifennu nodau achos, a chyfieithu deunydd cyfreithiol. Peth adnabyddiaeth o wahanol gyweiriau'r Gymraeg.

da

Tystiolaeth o gryn ymchwil gyfreithiol effeithiol yn arwain at atebion sydd yn gywir yn eu cyflwyniad o'r pwnc, yn gywir o ran cynnwys, ond yn cynnwys elfennau amherthnasol ac yn brin o ddadansoddi. Meistrolaeth dda ar gywirdeb wrth siarad ac ysgrifennu y Gymraeg yng nghyd-destun y gyfraith. Meistrolaeth dda ar gyweiriau llafar ac ysgrifenedig y Gymraeg yng nghyd-destun y gyfraith. Dealltwriaeth dda o rai dulliau o loywi iaith gan gynnwys offer cyfrifiadurol. Meistrolaeth dda ar sgiliau ysgrifennu nodiadau cydlynus, crynhoi, trawsieithu, drafftio, ysgrifennu nodau achos, a chyfieithu deunydd cyfreithiol. Adnabyddiaeth dda o wahanol gyweiriau'r Gymraeg.

Canlyniad dysgu

 1. Annibyniaeth ddeallus, yn cynnwys y medru i ofyn ac ateb cwestiynau argyhoeddiadol am y gyfraith a systemau cyfreithiol, adnabod gwallau yn eu dealltwriaeth a chael wybodaeth newydd, a dadansoddi a gwerthuso deunydd yn feirniadol


  Intellectual independence including ability to ask and answer cogent questions about law and legal systems, identify gaps in their own knowledge and acquire new knowledge, and engage in critical analysis and evaluation

 2. Datblygu'r gallu i weithio'n effeithiol mewn tîm i ddatrys problemau cyfreithiol


  Develop the capacity to work effectively in a team to solve practical legal problems

 3. Trafod agweddau ar y gyfraith yn feirniadol ar lafar gyda myfyrwyr eraill


  Critically discuss aspects of the law with other students

 4. Canfod, adnabod a dadansoddi ffynonellau perthnasol ar gyfer ymchwil gyfreithiol


  Find, identify and evaluate relevant sources for legal research

 5. Dadansoddi'n feirniadol a datblygu dadl gyfreithiol barhaol sy'n addas i'r lefel astudiaeth


  Critically analyse and develop a sustained legal argument appropriate to the level of study

 6. Yn meddiannu sgiliau siarad cyhoeddus datblygedig yn sgil materion cyfreithiol


  Possess advanced public speaking skills in relation to legal matters

 7. Gallu adnabod amwysedd a delio gydag ansicrwydd yn y gyfraith


  Ability to recognise ambiguity and deal with uncertainty in law

 8. Crynhoi deunydd cyfreithiol yn y Gymraeg


  Summarise legal material in Welsh

 9. Yn gallu darllen, dadansoddi a deall deddfwriaeth a chyfraith achosion, ac yn gallu adnabod a chyfleu'r agweddau pwysig yn nhermau lleygwr


  Be able to read and understand legislation and case law, and can identify and convey the important aspects in layman's terms

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Workshop

Mae’r modiwl yma’n cynnwys 20 o weithdai 2 awr. Ar gyfer y gweithdai, bydd disgwyl i fyfyrwyr baratoi unrhyw ddarlleniadau angenrheidiol ynghyd ag unrhyw waith ysgrifenedig fel sy’n ofynnol. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr drafod y deunydd darllen, gwneud cyflwyniadau eu hunain (heb eu hasesu) a thrafod rhai myfyrwyr eraill, ynghyd a dadleuon a chwestiynau gan arweinydd y gweithdy.


The module will have 20 x 2 hourly workshops. For the workshops, students will be expected to have prepared any essential reading together with such written and other work as shall be required. Students will be required to discuss the reading matter, make their own presentations (non-assessed) and discuss those of other students, together with arguments and questions from the seminar leader.

40
Private study

Byddwn yn awgrymu darllen pellach ar ol pob gweithdy er mwyn gwellhau sgiliau a dealltwriaeth myfyrwyr.


Further reading will be recommended after each seminar to progress and further the students’ knowledge and skills.

152
Group Project

Bydd disgwyl i fyfyrwyr weithio mewn grwpiau i baratoi am yr aseiniad terfynol.


Students will be expected to work in groups to prepare for the final assignment.

8

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Develop the ability to interpret legal rules and employ techniques of legal reasoning competently and efficiently in order to offer a range of solutions and conclusions to actual or hypothetical complex legal problems, all supported by relevant academic literature, jurisprudence and legislative research. Such solutions will be clearly communicated and presented
 • Develop the ability to analyse complex legal issues, set against the background of the political, social, economic or cultural contexts in which they may arise
 • Develop those skills which are necessary for scholarship and research in legal subjects, namely the ability to identify relevant primary and secondary legal sources and to retrieve accurate legal information using paper and electronic sources

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Mae’r modiwl yn cwmpasu llawer o feysydd gwahanol o fewn y gyfraith, ac felly, ni fydd un llyfr testun yn ymdrin â’r deunydd. Er hynny, gellir myfyrwyr ddefnyddio eu llyfrau testun o fodiwlau eraill megis Cyfraith Gyhoeddus, Sgiliau Cyfreithiol, Ecwiti ac Ymddiriedolaethau a Chyfraith Trosedd. Bydd rhestr ddarllen llawn yn cael ei darparu yn y maes llafur, a bydd myfyrwyr yn cael eu cyfeirio at ffynonellau ar-lein lle posib. ---------- The module encompasses many different areas of law, and as such, no one textbook will cover the material. Students will nonetheless be able to use their textbooks from modules such as Public Law, Legal Skills, Equity and Trusts and Criminal Law. A full reading list will be provided in the syllabus, and students will be directed to online sources where possible.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: