Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXC-2014:
Daearyddiaeth Awyr Agored

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Ms Sian Pierce

Amcanion cyffredinol

Amcanion: Diben y modiwl hwn yw cyflwyno cysyniadau Daearyddiaeth Awyr Agored i fyfyrwyr. Mae yna gydran wedi'i seilio ar sgiliau proffesiynol, a ddatblygir ochr yn ochr â'r gydran academaidd, sy'n datblygu cymhwyso'r wybodaeth.

  1. Deall y cysylltiad rhwng mynediad, hamdden, cadwraeth ac amgylchedd ar fryniau, mynyddoedd, llynnoedd ac arfordir y DU a'r ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig â hwy.

  2. Galluogi graddedigion i werthfawrogi, dysgu a defnyddio'r sgiliau proffesiynol (e.e. cymorth cyntaf yn y maes, cyfeiriannu a mapio) a'r wybodaeth angenrheidiol i gynllunio a gwneud gwaith maes, naill ai ar eu pennau eu hunain neu gyda grwpiau, ar fryniau, mynyddoedd, llynnoedd ac arfordir y DU.

Yn elfen academaidd y modiwl canolbwyntir ar ddangos dealltwriaeth o sialensiau gwahanol fathau o ddefnydd o gefn gwlad a swyddogaethau gwahanol asiantaethau a llywodraeth leol yn rheoleiddio'r rhain. Arweinir astudiaethau achos gan ymarferwyr mewn dysgu y tu allan i'r dosbarth ac ymgynghorwyr sy'n gweithio o fewn y diwydiannau addysg, hamdden a thwristiaeth a'r sector cyhoeddus i lunio cynlluniau ar gyfer rhaglenni awyr agored cynaliadwy.

Mae elfen sgiliau'r cwrs yn canolbwyntio ar weithgareddau sy’n gysylltiedig â cherdded dan amodau tywydd diwedd y gwanwyn/yn ystod yr haf/ddechrau’r hydref. Ni fwriedir i'r myfyrwyr ddringo creigiau, defnyddio rhaffau na cherdded yn y gaeaf er mae’n bosib yr ystyrir y gweithgareddau hynny yn ystod y modiwl yng nghyd-destun materion yn ymwneud ag effaith, gwrthdaro a chadwraeth.

I gymryd rhan yn rhai o weithgareddau asesu’r modiwl bydd angen i chi gyflawni gweithgareddau awyr agored am gyfnodau hir ar dir cymedrol. Bydd angen i chi lenwi ffurflen ‘gwirio iechyd’ cyn cymryd rhan yn y gweithgareddau mwy egnïol.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl yn cynnwys y canlynol: Damcaniaethau a chysyniadau daearyddol yn ymwneud â rheoli cefn gwlad ar gyfer gweithgareddau awyr agored; Deddfwriaeth y DU yn ymwneud â mynediad, hamdden, cadwraeth a rheoli'r amgylchedd a chyfrifoldebau arweinydd y grŵp; canfod y ffordd; adnabod peryglon ac ymateb iddynt; dethol a defnyddio cyfarpar; sgiliau alldeithio. Bydd y rhain wedi eu seilio ar amrywiaeth o brofiadau mewn amgylcheddau dysgu awyr agored, e.e. llynnoedd, yr arfordir, bryniau a mynyddoedd.

Meini Prawf

trothwy

Mae’r cyflwyniad yn cadw at yr amser, mae’r sleidiau’n eglur ac mae’r myfyriwr yn gallu ateb mwyafrif y cwestiynau a ofynnir gan y gynulleidfa. Mae’r adroddiad yn disgrifio’r ardal a’r gweithgaredd, mae’n nodi rhai o’r polisïau a’r ddeddfwriaeth sy’n rheoli’r gweithgaredd ac yn enwi rhai effeithiau amgylcheddol ac effeithiau eraill a allai godi o ganlyniad i'r gweithgaredd. Mae’r traethawd yn disgrifio’r mater ond ni cheir trafodaeth nac atebion posib. D- i D+

da

Mae’r cyflwyniad yn cadw at yr amser, mae’r sleidiau’n eglur ac yn ddefnyddiol ac mae’r myfyriwr yn gallu ateb yr holl gwestiynau a ofynnir gan y gynulleidfa. Mae’r adroddiad yn disgrifio’r ardal a’r gweithgaredd yn fanwl, mae’n nodi mwyafrif y polisïau a’r ddeddfwriaeth sy’n rheoli’r gweithgaredd ac mae’n trafod amryw o effeithiau amgylcheddol ac effeithiau eraill a allai godi o ganlyniad i'r gweithgaredd. Mae’r traethawd yn disgrifio ac yn trafod y mater, yn bennaf ar sail astudiaethau achos cyhoeddedig. C- i B+

ardderchog

Mae’r cyflwyniad yn cadw at yr amser, mae’r sleidiau’n eglur, yn llawn gwybodaeth a dychymyg, ac mae’r myfyriwr yn gallu rhoi atebion cyflawn i’r holl gwestiynau a ofynnir gan y gynulleidfa. Mae’r adroddiad yn disgrifio’r ardal a’r gweithgaredd yn fanwl, mae’n nodi ac yn trafod yr holl bolisïau a’r ddeddfwriaeth sy’n rheoli’r gweithgaredd ac mae’n gwerthuso’n feirniadol llawer o’r effeithiau amgylcheddol a’r effeithiau eraill a allai godi o ganlyniad i'r gweithgaredd. Mae’r traethawd yn trafod y mater mewn dyfnder yng nghyd-destun astudiaethau achos cyhoeddedig a’r llenyddiaeth ddamcaniaethol. A- i A*

Canlyniad dysgu

  1. Dangos ymwybyddiaeth a dealltwriaeth sylweddol o’r ystyriaethau cysyniadol, y materion ymarferol a deddfwriaeth y DU sy’n gysylltiedig â mynediad, cadwraeth, hamdden ac amgylchedd bryniau, mynyddoedd, afonydd, llynnoedd ac arfordir y DU.

  2. Dangos dealltwriaeth glir o raddfa ac amrywiaeth y ddarpariaeth ddaearyddol ar gyfer dysgu trwy brofiad ar dir mynyddig a’r mentrau cysylltiedig i hyrwyddo gweithgareddau o’r fath [Gwledydd Prydain/DU].

    • Profir y rhain yn y gwaith maes sgiliau Deall y mapiau o amrywiol raddfeydd sydd ar gael, sut i'w dethol a sut i’w defnyddio’n effeithiol [defnyddio cyfuchlineddau/tirweddau: cysylltu mapiau â thir: pellter etc]. Defnyddio cwmpawd a dyfeisiau canfod lleoliad eraill yn fedrus.
    • Profir y rhain yn y gwaith maes sgiliau Canfod y ffordd ar draws gwlad yn gywir gyda map yn unig; deall a defnyddio dulliau o ganfod y ffordd ar draws gwlad pan nad yw’n hawdd gweld neu pan mae’n dywyll.
  3. Dangos dealltwriaeth o'r materion mynediad yn ymwneud â chynllunio a rheoli digwyddiad cymunedol/cyfranogol i grŵp penodol o unigolion.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Hard copy of presentation 20
Research Report 30
Essy 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
 

Darlithoedd - 20 awr

 
 

Darlithoedd (gan gynnwys Cynhadledd undydd i ffwrdd o’r Coleg) – 20 awr

 
 
  1. Gweithdai ymarferol ac ymweliadau maes: a) 7 diwrnod o 8 awr yr un mewn Canolfan Awyr Agored b) Gweithdy hanner diwrnod yn y Brifysgol ar ganfod y ffordd ac yna ymarfer hanner diwrnod i ganfod y ffordd yn ardal Bangor c) Ymweliad maes 1 diwrnod i edrych ar faterion mynediad a chystadleuaeth.
 
 

Gweithdai ymarferol ac ymweliadau undydd: a. 6 diwrnod am 8 awr y diwrnod mewn Canolfan Awyr Agored
b. 1 diwrnod am 5awr. Cwrs cymorth cyntaf gwaith maes- i’w cynnal yn y Brifysgol.

 

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: