Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn dod â chyflogwyr a myfyrwyr ynghyd mewn ffair yrfaoedd y gyfraith unigryw

 chanran syfrdanol o 91% o’i graddedigion gradd cyntaf mewn gwaith neu astudiaethau chwe mis ar ôl graddio, a chydag ymrwymiad i wella rhagolygon gyrfaol ei myfyrwyr, mae’n hawdd gweld pam fod Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor ar frig Ysgolion y Gyfraith yng Nghymru, yn ôl y tablau cynghrair diweddaraf o bapur y Guardian.

Un o’r ffyrdd y mae’r Ysgol yn anelu at wella cyflogadwyedd ei myfyrwyr yw ei Ffair Gyfraith flynyddol, lle caiff darpar gyfreithwyr ifainc gyfle amhrisiadwy i gyfarfod a rhwydweithio â rhai o gyflogwyr mwyaf blaenllaw’r rhanbarth, yn cynnwys cyfreithwyr a bargyfreithwyr ac aelodau o sectorau ar wahân i'r gyfraith.Roedd Ffair llynedd yn llwyddiant mawr gyda myfyrwyrRoedd Ffair llynedd yn llwyddiant mawr gyda myfyrwyr

Eleni, cynhelir y ffair ar 4 Tachwedd, ac mae’n addo bod y fwyaf a’r orau eto, gyda chyflogwyr o Ogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr a chyn belled â Llundain wedi cofrestru i fod yn bresennol. Syr Roderick Evans, cyn-Farnwr Llywyddol Cymru, fydd yn agor y digwyddiad, a bydd yn llywyddu ffug lys rhwng rhai o fyfyrwyr y Gyfraith Bangor.

Amcan y Ffair Gyfraith yw dangos y cyfleoedd amrywiol am swyddi sydd ar gael i raddedigion y Gyfraith, o'r llwybrau bargyfreithiwr a chyfreithiwr traddodiadol at fancio a llywodraeth leol. Bydd grwpiau trafod arbenigol yn eu helpu i ddysgu mwy am y gwahanol lwybrau gyrfa hyn ac yn cynnig y cyfle iddynt drafod eu hopsiynau mewn mwy o fanylder gyda'r cyflogwyr.

Mae Cyfreithwyr Gamlins, sydd â swyddfeydd drwy ogledd a chanolbarth Cymru, yn un o oddeutu 30 o gyflogwyr a fydd yn y Ffair Gyfraith eleni. Dywedodd Richard Williams, un o'r Uwch Bartneriaid yn Gamlins: "Mae'n bleser gennym gefnogi Ysgol y Gyfraith Bangor ac rydym yn dymuno pob llwyddiant i'r Ysgol yn y Ffair Gyfraith.”

A hithau bellach yn ei thrydedd flwyddyn, y digwyddiad undydd hwn yw’r diweddaraf o nifer o fentrau gan Ysgol y Gyfraith i wella cyflogadwyedd myfyrwyr sy'n graddio. “Mentrau fel hyn sy’n gyfrifol am y ganran ryfeddol o’n graddedigion sy’n cael swyddi, ac am y canlyniadau eithriadol o ran boddhad myfyrwyr”, eglura’r Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith, Bangor. “Mae fy nghydweithiwr Gwilym Owen wedi gwneud y Ffair hon yn ddigwyddiad blynyddol o bwys, ac mae cyflogwyr o amrywiaeth eang o yrfaoedd bellach yn ceisio cymryd rhan, am eu bod yn gwybod mai Ysgol y Gyfraith, Bangor yw’r lle gorau i ddod i chwilio am raddedigion o’r radd flaenaf.”

Bydd anogaeth i fyfyrwyr sy’n dod i’r Ffair greu eu cysylltiadau eu hunain â darpar gyflogwyr, a hynny drwy gael profiad gwaith o bwys anhepgor - rhywbeth a hwylusir gan Ysgol y Gyfraith trwy ei chynllun lleoliadau poblogaidd, sydd wedi tyfu o flwyddyn o flwyddyn wrth ddatblygu cysylltiadau’n barhaus â chwmnïau cyfreithiol a chwmnïau tu allan i’r gyfraith. Ymysg y cwmnïau sydd wedi cynnig profiad gwaith i fyfyrwyr y Gyfraith Bangor yn ddiweddar mae OpenJaw Technologies, Dulyn; Authors’ Licensing and Collecting Society, Llundain; a Siambrau Linenhall, Caer.Knox Insolvency Ltd yn mynychu Ffair 2014Knox Insolvency Ltd yn mynychu Ffair 2014

“Ers nifer o flynyddoedd, buom yn llwyddiannus iawn yn cael hyd i interniaethau a thymhorau prawf byr ar gyfer ein myfyrwyr,” eglura Dr Mark Hyland, aelod o Bwyllgor Cyflogadwyedd Ysgol y Gyfraith, Bangor. "Rydym yn arbennig o falch o'n cysylltiad â Siambrau Linenhall gan ei bod yn berthynas broffesiynol sydd yn fuddiol iawn i'r ddwy ochr." Rydym yn cynnig cyfleusterau cyfarfod a chynadledda i Linenhall, ac maen nhw yn eu tro yn cynnig nifer o dymhorau prawf byr o bwys i ni bob blwyddyn sydd â galw mawr amdanynt".

Fel rhan o’i hymdrechion ehangach i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o gyfreithwyr, bydd Ysgol y Gyfraith Bangor hefyd yn cynnal Cynhadledd Gyfraith ar gyfer myfyrwyr Dosbarth 6 lleol, a hynny ar ddydd Mercher 18 Tachwedd. Bydd rhyw 130 o fyfyrwyr o ysgolion a cholegau Addysg Bellach Gogledd Cymru yn dod i’r diwrnod blasu hwn, i gael y cyfle i weld drostynt eu hunain yr hyn y mae astudio ar gyfer gradd yn y Gyfraith yn ei olygu mewn gwirionedd. Byddant yn cyfarfod ag aelodau staff a myfyrwyr, yn cymryd rhan mewn trafodaethau bywiog a chwis, ac yn cael y cyfle i weld myfyrwyr Bangor yn cynnal ffug lys.

Mae'r arddangoswyr a gadarnhawyd i Ffair y Gyfraith yn cynnwys:

 • Advent Project Management
 • Andrew Hughes Wealth Management Cyf
 • Cyfreithwyr Bennett Smith
 • BPP
 • Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Prifysgol Bangor
 • Carter Vincent
 • Cyngor Ar Bopeth
 • Civitas Law
 • Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau
 • Fieldings Porter
 • Gamlins
 • Howell Jones Cyfreithwyr Solicitors
 • Hugh James
 • JMW
 • Knox Insolvency Ltd
 • Siambrau Linenhall
 • Nelson Myatt Solicitors
 • Cymdeithas Ynadon Gogledd Orllewin Cymru
 • Norton Rose Fulbright
 • NWL Costs Lawyers
 • Y Gwasanaeth Prawf
 • RKH Marine & Energy
 • Santander
 • Silverman Sherliker
 • Swayne Johnson
 • Siambrau 7 Harrington Street

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2015