Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

A all seicoleg helpu chwaraewyr academi pêl-droed i hybu eu potensial i'r eithaf?

Mae seicolegwyr chwaraeon o Brifysgol Bangor wedi ymuno â Chlwb Pêl-droed Manchester City i adnabod a deall y nodweddion seicolegol sy'n helpu chwaraewyr ifanc academi i gyflawni eu potensial.

Dros y pedair blynedd nesaf dilynir hynt chwaraewyr academi Manchester City fel rhan o'r project ymchwil unigryw hwn.  Mae hyfforddwyr City eisoes wedi nodi'r nodweddion seicolegol y maent hwy'n credu sy'n allweddol i ddatblygu doniau, a chaiff y rhain eu monitro a'u hasesu'n rheolaidd.  Caiff y graddau y maent yn darogan gwelliannau yn lefelau perfformiad yn ystod yr amser hwn ei gloriannu.

Dylai darganfyddiadau'r ymchwil roi gwell dealltwriaeth o ddatblygiad seicolegol a chyffredinol chwaraewyr ieuenctid elît, gan alluogi'r academi i wneud ymdrechion penodol i gyflymu datblygiad chwaraewyr. 

Mae'r cydweithio hwn rhwng Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elît Prifysgol Bangor a City Football Services  Manchester City yn tynnu ynghyd gyfoeth o ymchwil ac arbenigedd ym maes pêl-droed.  Mae gan y Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elît enw da'n fyd-eang ym maes seicoleg chwaraeon a chynhyrchu ymchwil sy'n goleuo dulliau perfformio elît; tra bo hyfforddwyr, gwyddonwyr chwaraeon, ffisiotherapyddion, dadansoddwyr perfformiad a seicolegwyr Manchester City yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau datblygiad gorau eu chwaraewyr ifanc mewn academi sydd o fri rhyngwladol. 

Mewn datganiad ar y cyd, dyma oedd gan Nichola Callow a James Hardy - Goruchwylwyr Project Ymchwil yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor i'w ddweud:

"Rydym yn hynod falch o dderbyn cyllid ar gyfer Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol ac Efrydiaeth PhD i ddatblygu'r project ymchwil hwn gyda City Football Services.  Mae'r swyddi hyn wedi cael eu llenwi gan Chin Wei Ong a Séamus Harvey.  Mae'n gyfle gwych i'r Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elît ym Mhrifysgol Bangor." 

Ychwanegodd Cherrie Daley - Arweinydd Byd-eang Perfformiad Dynol yn City Football Services:

"Mae Prifysgol Bangor yn ymfalchïo nid yn unig mewn proffil ymchwil a dysgu cryf ond hefyd mewn record gadarn o ymchwil lwyddiannus ym maes chwaraeon perfformiad uwch, ac rydym yn teimlo'n bositif iawn ynghylch effaith debygol y gwaith hwn.  Mae'r staff yn Manchester City wedi gweithio'n hynod agos â'r brifysgol i gynllunio a datblygu cydweithio cryf ac integredig yn y maes hwn. Rydym yn disgwyl gwneud defnydd llawn o'r arbenigedd academaidd sydd ar gael ym Mangor er mwyn sbarduno atebion arloesol i sialensiau cymwysiedig dros y tymhorau i ddod." 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2017