CYDNABYDDIAETH I AMAETH A CHOEDWIGAETH YM MHRIFYSGOL BANGOR YNG NGHYNGHRAIR DDIWEDDARAF PRIFYSGOLION Y BYD

Mae'r QS World University Rankings diweddaraf wedi rhoi Prifysgol Bangor ymysg y 100 prifysgol uchaf yn y byd ym maes Amaethyddiaeth a Choedwigaeth, ac yn safle 61 yn y byd am Enw Da Cyflogwr.  Y llynedd roedd Bangor ymysg y 200 uchaf ac mae'r cynnydd hwn eleni'n rhoi'r brifysgol ymysg y rhai uchaf o'r 829 o sefydliadau ledled y byd a gloriannwyd yn y maes pwnc hwn.   Mae’r safleoedd yn rhoi ystyriaeth i amrywiaeth o ffactorau, yn cynnwys ymchwil, addysgu ac enw da ymysg cyflogwyr ac academyddion. Rhoddwyd Bangor hefyd ymysg y 250 uchaf o'r 1100 a gloriannwyd yn fyd-eang ym maes Gwyddorau'r Amgylchedd. Mae hyn yn tystio i ansawdd uchel graddau'r Ysgol mewn Daearyddiaeth, Gwyddor yr Amgylchedd a Chadwraeth Amgylcheddol.

Ers mwy na chanrif, mae Amaethyddiaeth a Choedwigaeth yn bynciau addysgu ac ymchwil ym Mangor, ac maent bellach yn gydrannau academaidd allweddol yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD) o fewn y Coleg Gwyddorau Naturiol yn y Brifysgol.

Meddai John Healey, Athro Gwyddorau Coedwigaeth, “mae croeso mawr i’r gydnabyddiaeth hon o statws rhyngwladol uchel ein hymchwil a'n haddysgu mewn amaeth a choedwigaeth. Mae’n adlewyrchu hanes hir a llwyddiannus gwaith Bangor yn y pynciau hyn a hefyd proffil uchel ein gweithgaredd presennol. Trwy ein rhaglen bwysig o ymchwil ac addysg ryngwladol, gallwn ymgorffori’r wybodaeth a’r gwaith arloesol diweddaraf i’n cyrsiau gradd, i’n projectau ymchwil ac i’r cyngor a roddwn i lunwyr polisïau. Mae Bangor yn flaengar mewn gwaith ar sialensiau rhyngwladol allweddol mewn coedwigaeth, yn cynnwys rheolaeth gynaliadwy ar goedwigoedd, cadwraeth stociau carbon coedwigoedd, a bioamrywiaeth, adferiad coedwigoedd sydd wedi diraddio, a chydrannau economaidd-gymdeithasol rheolaeth ar adnoddau coedwigol fel eu bod yn dod â manteision teg i bobl leol.”

Mae’r ffaith fod Bangor wedi’i chynnwys ymysg prifysgolion uchaf y byd yn adlewyrchu’r enw da sydd gan y sefydliad yn rhyngwladol ym meysydd Amaeth a Choedwigaeth. Er enghraifft, mae myfyrwyr o fwy na 105 o wledydd wedi graddio o Brifysgol Bangor mewn coedwigaeth a phynciau cysylltiedig, tra bo ymchwil amaethyddol y Brifysgol wedi datblygu mathau newydd o gnydau sydd bellach yn bwydo miliynau o bobl yn ne Asia.  Gan adlewyrchu pwysigrwydd ehangu cyfranogiad, mae Bangor hefyd wedi chwarae rhan flaengar yn y gwaith o ddatblygu’r ddarpariaeth o gyrsiau ôl-radd yn y pynciau hyn trwy ddysgu o bell. Erbyn hyn, gall myfyrwyr astudio am radd MSc mewn Coedwigaeth neu Goedwigaeth Drofannol trwy raglen ddysgu o bell.   Er 2011, mae Comisiwn Ysgoloriaethau’r Gymanwlad wedi dewis y cyrsiau hyn i dderbyn cyllid, fel y gellir cynnig ysgoloriaethau gwerth mwy na £12,000 i fyfyrwyr o wledydd y Gymanwlad. Hefyd cynigir MSc mewn Diogelwch Bwyd mewn Amgylchedd Newidiol trwy ddysgu o bell. Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar egwyddorion a phrosesau cynhyrchu bwyd trwy ddulliau cynaliadwy.

Mae Canolfan Ymchwil Henfaes, saith milltir o Fangor, yn chwarae rhan bwysig yn ei hymchwil amaethyddol a choedwigol, ac mewn gwaith project gyda myfyrwyr. Mae’r safle 252 hectar yn Henfaes yn cyfuno fferm ddefaid, gwarchodfa natur a choedwigol genedlaethol o bwys rhyngwladol, a chyfleusterau ar gyfer ymchwil ac addysgu mewn amrywiaeth o feysydd, yn cynnwys amaethyddiaeth tir isel, coedwigaeth, hydroleg, gwyddor yr amgylchedd a chadwraeth.

Croesawyd y gydnabyddiaeth hefyd gan Dave Chadwick, Athro Systemau Defnydd Tir Cynaliadwy.  "Bydd yr her o fwydo poblogaeth ddynol gynyddol mewn hinsawdd sy’n newid yn gofyn am ddiwygio systemau cynhyrchu presennol a datblygu rhai newydd, gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnolegau arloesol a chost-effeithiol. Ein nod ym Mangor yw addysgu a hyfforddi darpar-berchnogion tir, rheoleiddwyr, llunwyr polisi ac ymchwilwyr, a hynny trwy barhau i gynnwys ymchwil a chynlluniau, a gydnabyddir yn rhyngwladol, o fewn rhaglenni gradd y Brifysgol mewn amaeth, cadwraeth a choedwigaeth."

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2017