Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-3187:
Cerdd mewn Iechyd a Lles A

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Gwawr Ifan

Amcanion cyffredinol

Drwy ddilyn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr: 1. Yn datblygu dealltwriaeth sylfaenol am yr effaith mae cerddoriaeth yn ei gael arnom yn gymdeithasol, emosiynol, a seicolegol.
2. Yn ymwybodol o'r gydnabyddiaeth a roddwyd i gerddoriaeth ym maes iechyd a lles yng nghyfnod y Groegiaid cynnar. 3. Yn ymwybodol o'r modd y defnyddir cerddoriaeth fel cyfrwng gwellhad ym myd iechyd a'r byd addysg yn yr 20fed/21ain ganrif. 4. Yn archwilio'r datblygiadau gwyddonol diweddaraf sy'n ymwneud â cherddoriaeth ac iechyd a lles heddiw.

Cynnwys cwrs

Yn y modiwl hwn, bydd cyfle i ystyried y pŵer sydd mewn cerddoriaeth i ddylanwadu arnom ar lefel seicolegol, emosiynol a chymdeithasol. Edrychir hefyd ar gerddoriaeth mewn cyd-destun meddygol, a’r gydnabyddiaeth sydd wedi bodoli ers dechrau amser am y cyswllt rhwng cerddoriaeth ac iechyd a lles cyffredinol. Edrychir yn benodol ar ddefnydd y Groegiaid cynnar o gerddoriaeth wrth iachau, yn ogystal â’r datblygiadau mwyaf diweddar yn y maes yn yr 21ain ganrif, a pham fod gwyddonwyr erbyn heddiw yn cydnabod fod lle i gerddoriaeth mewn cyd-destun therapiwtig ym maes iechyd a lles.

Meini Prawf

trothwy

Gwaith sy'n dangos gwybodaeth gyfyngedig o'r pwnc, gyda gallu cyfyngedig i feddwl yn gysyniadol, ychydig o dystiolaeth o ddull gwir ddeallusol, ond er hynny'n cael ei fynegi ar ffurf y gellir ei ddeall.

da

Gwaith sy'n dangos gafael cymwys ar y pwnc, gyda meddwl cysyniadol da, tystiolaeth o graffter deallusol, ac wedi'i fynegi'n glir ac yn ddiddorol.

ardderchog

Gwaith sy'n dangos gafael drylwyr ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudiaeth bellach a meddwl cysyniadol dyfnach, gyda pheth gwreiddioldeb o ran dull a / neu syniad, ac wedi'i fynegi'n rhesymegol ac argyhoeddiadol.

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu dadansoddi a gwerthuso’n feirniadol y defnydd o gerddoriaeth fel cyfrwng sy'n ddylanwadu arnom yn gymdeithasol, emosiynnol a seicolegol.

 2. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu dadansoddi a gwerthuso'n feirniadol y gydnabyddiaeth a roddwyd i gerddoriaeth ym maes iechyd a lles mewn cyd-destun hanesyddol.

 3. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu dadansoddi a gwerthuso’n feirniadol y modd y defnyddir cerddoriaeth fel cyfrwng gwellhâd ym myd iechyd a/neu'r byd addysg yn yr 20fed/ 21ain ganrif.

 4. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu mynegi barn, gan ddatblygu dadl gytbwys, ar lenyddiaeth ac ymchwil i ddytblygiadau diweddar yn ymwneud â cherddoriaeth a iechyd a lles.

 5. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio sgiliau arsylwi a sgiliau beirniadol er mwyn gwneud gwerthusiad beirniadol o berfformiad cerddorol mewn lleoliad gofal iechyd, gan ddefnyddio hyn i adnabod y sgiliau sy'n angenrheidiol ar gerddor i weithio ym maes cerddoriaeth mewn iechyd a lles yn y gymuned.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Traethawd

Bydd y cwestiynau ar gyfer y traethawd yn cael eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

50
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniad

Bydd y cwestiwn a'r themau posibl ar gyfer y cyflwyniadau yn cael eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

25
ADDRODDIAD adroddiad

Bydd y cwestiynau ar gyfer yr adroddiad yn cael eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Un dosbarth 2 awr bob wythnos am 11 wythnos, yn cynnwys darlithoedd, seminarau ymarferol a thrafodaethau gyda cherddorion, therapyddion cerdd a seicolegwyr, a sesiynau ffilm.

22
Private study 78

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: