Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llwyddiannau Myfyrwyr Bangor gyda Heriau LifeStart

Mae dau fyfyriwr Prifysgol Bangor wedi llwyddo gyda heriau ‘LifeStart Challenges’ yn ddiweddar, gan ennill symiau sylweddol o arian a chyfleoedd i gael profiadau gwerthfawr.

Mae Prifysgol Bangor University yn un o ddim ond 12 prifysgol sydd yn cymryd rhan yn LifeStart - safle gwe sydd wedi ei ddatblygu gan Virgin StartUp. Nod LifeStart yw bod o gymorth i fyfyrwyr ganfod eu harbenigeddau a llwyddo yn eu gyrfa ac yn ariannol a hynny drwy ddysgu mwy am sgiliau menter allweddol drwy gymryd rhan mewn heriau â gwobrau.

Annabel WrightAnnabel WrightBu Annabel Wright, sydd yn 21 ac yn astudio ar gyfer Gradd Meistr mewn Rheolaeth Amgylcheddol a Busnes yn llwyddiannus wrth ennill y Wobr Aur gyffredinol a hefyd y brif wobr am yr her LifeStart Challenge a osodwyd gan Think for the Future, cwmni sydd yn cynnal gweithdai addysgol mewn ysgolion. Roedd yr her yn adlewyrchu diddordebau’r Cwmni gan ofyn i ymgeiswyr hwyluso cynhwysedd a datrys problemau ymddygiad mewn ysgolion.

Cynnig Annabel oedd newid ffurf y dosbarth traddodiadol, er mwyn darparu gofod haws i’w drawsnewid, a fyddai’n annog y disgyblion i fod yn fwy gweithgar yn eu dysgu.  Roedd Annabel yn teimlo y byddai ei hymateb i daclo’r problemau hyn o gymorth wrth i bob ifanc gyflawni eu potensial addysgiadol yn llawn.

Daw’r Wobr Aur gyda £1,000 a hefyd wythnos o brofiad gwaith gyda Think for the Future, darparwr Addysgiadol yn Nottingham. Yn ogystal, mae posibilrwydd o gyfnod internïaeth i gynorthwyo i wireddu’r syniad,  geirda gan uwch reolwr o Virgin ar ei CV neu gyfrif LinkedIn, a thaleb profiad Virgin Experience Day wrth £100.

Daw Annabel o Cadishead ym Manceinion, a daeth i Brifysgol Bangor  i astudio gradd gyntaf mewn Daearyddiaeth (BSc) yn 2014. 

Meddai Annabel:“ Cymerais ran yn yr Heriau diwethaf ond heb lwyddiant. Y tro hwn mi wnes i ymwneud â’r deunydd dysgu ar safle LifeStart, a cheisio datblygu a gwella fy syniad a ’nghais. Roedd yn syndod pan gyhoeddwyd fy enw fel yr enillydd. Daeth cryndod drosaf a ffoniais fy mam yn syth i ddweud wrthi!  Yn naturiol, dywedodd hi wrth bawb yn y teulu!”

Jack NewtonJack NewtonDaeth Jack Newton o’r Ysgol Seicoleg yn ail ac enillodd ef her LifeStart Challenge, a noddwyd gan gwmni byd-eang hysbysebion awyr agored JC Deceaux. Dewisodd Jack  ddylunio neu gyflwyno syniad hysbyseb ar gyfer cyfrwng hysbysebion awyr agored a fyddai’n cyffroi myfyrwyr i gymryd diddordeb a gweithredu ar bwnc nad ydynt fel arfer yn ymddiddori ynddo. Llwyddodd cais Jack gyda’i syniad i annog myfyrwyr i bleidleisio, gan ddefnyddio ei wybodaeth am seicoleg newid ymddygiad.

Enillodd Jack £500, a gallwn ddisgwyl gweld ei syniad yn ymddangos o amgylch Bangor yn y dyfodol agos, gyda chymorth noddwyr yr her. Bydd yntau’n cael y cyfle i ddilyn wythnos o brofiad gwaith gyda Virgin, geirda gan uwch reolwr gyda’r cwmni ar ei CV neu gyfrif LinkedIn a thaleb profiad Virgin Experience Day gwerth £100.

Daw Jack, sydd yn 20 oed, o Rugby, ac mae ym mlwyddyn olaf ei radd Seicoleg gyda Busnes ym Mhrifysgol Bangor.

Meddai Jack: “Roedd yr her yn gyfle gwych i ddefnyddio a rhoi ar waith yr hyn yr wyf wedi ei ddysgu yn y Brifysgol.  Roedd creu fideo yn her gan fy nad wyf erioed wedi creu cais fideo fel hyn o’r blaen, ond canfyddais lot o feddalwedd yn rhad ac am ddim a oedd yn hawdd i’w defnyddio. Rwy’n edrych ymlaen yn eiddgar at fy mhrofiad gwaith a buaswn yn sicr yn argymell i eraill gymryd rhan yn yr heriau.”

Gwyliwch fideo Jack yma.

Dywedodd Lowri Owen,  Rheolwr Projectau Menter yng Ngwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol:

“Rydym yn awyddus i sicrhau bod ei graddedigion yn cael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau a’u profiadau yn ystod eu cyfnod yn astudio yn y Brifysgol, fel y bydd ganddynt y sgiliau trosglwyddadwy hanfodol y bydd eu hangen arnynt wrth chwilio am swyddi unwaith y byddant wedi graddio.  Rydym hefyd yn darparu amrediad eang o  gyfleoedd i ddatblygu sgiliau mentergarwch ein myfyrwyr ac i’w cefnogi wrth gychwyn busnesau o’r newydd.

Dyma’r project diweddaraf i ni ymgymryd ag o er mwyn darparu cyfleoedd i’n myfyrwyr fireinio eu sgiliau a rhoi eu gwybodaeth newydd ar waith, ac mae’n ymddangos bod gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor rywbeth arbennig i’w gynnig.”

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2018