Grace Mutali, ein myfyriwr cyntaf i astudio ar gyfer MSc mewn Coedwigaeth trwy Ddysgu o Bell ar Gomisiwn Ysgoloriaeth y Gymanwlad (CSC), i raddio!

Grace Mutali yw ein hysgolor CSC cyntaf i gwblhau’r MSc mewn Coedwigaeth trwy Ddysgu o Bell. Mae hi’n byw yn Sambia, lle cwblhaodd y cwrs yn ei grynswth, ac eithrio ysgol haf yr aeth iddi yn Nhansanïa yn 2012. Cwblhaodd ei thraethawd hir gyda Chanolfan Goedamaeth y Byd (ICRAF), y mae gan ADNODd gysylltiadau agos iawn â hi.

”Er mai myfyriwr dysgu o bell oeddwn i, nid oeddwn fyth yn teimlo’r ‘bwlch’. Roedd dilyn cwrs o Fangor trwy ddysgu o bell fel pe bawn yn fyfyriwr llawn-amser oherwydd yr amgylchedd dysgu gwych a ddarparwyd. Nid oedd peidio â gweld cydlynwyr ein modiwlau (Darlithwyr) yn broblem Trwy Blackboard (yn cynnwys fforymau myfyrwyr), DVDs, llyfrgell ar-lein, a deunydd dysgu arall, cefais yr holl gefnogaeth yr oedd ei hangen ar fyfyriwr er mwyn llwyddo mewn modiwl penodol. Nid dyma’r cwbl; oherwydd y rhyngweithio a gafwyd rhwng y tîm (ADNODd) a’r myfyrwyr, a hefyd ymysg y myfyrwyr, roeddwn yn gallu mwynhau fy mywyd fel myfyriwr i’r eithaf. Ar ben hynny, am i Gydlynydd y Rhaglen a holl aelodau’r tîm (ADNODd) ymateb mor gyflym i broblemau academaidd a phersonol myfyrwyr, anogwyd fi i fynd ymlaen, hyd yn oed dan amgylchiadau anodd.

Yn wir, mae ennill gradd Meistr yn llwyddiant i mi, am fy mod yn awyddus erioed i fynd yn ddarlithydd, felly, pan gefais gyfle i ddilyn cwrs Meistr, sylweddolais ei fod yn fodd imi wireddu breuddwyd. Bûm yn awyddus erioed i ddarlithio mewn sefydliad Addysg Uwch (prifysgol). Gan fod gen i gefndir fel Swyddog Hyfforddi mewn Coleg Coedwigaeth, bydd y llwyddiant hwn yn fy ngalluogi i fynd ymhellach fyth yn y byd academaidd. Bydd fy llwyddiant academaidd nid yn unig yn fy ngalluogi i hyrwyddo fy ngyrfa a’m rhagolygon ar gyfer y dyfodol, ond bydd hefyd yn fy helpu i gyfrannu mewn modd cadarnhaol at fy ngwlad, sef Sambia, wrth imi ledaenu wrth fyfyrwyr a’r gymuned eang y wybodaeth werthfawr a gefais.”

Mae Grace hefyd wedi dathlu’n ddiweddar enedigaeth merch fach, felly llongyfarchiadau gwresog i Grace.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2014