Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mynd i’r afael â thlodi bwyd

Bu tri aelod o staff Prifysgol Bangor yng nghyfarfod cyntaf Cynghrair Tlodi Bwyd Gogledd Cymru (NWFPA) yng Nghanolfan OpTIC  Llanelwy yn ddiweddar.

Mae Cynghrair Tlodi Bwyd Gogledd yn ford gron a nifer o sectorau’n aelodau o dan gadeiryddiaeth Cyngor Sir Fflint. Nod y Gynghrair yw mynd i’r afael â’r heriau lu sydd o ran tlodi bwyd yn y gogledd.

Bu trafodaeth agored a bywiog mewn Cynhadledd i nodi’r lansiad.

Bu cynrychiolwyr o sawl grŵp cymunedol, ymddiriedolaethau a chyrff cyhoeddus yn rhannu syniadau a datrysiadau, a datblygu ymdriniaeth ar y cyd.

Siaradodd Dr David Beck am Fanciau Bwyd, Deall y Broblem. Yn ddiweddar cwblhaodd Dr Beck ddoethuriaeth ar dwf banciau bwyd yng Nghymru o dan oruchwyliaeth ar y cyd y Dr Hefin Gwilym, Darlithydd (Gwyddorau Cymdeithas) a Dr Eifiona Thomas-Lane (Daearyddiaeth).

Bu Dr Eifiona Thomas-Lane yn cyflwyno  ‘Te a Cofi - project mynediad at fwyd’ yng Nghaernarfon, ar ran GISDA. Mae'r project yn dangos cefnogaeth gadarnhaol i bobol ifanc ac mae’n ymdrin â thlodi bwyd. Bu hi hefyd yn  hwyluso gweithdy ynglŷn â chyfeiriad y Cynghrair i’r dyfodol.

Dywedodd Dr Gwilym:

"Roedd y Gynhadledd yn nodi cam o bwys i’r rhanbarth. Mae llawer o waith wedi ei wneud i gyrraedd y cam yma.  Dim ond drwy gydweithio y gall cymunedau wynebu heriau tlodi bwyd.”

Dywedodd Dr Thomas -Lane “ Mae’r Project GISDA yr oeddwn yn ei gyflwyno yn dangos sut y mae gwella mynediad pobl ifanc at fwyd, ynghyd â gwella’r gweithgareddau hyfforddiant, a hyn oll drwy greu caffi bywiog gydag awyrgylch croesawgar a bwyd blasus.”

Mae’r Doctoriaid Beck, Gwilym a Thomas-Lane hefyd ar grŵp llywio Cynghrair Tlodi Bwyd Gogledd Cymru ac yn cynrychioli Prifysgol Bangor.

Mae Cynghrair Tlodi Bwyd Gogledd Cymru yn un o ddau  gynghrair yng Nghymru (De a Gogledd), ac yn un o 22 Cynghrair ar draws y Deyrnas Unedig. Mae Cynghrair Tlodi Bwyd Gogledd Cymru’n rhan o raglen a ariennir gan Sustain a’r Loteri Fawr ac fe'i Cadeirir gan Gyngor Sir Fflint. Eu nod yw tynnu sylw at y gwaith sydd yn cael ei wneud eisoes gan aelodau a chyrff i fynd i’r afael â’r cynnydd mewn tlodi bwyd yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2018