Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Lansio Elevate Cymru

Ieuan Wyn Jones AC Ynys Môn yn trafod efo'r Athro Phil Molyneux, Pennaeth Coleg Busnes, Gwyddorau Cymdeithas a'r GyfraithIeuan Wyn Jones AC Ynys Môn yn trafod efo'r Athro Phil Molyneux, Pennaeth Coleg Busnes, Gwyddorau Cymdeithas a'r Gyfraith

Rhaglen ddysgu seiliedig ar waith yw Elevate Cymru sy’n rhoi cyfle i gyflogwyr a gweithwyr fanteisio ar gyrsiau wedi eu hariannu’n llawn i hybu twf a chynaliadwyedd. Yn ystod y lansiad, bu tri phrif siaradwr yn annerch cynulleidfa oedd yn cynnwys dros 100 o bobl. Cynhaliwyd nifer o weithdai blasu hefyd.

Agorwyd y digwyddiad yn swyddogol gan Yr Athro John Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Bangor, a groesawodd lansiad Elevate Cymru fel ‘cyfnod cyffrous i’r brifysgol’.

Yn ei anerchiad, dywedodd yr Athro John Hughes:

“Mae hwn yn amser cyffrous i’r Brifysgol. Rydym yn ymwneud ag addysg bellach a busnesau fwy nac erioed. Mae strategaeth gyffredin yn cael ei datblygu yng Nghymru trwy brifysgolion yn cydweithio gyda’i gilydd a chyda colegau. Mae’r strategaeth yn ein galluogi i weithio'n fwy effeithiol gyda’r gymuned busnes a’u cynorthwyo i ddysgu sgiliau newydd.”

Roedd AC Ynys Môn, Ieuan Wyn Jones, hefyd yn siarad yn ystod y lansiad a chanmolodd Elevate Cymru fel ‘project sy’n dod â chyfleoedd newydd i fusnesau yng Nghymru’.

Disgrifiodd economi Cymru fel “marchnad anodd a chreulon i gystadlu ynddi.” Ac aeth ymlaen i ddweud:

“Er mwyn aros ar y blaen, mae’n rhaid bod yn arloesol. Mae’n rhaid i fusnesau ddarparu nwyddau a gwasanaethau y mae pobl eisiau eu prynu, ond mae'n rhaid iddynt hefyd feddu ar sgiliau marchnata da, rheolaeth ariannol gadarn ac arweinwyr cryf.

“Mae llawer o fusnesau’n brin o’r amser a’r capasiti sydd eu hangen i wella sgiliau eu gweithwyr, felly mae'n rhaid i ni gynorthwyo ein prifysgolion a'n colegau i greu cysylltiadau gyda busnesau er mwyn mynd i'r afael â hyn. Nid y llywodraeth sy’n creu swyddi, busnesau sy’n creu swyddi a gall Elevate Cymru helpu busnesau i fod yn arloesol.

“Mae’r economi’n ddynamig bob amser. Rydym yma i fanteisio ar gyfleoedd newydd neu grebachu a bydd Elevate Cymru yn gymorth i ddatblygu sgiliau’r gweithlu. Bydd Elevate Cymru’n llwyddo yn y pen draw os gall greu mwy o swyddi a mwy o swyddi gyda chyflogau gwell. Mae’n rhaid i fusnesau dyfu a chreu mwy o gyfoeth trwy fod yn fwy slic, yn gyflymach ac yn fwy creadigol.”

Dywedodd David Sullivan, Pennaeth yr Ysgol Dysgu Gydol Oes, mai diben Elevate Cymru yw ymwneud gyda busnesau a darparu’r cyrsiau a’r sgiliau maent yn gofyn amdanynt, yn hytrach na’r rhai mae prifysgolion neu golegau yn credu sydd eu hangen arnynt.

Dywedodd Sarah Ellwood, Cyfarwyddwr Gweithredol Supertemps, asiantaeth cyflogaeth sydd â swyddfeydd ym Mangor a Bae Colwyn, bod y ffaith iddi gofrestru gyda LEAD Cymru wedi ei helpu i drawsnewid ei busnes. Croesawodd Elevate Cymru fel ‘cam naturiol ymlaen’ fydd o fudd i arweinwyr busnes a gweithwyr.

Dywedodd Bill Farnell, arweinydd project Bangor, bod y lansiad wedi bod yn ‘lwyddiant ysgubol’.

Meddai: “Rydym wedi cael ymateb gwych gan y busnesau a ddaeth i’r digwyddiad ac roedd y lansiad yn llwyddiant ysgubol o safbwynt y busnesau a thîm Elevate Cymru.

“Mae llawer o’r perchnogion busnes a’r gweithwyr rwyf wedi siarad â hwy wedi dweud bod dull unigryw Elevate Cymru yn caniatáu i fusnesau fanteisio ar hyfforddiant wedi ei gyllido’n llawn ledled Cymru oherwydd bod pob prifysgol yng Nghymru yn cydweithio ar y fenter. Roedd perchnogion busnesau a gweithwyr yn teimlo y byddai o fudd mawr iddynt gofrestru ar y rhaglen. Yn wir, mae o leiaf 16 o’r bobl yma heddiw wedi mynegi diddordeb mewn ymuno ag Elevate Cymru ac rydym yn gobeithio y bydd mwy fyth yn cofrestru yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf."

Un o’r perchnogion busnes yw Marina Kogan, hyfforddwraig broffesiynol ym Mae Colwyn.

Wrth sôn am Elevate Cymru, dywedodd: “mae rhoi gymaint o gefnogaeth i fusnesau lleol yn syniad da iawn.

“Mae’n amlwg mai'r prif amcan yw rhoi sgiliau a chymorth ymarferol i fusnesau allu cynyddu eu cynhyrchiant. Gydag amrywiaeth mor eang o fanteision, mae’n sicr y bydd yr elw ar y buddsoddiad o gofrestru gyda’r rhaglen yn uchel.”

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2012