Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn cyhoeddi enwau’r unigolion sydd i dderbyn Cymrodoriaethau er Anrhydedd

Mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi enwau’r unigolion hynny sydd i dderbyn Cymrodoriaethau er Anrhydedd yn ystod seremonïau graddio’r Brifysgol eleni.

Mae’r Brifysgol yn dyfarnu Cymrodoriaethau er Anrhydedd er mwyn gwobrwyo unigolion sydd â chysylltiad â’r Brifysgol neu â Chymru, er mwyn nodi eu cyfraniad nodedig i’w meysydd penodol.

Bydd deg unigolyn yn derbyn Cymrodoriaeth eleni a bydd y cyflwyniadau yn digwydd yn ystod Wythnos Graddio’r Brifysgol, rhwng 16-20 Gorffennaf eleni.

Meddai’r Athro John G Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Bangor:

“Mae ein Cymrodoriaethau er Anrhydedd yn adlewyrchu ystod eang diddordebau’r Brifysgol. Mae’r Brifysgol yn aelod gweithgar o’r gymuned leol ac rydym yn anrhydeddu unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i Gymru. Mae ein graddedigion yn gwneud cyfraniadau gwerthfawr mewn nifer o feysydd gyrfa - a hynny yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol ac rydym yn ymfalchïo yn eu llwyddiannau, ac yn ymfalchïo hefyd yn y cyfle i wobrwyo rhai o’n graddedigion nodedig am eu cyfraniadau hwythau.”

Yr unigolion sydd yn derbyn Cymrodoriaethau er Anrhydedd eleni yw:

Ann Catrin Evans, cerflunydd a gwneuthurwr gemwaith o ogledd Cymru sydd wedi derbyn clod rhyngwladol am ei gwaith ac un sydd wedi bod ymhlith y crefftwyr mwyaf blaengar yng Nghymru ers 25 o flynyddoedd. Bydd Ann Catrin Evans yn cael ei hanrhydeddu am ei gwasanaeth i Gelfyddyd.

Mae’r Parch Ddr Alwyn Roberts, cyn Ddirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol, wedi bod yn ymwneud â bywyd y sefydliad ers dros hanner canrif fel myfyriwr, aelod o staff ac aelod o Gyngor y Brifysgol. Bydd yn cael ei anrhydeddu am ei wasanaeth i’r Brifysgol.

Ag yntau’n un o raddedigion y Brifysgol, yn beiriannydd ac yn entrepreneur, bydd Howard M Clarke, Cadeirydd cwmni Morgan Innovation & Technology, yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd am ei wasanaethau i Beirianneg Electronig.

Mae’r delynores enwog ac uchel ei pharch, Llio Rhydderch, yn cael ei chydnabod fel un o brif arbenigwyr a pherfformwyr y delyn deires. Bydd yn cael ei hanrhydeddu am ei gwasanaeth i Gerddoriaeth.

Yn ddiweddar fe benodwyd yr Arglwydd David Lloyd-Jones, Barnwr ac ysgolhaig uchel ei barch ym maes y gyfraith, yn Ustus y Llys Goruchaf. Mae wedi dangos ei gefnogaeth ymarferol yn gyson i fyfyrwyr y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor. Bydd yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd am ei wasanaeth i’r Gyfraith.

Mae Dr Philip Trathan, Pennaeth Cadwraeth gyda’r British Antarctic Survey yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd am ei wasanaethau i Gadwraeth. Mae ganddo dair gradd gan y Brifysgol wedi iddo raddio gyda gradd BSc mewn Botaneg yn 1979 ac ennill Doethuriaeth mewn Ecoleg Poblogaeth Planhigion yn 1983. Derbyniodd DSc yn 2012 am ei gyfraniad nodedig i Wyddor yr Antarctig.

Mae’r Athro Julie Williams yn ffigwr blaenllaw ym maes ymchwil i glefyd Alzheimer’s ac, yn ddiweddar, bu’n Brif Swyddog Gwyddoniaeth Cymru. Bydd yn cael ei hanrhydeddu gyda Chymrodoriaeth er Anrhydedd am ei gwasanaeth i wyddoniaeth.

Mae’r Athro Robin Grove-White, academydd a Chadeirydd Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru y Brifysgol yn derbyn anrhydedd am ei wasanaethau i’r gymuned. Mae’r Athro Grove-White yn amgylcheddwr ymrwymedig, sy’n hynod weithgar yn y maes.

Mae Stavros Ioannou, yn raddedig o Brifysgol Bangor ac sydd yn Ddirprwy Brif Swyddog Gweithredol Eurobank wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol tu hwnt i sector bancio Gwlad Groeg drwy swyddogaethau rheolaethol yn y prif sefydliadau cyllidol. Bydd yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd am ei wasanaethau i Fancio.

Yr academydd, Dr Margaret Wood, yw cyd-awdur y gyfrol llawn gyntaf ar ddaeareg Ynys Môn. Mae wedi dangos angerdd neilltuol i’w phroffesiwn ac i ymestyn maes gwyddor daearegol. Mae’n cael ei gwobrwyo gyda Chymrodoriaeth er Anrhydedd am ei gwasanaeth i ddaeareg. 

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2018