Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-3275:
Traethawd: Cerdd yn y Gymuned

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Gwawr Ifan

Amcanion cyffredinol

Mae’r traethawd hir yn ddarn annibynnol o ysgrifennu, â 6000-8000 o eiriau, ar gyfer 20 credyd, ar bwnc o ddewis yr ymgeisydd, gan ymgynghori ag aelod o’r staff, a chyda chymeradwyaeth y Bwrdd Arholwyr. Mae’r dewis a’r cymeradwyo yn digwydd yn nhymor yr haf sy’n union o flaen Blwyddyn 3. Dylai’r gwaith ysgrifennu roi ystyriaeth i ymchwil berthnasol flaenorol, ond dangos gwreiddioldeb o ran dull ac ymresymiad. Rhoddir credyd am ansawdd syniadau, eglurder ymresymiad a chyflwyniad, addasrwydd llyfryddiaeth, a cheinder y cyflwyniad.

Cynnwys cwrs

Mae'r traethawd hir mewn Cerddoriaeth yn y Gymuned yn ddarn annibynnol o ysgrifennu yn canolbwyntio ar faes o gerddoriaeth yn y gymuned . Gall fod yn yr unig traethawd hir ydych yn ysgrifennu , neu gall fod yn ail draethawd hir mewn ardal gyferbyniol i'ch prif traethawd hir. Efallai y bydd y traethawd hir mewn Cerddoriaeth yn y Gymuned yn astudiaeth hunan -gynhaliol yn canolbwyntio ar bwnc penodol ( fel agwedd ar therapi cerddoriaeth ) , neu fe all gynnwys elfen ymarferol , megis ymchwil i'r farchnad a wnaed ar ran Canolfan y Celfyddydau, neu Ŵyl , gyda golwg ar gynhyrchu cyfres o argymhellion ar bolisi. Mewn llawer o achosion , bydd y prosiect yn dilyn ymlaen o'r medrau a ddysgwyd neu brosiectau ar raddfa fach a gynhaliwyd yn ystod un o'r modiwlau rhagofynnol ( Gweinyddu'r Celfyddydau a / neu Gerddoriaeth yn y Gymuned) . Bydd y pwnc yn cael eu dewis gan y myfyriwr mewn ymgynghoriad ag aelod o staff ac a gymeradwywyd gan y Bwrdd Arholwyr yn y modd arferol. Mae'r dewis a chymeradwyo yn digwydd yn nhymor yr haf yn union cyn Blwyddyn 3 . Dylai'r ysgrifennu gymryd i ystyriaeth ymchwil perthnasol blaenorol a chyfredol ond dangos gwreiddioldeb meddwl o ran dull ac ymresymiad . Bydd credyd yn cael ei roi am ansawdd syniadau, eglurder a rhesymeg y ddadl a chyflwyniad , addasrwydd llyfryddiaeth, a cheinder y cyflwyniad .

Meini Prawf

trothwy

Y mae'r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadaol.

da

Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

ardderchog

Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Erbyn diwedd y cwrs, bydd y myfyrwyr yn gallu arddangos medrau aeddfed o ran holi annibynnol a chyson.

 2. Erbyn diwedd y cwrs, bydd y myfyrwyr yn gallu gwerthuso’n feirniadol ryw agwedd ar gerddoriaeth yn y gymuned /Gwella eu medrau o ran ymdrin â materion sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth yn y gymuned.

 3. Erbyn diwedd y cwrs, bydd y myfyrwyr yn gallu defnyddio eu sgiliau ymchwil drwy chwilio am ddeunydd ysgolheigaidd sylfaenol ac eilaidd a'i ddefnyddio.

 4. Erbyn diwedd y cwrs, bydd y myfyrwyr yn gallu arddangos medrau cyfathrebu o safon uchel.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniad

Mae'r holl fanylion am ofynion y cyflwyniad wedi eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

20
DISSERTATION Traethawd hir

Darperir yr holl fanylion am ofynion y traethawd hir yn llawlyfr y modiwl.

80

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Individual Project 196
Tutorial

Bydd pob myfyriwr yn cael goruchwyliwr a fydd yn trefnu goruchwyliaeth hyd at gyfanswm o 4 awr; mae'r rhain yn amlach ar ddechrau ac ar ddiwedd y cyfnod astudio. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw trefnu goruchwyliaeth. Fyfyrwyr sy'n cymryd dim ond Traethawd Hir mewn Cerddoriaeth yn y Gymuned yn cael eu hannog i fynychu seminarau grŵp a drefnwyd ar gyfer myfyrwyr traethawd hir arall sy'n cymryd WXM3276 a WXM3277

4

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Os yw'n berthnasol i'r prosiect, y myfyriwr fydd yn gyfrifol am - drefnu Gwiriad Swyddfa Cofnodion Troseddol (DBS) - dalu costau teithio i/o leoliad y prosiect.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-3275.html

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: