Modiwl WXC-3216:
Cerdd. Cymru A: 20 fed-g

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr John Cunningham

Amcanion cyffredinol

Nod ac Amcan

Bydd y modiwl hwn yn

 1. gwerthuso’n feirniadol y traddodiad cerddorol yng Nghymru’r Ugeinfed Ganrif o safbwynt hanesyddol a chymdeithasol;

 2. dangos ymwybyddiaeth o rai o’r gweithiau mwyaf arwyddocaol gan gyfansoddwyr o Gymru yn yr 20fed ganrif;

 3. trafod y gydberthynas gymhleth/ cydberthnasau cymhleth a geir rhwng traddodiadau gwerin, poblogaidd a chelfyddydol yng Nghymru’r 20fed ganrif;

 4. profi ymwybyddiaeth o offer methodolegol ar gyfer dealltwriaeth feirniadol a gwahaniaethol o hanesyddiaeth cerddoriaeth.

Cynnwys cwrs

Er amled y cyfeiriadau ar hyd y canrifoedd at Gymru - 'Gwlad y gân'- dim ond yn ddiweddar iawn y rhoddwyd y sylw dyladwy i faes CERDDORIAETH YNG NGHYMRU fel rhan o gwrs gradd (Cerddoriaeth). Gwelwyd tuedd gyffredinol ymhlith cerddorion proffesiynol y gorffennol i anwybyddu'r traddodiad ar draul derbyn agweddau ar gerddoriaeth gwledydd estron. I'r perwyl hwn, fe adawyd bylchau mawr yn ein llenyddiaeth gerddorol fel cenedl, dibrisiwyd gwerth nifer o'n traddodiadau a chollwyd golwg ar rai nodweddion unigryw Cymru a'i phobl.

Meini Prawf

trothwy

Y mae'r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadaol.

da

Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

ardderchog

Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus bydd y myfyriwr yn gallu gwerthuso’n feirniadol agweddau gwahanol ar draddodiad cerddorol Cymru o safbwynt hanesyddol a diwylliannol.

 2. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus bydd y myfyriwr yn gallu cloriannu maes cerddoriaeth Cymru yn ystod yr 20fed ganrif gyda chryn fanlyder a sylwi’n benodol ar amlochredd cerddorol y rhai a fu’n weithgar yn y traddodiad.

 3. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus bydd y myfyriwr yn gallu gwerthfawrogi’n feirniadol y datblygiadau amlwg gymerodd le yn bennaf oherwydd cyfraniad unigolion penodol a chyrff/sefydliadau mewn meysydd amrywiol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Traethawd 60
LLYFR LOG NEU BORTFFOLIO Gwaith ffolio o ymchwil personol 20
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniad 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 78
Lecture

11 ddarlith wythnosol (hyd at 2 awr)

22
Tutorial

1 tiwtorial unigol wrth baratoi ar gyfer cyflwyniad y myfyriwr (15 munud) 1 ymgynghoriad unigol wrth baratoi ar gyfer y traethawd (15munud)

1

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Nid oes unrhyw oblygiadau adnoddau penodol i fyfyrwyr.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-3216.html

Rhestr ddarllen

Darperir rhestrau darllen ychwanegol fel bo'n briodol i'r pwnc a astudir.

Rhagofynion a Chydofynion