Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgoloriaeth PhD ym maes Geocemeg a Phrosesau Dalgylch Afonol (Cyfwng Cymraeg)

Mae Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, Prifysgol Bangor yn cynnig Ysgoloriaeth PhD ym maes geocemeg a phrosesau dalgylch afonol. Mae daeareg Gogledd Cymru wedi darparu adnoddau daearyddol sylweddol (e.e. llechi, mhetalau bâs a phrin) sydd wedi cael eu defnyddio ar raddfa ddiwydiannol dros y 2 ganrif ddiwethaf. Mae’r rhan fwyaf o’r diwydiannau echdynnol hyn eisoes wedi cau ond mae eu holion dal yn amlwg ar amgylchedd yr adran. Y rhwydwaith dŵr arwynebol yw prif dderbynnydd yr halogyddion sy’n cael eu rhyddhau o chwareli a mwyngloddiau gweithredol ac anweithredol. Mae gofyn i reolaeth amgylcheddol o’r ardaloedd hyn ddeall 1) effaith diwydiannau echdynnol ar safon dwr, 2) sut mae safon dŵr yn newid ar raddfa dymhorol a gofodol a 3) beth yw’r opsiynau gorau ar gyfer adfer problemau halogyddol.

Fe fydd y prosiect yn gweithio gyda’r sector ddiwydiannol, cyrff rheoli dŵr a’r gymuned leol i adnabod ffynhonnell a natur llygredd cemegol mewn dalgylch afonol ôl-ddiwydiannol yng Ngogledd Cymru ac i ddatblygu technolegau ar gyfer gwella ansawdd dŵr yn y mannau hynny. Fe fyddwn yn disgwyl i’r myfyriwr llwyddiannus ddatblygu arbenigedd ym maes Geomorffoleg afonol, geocemeg dŵr a rheolaeth llygredd..

Mae’r ysgoloriaeth yn talu eich ffioedd a lwfans byw am 4 blynedd (deiliaid heb radd M) neu 3 blynedd (deiliaid efo gradd M). Bydd blwyddyn ychwanegol yn cael ei hariannu gan yr ysgol ble bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei gyflogi i ddysgu ym maes Daearyddiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.

 Dylai ymgeiswyr feddu a gradd anrhydedd (1af neu 2:1) mewn Daearyddiaeth neu Wyddorau Amgylcheddol neu radd MSc mewn pwnc perthnasol. Mae’r gallu i ymdrin â’r pwnc yn y Gymraeg yn hanfodol.

 Dyddiad Cae  - 31 May 2012

 Ymholiadau anffurfiol: Dr Paula Roberts (p.roberts@bangor.ac.uk) neu Dr Graham Bird (g.bird@bangor.ac.uk) 

 Ceisiadau: Gyrrwch curriculum vitae (yn cynnwys enw a manylion cyswllt DAW canolwr) a llythyr eglurhaol i: Dr Paula Roberts, School of Environment, Natural Resources and Geography, Thoday Building, Deiniol Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2UW.


Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2012