Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXC-3090:
Ast'th Unigol neu Draethawd

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Eben Muse

Amcanion cyffredinol

Dyma fodwl sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a'u gallu mewn un o feysydd y cwrs gradd. Y myfyrwyr eu hunain yn unigol sy'n dewis pa faes astudiaeth, ac yna yn penderfynu ar union natur yr astudiaeth gyda chyngor a than gyfarwyddyd tiwtor penodol y maes hwnw. Bydd y tiwtor yn disgwyl i'r myfyrwyr ymghynghori ag ef gydol cyfnod yr astudiaeth. Dylai hyn ddigwydd yn rheolaidd fel bod y tiwtor yn gallu arwyddo datganiad mai gwaith unigol y myfyrwyr a gyflwynir. Ni dderbynnir Astudiaeth heb i'r myfyrwyr a'r tiwtor arwyddo datganiad pwrpasol. Dylai pob myfyriwr gyd-drefnu cynllun cyswllt datblygu'r gwaith gyda'i diwtor. Rhaid i'r hyn a gyflwynir ddangos tystiolaeth o waith sy'n gyfwerth ag uned sy'n parhau dros flwyddyn academaidd. Mae'n bwysig, felly, sicrhau cyn dechrau fod digon o ddeunydd ar gael i gynnal yr astudiaeth, boed yn llyfrau, dramau, ffilmiau, papurau newydd, cylchgronau, rhaglenni radio neu deledu. Os mai traethawd a gyflwynir, dylai fod tua 10,000 o eiriau ac o ansawdd academaidd priodol. Os mai cynhyrchiad creadigol a gyflwynir, gall fod yn un o feysydd theatr, llên, newyddiaduraeth, radio, teledu neu amlgyfryngedd. Gyda'r cynhyrchiad, dylid cyflwyno traethawd cysylltiol tua 2,000 o eiriau ac o ansawdd academaidd priodol. Dylai'r traethawd cysylltiol nodi amcan y cynhyrchiad, cofnodi'r ymchwil a'r cynllunio, olrhain y broses gynhyrchu, yr anawsterau a'r ymgais i'w goresgyn, ac yn bwysicach na dim, ymateb y myfyriwr i ragoriaethau a gwendidau'r gwaith terfynol. Dylid cydnabod pob cymorth gyda'r cynnwys ac unrhyw waith technegol, unrhyw ddyfyniadau perthnasol, ac unrhyw ddeunydd cyfryngol neu ysgrifenedig. Dylai'r rhaglen radio barhau am tua 40 munud a rhaglen deledu tua hanner awr.

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl hwn yn datblygu ar yr hyn a astudiwyd yn y modiwl UXS 2092 yn yr ail flwyddyn. Cyfnod o ymchwil dan oruchwyliaeth fydd yn arwain at gyflwyno traethawd hir 10,000 o eiriau gwerth 40 credyd yw'r modiwl hwn. Yn wythnos 6, bydd gofyn i fyfyrwyr roi cyflwyniad llafar 10 munud ar hynt eu hymchwil hyd yma. Fel rheol, dylai myfyrwyr sydd eisiau gwneud ymchwil clyweledol yn seiliedig ar ymarfer (e.e. darn teledu, ffilm neu radio ffuglen neu ffeithiol) gofrestru ar UXS 3091 (project grŵp blwyddyn olaf) yn lle’r modiwl hwn, er bod cyfle i ddefnyddio methodolegau creadigol er mwyn i fyfyrwyr ar gyrsiau sy'n seiliedig ar ymarfer allu defnyddio eu dysgu a'u sgiliau mewn cyd-destun ymchwil. Ni ellir cymryd y modiwl hwn gyda UXS 3090. Mae'n rhaid ichi fod wedi astudio UXS 2099 NEU UXS 2092 er mwyn dilyn y modiwl hwn.

Meini Prawf

trothwy

 • Ymwybyddiaeth o brif nodweddion y maes dewisol penodol.
 • Dealltwriaeth o brofiad tiwtor sydd wedi arbenigo yn y maes hwnnw.
 • Ymwybyddiaeth o brif nodweddion y cyfrwng dewisol penodol.
 • Lle bo gwaith ysgrifendig a llafar, meistrolaeth weddol ar iaith a mynegiant.

da

 • Ymwybyddiaeth o nifer o nodweddion y maes dewisol penodol.
 • Dealltwriaeth dda o brofiad tiwtor sydd wedi arbenigo yn y maes hwnnw.
 • Ymwybyddiaeth o nifer o nodweddion y cyfrwng dewisol penodol.
 • Lle bo gwaith ysgrifendig a llafar, meistrolaeth dda ar iaith a mynegiant.

ardderchog

 • Ymwybyddiaeth o lawer o nodweddion y maes dewisol penodol.
 • Dealltwriaeth ragorol o brofiad tiwtor sydd wedi arbenigo yn y maes hwnnw.
 • Ymwybyddiaeth o lawer o nodweddion y cyfrwng dewisol penodol.
 • Lle bo gwaith ysgrifendig a llafar, meistrolaeth ragorol ar iaith a mynegiant.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos gallu a gwybodaeth eang a dadansoddol mewn maes dewisol penodol

 2. Dangos iddynt elwa o brofiad tiwtor sydd wedi arbenigo yn y maes hwnnw.

 3. Dangos gallu a gwybodaeth sylweddol ac arbenigol mewn cyfrwng dewisol penodol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Traethawd 10000 o eiriau 100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

2 awr o ddarlithoedd neu seminarau i gynghori

20
Tutorial

20 awr cyswllt â'r tiwtor

20
 

Disgwylir cyfanswm o 400 awr o astudiaeth.

360