Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-3297:
Project Perfformio Unawdol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

30 Credyd neu 15 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Mr Richard Craig

Amcanion cyffredinol

 1. datblygu ymhellach a chryfhau'r sgiliau a gafwyd wrth wneud y modiwl Blwyddyn 2 Perfformiad Unigol
 2. datblygu a mireinio techneg offerynnol neu leisiol y myfyriwwr
 3. galluogi'r myfyriwr i ymwneud a materion arddull hanesyddol, cyd-destun a pherfformiad sy'n tynnu ar arddull hanesyddol yn gysylltiedig a'i offeryn neu ei lais

Cynnwys cwrs

Bydd y rhai sy’n dilyn y modiwl yn paratoi a pherfformio datganiad cyhoeddus yn para am 30 munud, yn cynnwys repertoire unawdol mewn arddulliau amrywiol o gyfnodau gwahanol. Caiff myfyrwyr hyfforddiant offerynnol neu leisiol unigol ochr yn ochr â gweithdai, lle bydd y myfyrwyr yn gweithio ar gwestiynau uwch ar repertoire, strategaethau ymarfer, ymarfer ar gyfer perfformio, a pherfformio dan ddylanwad hanesyddol. Amserlenir y gweithdai ymlaen llaw gan ganolbwyntio ar bynciau penodol fel nodiadau rhaglen a sgiliau cyflwyno.

Meini Prawf

trothwy

Dylai'r perfformiad ddangos cerddgarwch a thechneg sylfaenol; rhoddir sylw cyfyngedig i ofynion nodiannol ac arddull perthnasol a sylw cyfyngedig i werthoedd deongliadol. Mae'r gwaith testunol yn dangos gwybodaeth gyfyngedig o'r pwnc, gyda pheth gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ac ymwybyddaieth gyfyngedig o faterion, ond gwelir peth tystiolaeth o ddull deallusol cyffredinol o ymdrin a'r mater, a mynegiant gweddol.

da

Dylai'r perfformiad fod yn berswadiol, gan ddangos lefelau da o allu deongliadol, cerddgarwch a thechneg, gan roi sylw drwodd a thro i ofynion nodiannol ac arddull perthnasol. Dylai'r gwaith testunol ddangos gafael gadarn ar y pwnc, meddwl cysyniadol da, ymwybyddiaeth o'r prif faterion, a thystiolaeth o grafter deallusol a mynegiant da.

ardderchog

Dylai'r perfformiad fod yn ysgogol ac argyhoeddiadol, gan ddangos lefelau eithriadol o allu deongliadol, cerddgarwch a thechneg, ynghyd a thystiolaeth o sylw gofalus i ofynion nodiannol ac arddull perthnasol. Dylai'r gwaith testunol ddangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach, meddwl yn ddyfnach, gwreiddioldeb a sgiliau ysgrifenedig rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, bydd y myfyrwyr yn gallu dangos gallu i fynd i'r afael ag ymarferion perfformio sy'n berthnasol yn y repertoire: sylw cyson i fynegiant, ystod deinamig a nodiannau mynegiannol.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu dangos gallu i lunio datganiad sy'n dangos cysyniad neu thema gerddolegol mewn ffordd gyson.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu dangos gallu i gyfiawnhau dewisiadau cerddorol o repertoire, ymarfer perfformiad a datrys problemau drwy gyflwyniad a/neu nodiadau rhaglen.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
CYFLWYNIAD UNIGOL Perfformio a thrafod mewn gweithdy Semester 2

Perfformio darn 5-6 munud a thrafod y perfformiad. Asesir y perfformiad yn ol y Gofynion Perfformio.

10
CYNLLUN YSGRIFENEDIG nodiadau rhaglen

Nodiadau rhaglen ar y repertoire a ddewisiwyd ar gyfer y datganiad cyhoeddus.

5
CYFLWYNIAD UNIGOL Prosiect perfformio Unawdol

Datganiad cyhoeddus yn para 30 munud (gan gynnwys cerdded ymlaen ac oddiar y llwyfan).

75
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniad ar lafar Semester 1

Cyflwyniad ar lafar yn trafod y repertoire a ddewisiwyd ar gyfer y perfformiad terfynol.

10

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops

• Gwersi unigol am gyfanswm o 20 awr • Lle bo’n angenrheidiol a phriodol, 90 munud o amser ymarfer gyda chyfeilydd piano proffesiynol. • .Gweithdai perfformio (22 dosbarth o ddwy awr) fel arfer yn wythnosol yn Semesterau 1 a 2. Ymarfer preifat

300

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: