Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cydnabyddiaeth gref i Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Gwyddor yr Amgylchedd ym Mhrifysgol Bangor yn sgoriau diweddaraf prifysgolion y byd

Yn sgoriau diweddaraf y tablau QS Top Universities, mae Prifysgol Bangor wedi dod i'r 200 o brifysgolion uchaf yn y byd mewn tri maes pwnc.   Mae Bangor wedi cadw ei safle ymysg 150 prifysgol uchaf y byd am Amaethyddiaeth a Choedwigaeth ac mae wedi codi i'r 200 prifysgol uchaf am Wyddor yr Amgylchedd.  Mae’r safleoedd yn rhoi ystyriaeth i amrywiaeth o ffactorau, yn cynnwys ymchwil ac enw da ymysg cyflogwyr ac academyddion.

Ers mwy na chanrif, mae Amaethyddiaeth a Choedwigaeth yn bynciau addysgu ac ymchwil ym Mangor, ac maent bellach yn gydrannau academaidd allweddol yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD) o fewn y Coleg Gwyddorau Naturiol yn y Brifysgol. Mae Bangor yn 6ed uchaf yn y DU yn sgoriau QS 2016.   Mae ymchwil gyfredol gyffrous yn cynnwys microbioleg ac economeg afiechydon ar goed; dwysáu amaethyddiaeth ucheldir mewn ffordd gynaliadwy ac asesu cylch bywyd.

Ym maes gwyddor amgylcheddol mae Bangor yn yr 20 uchaf yn y DU ac mae wedi sicrhau cyllid ymchwil gwerth miliynau o bunnau dros y pum mlynedd ddiwethaf. Mae hyn yn cynnwys projectau pwysig ar ynni adnewyddadwy; cylchu carbon, maetholion, llygryddion a phathogenau o'r tir i ddalgylchoedd afonydd a dyfroedd arfordirol; effeithiau llifogydd; cyfraniad defnydd tir i allyriadau nwyon tŷ gwydr; cadwraeth bioamrywiaeth, gwasanaethau ecosystem ac effaith ar liniaru tlodi; DNA amgylcheddol.

Mae’r ffaith fod Bangor wedi’i chynnwys yn safleoedd Prifysgolion Uchaf y byd yn adlewyrchu’r enw da sydd gan y sefydliad yn fyd eang ym meysydd Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Gwyddor yr Amgylchedd. Mae myfyrwyr o fwy na 105 o wledydd wedi graddio o Brifysgol Bangor mewn coedwigaeth a phynciau cysylltiedig, tra bo ymchwil amaethyddol y Brifysgol wedi datblygu mathau newydd o gnydau sydd bellach yn bwydo miliynau o bobl yn ne Asia.  Mae Bangor hefyd yn cydnabod pwysigrwydd ehangu cyfranogaeth, ac mae wedi chwarae rhan flaengar mewn datblygu’r ddarpariaeth o gyrsiau ôl-radd yn y pynciau hyn trwy ddysgu o bell. Erbyn hyn, gall myfyrwyr astudio drwy ddysgu o bell am MSc mewn Coedwigaeth, Coedwigaeth Drofannol neu Ddiogelwch Bwyd yn yr Amgylchedd Newidiol.    Mae'r MSc mewn Coedwigaeth Drofannol wedi cael ei dewis gan Gomisiwn Ysgoloriaethau'r Gymanwlad i dderbyn cyllid fel y gall ysgoloriaethau gwerth dros £12,000 gael eu cynnig i fyfyrwyr o wledydd y Gymanwlad.   

Meddai John Healey, Athro Gwyddorau Coedwigaeth, “Mae'r gydnabyddiaeth hon o statws rhyngwladol uchel ein hymchwil a'n haddysgu mewn amaeth a choedwigaeth yn adlewyrchu hanes hir a llwyddiannus gwaith Bangor yn y pynciau hyn a hefyd proffil uchel ein gweithgaredd presennol. Mae Bangor yn flaengar mewn gwaith ar sialensiau rhyngwladol allweddol mewn coedwigaeth, yn cynnwys rheolaeth gynaliadwy ar goedwigoedd, cadwraeth ar stociau carbon coedwigoedd, a bioamrywiaeth, adferiad coedwigoedd sydd wedi diraddio, a chydrannau economaidd-gymdeithasol rheolaeth ar adnoddau coedwigol fel eu bod yn dod â buddion teg i bobl leol. Trwy ein rhaglen bwysig o ymchwil ac addysg ryngwladol, gallwn ymgorffori’r wybodaeth a’r gwaith arloesol diweddaraf i’n cyrsiau gradd, i’n projectau ymchwil ac i’r cyngor a roddwn i lunwyr polisïau.”

Mae Canolfan Ymchwil Henfaes, sydd saith milltir o Fangor, yn chwarae rhan bwysig yn  ymchwil amlddisgyblaethol yr Ysgol ac mewn gwaith project gyda myfyrwyr. Mae’r safle 252 erw yn Henfaes yn cyfuno fferm ddefaid, a reolir ar hyn o bryd gan Gynllun Amaethu Amgylcheddol Glastir, gwarchodfa natur a choedwigol genedlaethol o bwys rhyngwladol, a chyfleusterau ar gyfer ymchwil ac addysgu mewn amrywiaeth o feysydd, yn cynnwys amaethyddiaeth ucheldir ac iseldir, coedwigaeth, hydroleg, priddoedd, gwyddor yr amgylchedd a chadwraeth. Mae'r fferm hefyd yn un o brif safleoedd llywodraeth y DU ym maes dwysáu cynaliadwyedd.  

Croesawyd y gydnabyddiaeth hefyd gan Yr Athro Davey Jones, Athro Gwyddor Pridd ac Amgylcheddol.  "Mae'r Brifysgol yn ymwneud ag ystod o weithgareddau ymchwil amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol sydd nid yn unig yn arwain at well dealltwriaeth o faterion amgylcheddol allweddol, ond sydd hefyd yn ymwneud â datblygu technolegau arloesol a'u rhoi ar waith.  Mae cyfuno ein hymchwil, sy'n cael cydnabyddiaeth ryngwladol, gyda'n haddysgu yn ein galluogi hefyd i ddysgu a hyfforddi rhai fydd yn gweithredu fel rheolwyr tir, gwneuthurwyr polisi ac ymchwilwyr yn y dyfodol." 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2016