Prifysgol Bangor yn dod yn nawfed Canolfan Arloesi LEAF: canolfan ragoriaeth i ffermio cynaliadwy

Mae Canolfan Arloesi LEAF newydd yn cael ei lansio heddiw gan LEAF (Linking Environment And Farming), y prif sefydliad sy'n hyrwyddo ffermio cynaliadwy. Prifysgol Bangor yw'r safle diweddaraf i ymuno â rhwydwaith Canolfannau Arloesi LEAF.   Bydd yn rhoi sylw i ddulliau ffermio cynaliadwy, yn arbennig ym maes systemau da byw iseldir ac uwchdir, a chefnogi datblygu a hyrwyddo ffermio cynaliadwy drwy ddefnyddio dulliau integredig i reoli ffermydd.

Meddai Alice Midmer, o dîm rheoli IFM LEAF:

“Mae'n bleser mawr gennym groesawu Prifysgol Bangor fel un o Ganolfannau Arloesi LEAF yng Nghymru.   Wrth i LEAF ddechrau ar ei 25 mlynedd nesaf a chryfhau ei waith gyda'r sector da byw, mae'n allweddol bwysig ein bod yn ymuno â sefydliadau ymchwil blaengar i gael defnydd o'r ymchwil a'r ystyriaethau diweddaraf ym maes ffermio cynaliadwy ar draws ystod eang o sectorau ffermio.  

Bydd Prifysgol Bangor a'r gwaith a wneir yng Nghanolfan Ymchwil Henfaes yn dod â chyfoeth o arbenigedd a gwybodaeth allweddol yn ymwneud â swyddogaeth a datblygiad dulliau integredig o reoli ffermydd gyda systemau da byw iseldir ac uwchdir.   Ymhellach, mae Henfaes hefyd yn gartref i ystod eang o brojectau ymchwil sy'n edrych ar wella effeithiolrwydd cynhyrchu amaethyddol gan ymdrin â dwysau cynaliadwy, coedamaeth, gwyddor pridd, rheoli maetholion ac allyriadau nwyon tŷ gwydr. 

Fel Canolfan Arloesi LEAF, byddwn yn gallu defnyddio'r ymchwil ddiweddaraf yma a sicrhau ein bod yn cyrraedd ein haelodau a'r gymuned ffermio ehangach.   Rydym yn teimlo'n hynod gyffrous ynghylch y cyfleoedd y bydd y bartneriaeth yma'n ei chynnig i'n haelodau i wella swyddogaeth, gwytnwch a chynaliadwyedd systemau ffermio.   Bydd yn rhoi gwell dealltwriaeth o gymhlethdod systemau da byw ucheldir ac iseldir a'r hyn y mae'n ei olygu i reoli tir yn ymarferol, cynhyrchu bwyd a chyflawni amcanion amgylcheddol."  

Ychwanegodd Dave Chadwick, Athro Systemau Cynaliadwy Defnydd Tir yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor:

“Rydym yn hynod falch o gael ein lansio fel Canolfan Arloesi LEAF.    Mae'n tystio i'n hymroddiad i roi'r sgiliau a'r gallu diweddaraf i ffermwyr i ymdopi â sialensiau presennol drwy reoli ffermydd drwy ddulliau integredig.   Bydd bod yn rhan o rwydwaith o sefydliadau ymchwil blaenaf Prydain yn cryfhau ein gallu i gyrraedd y gymuned ffermio ehangach.  Mae'n llwyfan cyffrous ac arloesol hefyd i rannu syniadau ac arbenigedd i ddatblygu a chynnal ffermio mwy cynaliadwy."

Daw Prifysgol Bangor yn nawfed Ganolfan Arloesi LEAF - rhwydwaith o sefydliadau ymchwil y mae eu gwaith yn cefnogi ymchwil, tystiolaeth, datblygiad a hyrwyddo dulliau integredig o reoli ffermydd.   

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mehefin 2016