Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl BSC-1028:
Tiwtorialau Blwyddyn 1

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Stella Farrar

Amcanion cyffredinol

Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau trosglwyddadwy megis sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig, sgiliau trefnu a rheoli amser, sgiliau rhyngweithio personol a sgiliau cyfathrebu syniadau a dadleuon gwyddonol. Bydd y tiwtorialau’n eich galluogi i ddatblygu’r sgiliau allweddol sy’n ategu’r sgiliau academaidd a ddysgir yn y darlithoedd a’r sesiynau labordy ar eich cwrs gradd. Yn ogystal â hyn, mae tiwtorialau hefyd yn rhoi cyfle i chi ddod i adnabod eich tiwtor personol a’r myfyrwyr eraill ar eich cwrs.

Cynnwys cwrs

Semester Un: Bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig trwy ysgrifennu traethodau (1000-1500 o eiriau) ar bwnc sy’n berthnasol i’w cwrs gradd. Bydd cyfleoedd ar gael i dderbyn adborth ffurfiannol - cyffredinol a phenodol - cyn cyflwyno traethawd crynodol terfynol.

Semester Dau: Bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau cyfathrebu llafar drwy roi cyflwyniad byr i amryw o gynulleidfaoedd, gan orffen gyda 'mini-gynhadledd' ar gyfer myfyrwyr o fewn rhaglenni gradd penodol.

Semester Un & Dau: Bydd myfyrwyr yn mynychu darlithoedd 'Gwyddoniaeth Boblogaidd' a roddwyd gan aelodau o'r staff academaidd. Mae'r rhain yn darparu enghreifftiau a chyfleoedd ar gyfer adfyfyrio ar y sgiliau sydd eu hangen i gyfathrebu gwyddoniaeth cymhleth, yn ogystal â rhoi cyfle fyfyrwyr i ddechrau nodi a datblygu eu diddordebau mewn agweddau penodol o'u pwnc. Bydd hyn hefyd yn caniatáu datblygu sgiliau cymryd nodiadau a nodi pwyntiau allweddol mewn darlithoedd.

Meini Prawf

trothwy

D- i D+: Bydd gan fyfyriwr trothwy’r gallu sylfaenol i ateb cwestiynau trwy roi gwybodaeth berthnasol, ac i osod ei syniadau mewn rhyw fath o drefn a dangos ei fod yn deall rhywfaint ar y pwnc. Gall fod rhywfaint o gamddealltwriaeth amlwg mewn cyfathrebu ond bydd yn dangos dealltwriaeth sylfaenol o'r egwyddorion. Defnyddir cyfeiriadau ond yn brin neu efallai yn dibynnu ar ffynonellau llai priodol.

ardderchog

A- i A+: Bydd myfyriwr rhagorol yn dangos dealltwriaeth gadarnach o oblygiadau’r cwestiwn y tu hwnt i’r hyn sy’n amlwg. Bydd hefyd yn gallu dangos ei fod yn deall y datblygiadau diweddaraf yn y maes (gan gynnwys y pethau sy’n cyfyngu ar y datblygiadau) a gallu cadarn iawn i feddwl yn feirniadol. Bydd cyfathrebu yn rhugl a chymalog, gyda'r gallu i ennyn diddordeb y gynulleidfa. Bydd cyfeiriadau/ffynonellau yn briodol iawn, gwyddonol, wedi eu gwerthuso'n dda a'u hymchwilio'n eang.

da

B- i B+: Bydd myfyriwr da yn gallu trefnu a chyflwyno dadl gadarn gan ddangos dealltwriaeth gadarn o’r wybodaeth y gofynnwyd amdani a dealltwriaeth o’r pwnc. Bydd cyfathrebu yn gydlynol ac yn cyfateb i'r gynulleidfa darged. Bydd cyfeiriadau/ffynonellau yn briodol, gwyddonol ac wedi'u gwerthuso'n dda.

C- i C+

C - C+: Bydd myfyriwr sydd yn ennill graddau lefel C yn dangos dealltwriaeth resymol o'r wybodaeth y gofynnwyd amdani a rhywfaint o wybodaeth am y pwnc, er gyda rhai diffygion mewn manylder a chywirdeb syniadau. Gwneir ymgais resymol i gyfleu syniadau, gyda rhywfaint o dystiolaeth o ystyried y gynulleidfa darged. Bydd cyfeiriadau/ffynonellau yn briodol ond gallent fod yn gyfyngedig.

Canlyniad dysgu

 1. Casglu gwybodaeth am bwnc penodol o wahanol ffynonellau, gan gynnwys llenyddiaeth wyddonol wreiddiol.

 2. Datblygu sgiliau dysgu gydol oes.

 3. Meithrin sgiliau datblygiad personol ym maes rheoli amser, blaenoriaethu gwaith, trefnu ac ymdopi â dyddiadau cau.

 4. Cyfathrebu gwybodaeth a syniadau gwyddonol mewn dull effeithiol a chryno ar lafar ac yn ysgrifenedig.

 5. Dangos ymwybyddiaeth o ddatblygiadau a materion cyfoes yn y Gwyddorau Biolegol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Traethawd 1 0
Traethawd 2 (Peer reviewed) 0
Traethawd 3 35
Cylchgrawn Myfyriol 15
Ymgysylltu a Cyfraniad 5
Presenoldeb & Chyfranogiad 5
Cyflwyniad Gwyddonol o fewn tiwtorialau 25
Cylchgrawn Myfyriol 10
Crynodeb 5

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Tutorial

Cyflwynir y tiwtorialau mewn grwpiau bach, gyda tiwtoriaid unigol. Darperir cymorth gyda sgiliau ysgrifennu gwyddonol, cymorth bugeiliol a chyfleoedd am adborth ffurfiannol.

8
Lecture

Cyflwyniadau gwyddoniaeth boblogaidd. Nod y cyflwyniadau yw arddangos yr amrywiaeth eang a chyffrous o ymchwil a wneir yn yr ysgol a rhoi cyfle i chi ddod i adnabod y staff academaidd a’u diddordebau ymchwil. Bydd y sesiynau yma hefyd yn caniatáu datblygu sgiliau cymryd nodiadau ac i werthuso egwyddorion cyfathrebu gwyddoniaeth drwy'r defnydd o bapurau cofnod.

12
 

Yn dilyn pob seminar, bydd gan fyfyrwyr gyfle i siarad ag aelod penodol o staff i fyfyrio ar eu profiad o'r flwyddyn gyntaf ac i ystyried y darlithoedd y maent wedi mynychu. Mae presenoldeb i'r sesiynau yn ddewisol ond mae myfyrwyr yn eu gwerthfawrogi fel fforwm ar gyfer trafodaeth gyda'r staff a'u cyfoedion.

12
Seminar

Bydd Semester 2 yn gorffen gyda 'mini-gynhadledd' gan y myfyrwyr, gan alluogi myfyrwyr i arddangos eu diddordebau i eraill ar eu cwrs gradd. Bydd myfyrwyr yn cyflwyno papur cyfoes ar destun sy'n berthnasol i'w gradd.

8
Private study

Anogir myfyrwyr i feithrin dealltwriaeth wyddonol eang o bob agwedd ar y gwyddorau biolegol trwy ddarllen testunau gwyddonol cyfoes, a thrwy fod yn ymwybodol o faterion a datblygiadau cyfredol ym maes gwyddoniaeth trwy raglenni newyddion, gwefannau a rhaglenni dogfen.

150
 

Gosodir tasgau ar-lein ar ymarferion adfyfyrio ac ysgrifennu gwyddonol ffurfiannol a gefnogir gan diwtoriaid. Caiff y rhain eu cynllunio i annog ymgysylltiad parhaus, amser ar y dasg ac i hyrwyddo ymarfer sgiliau sy'n cael eu dysgu yn y modiwl hwn ac yn y modiwl Sgiliau Ymarferol.

10

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Engagement with current developments in the biosciences and their application.
 • Appreciation of the complexity and diversity of life processes through the study of organisms.
 • Engage in debate and/or discussion with specialists and non-specialists using appropriate language.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: