Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn ennill Gwobr Iaith Gymraeg

O’r chwith I’r dde: Geraint Wilson-Price, Cyfarwyddwr Dysgu Cymraeg Gwent, y wobr i Nia Meacher, Dirprwy Gyfarwyddwr AD (Datblygu Staff), Tracy Hibbert, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, a Mari Ellis-Roberts, Swyddog Adnoddau Dynol (Datblygu Staff).O’r chwith I’r dde: Geraint Wilson-Price, Cyfarwyddwr Dysgu Cymraeg Gwent, y wobr i Nia Meacher, Dirprwy Gyfarwyddwr AD (Datblygu Staff), Tracy Hibbert, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, a Mari Ellis-Roberts, Swyddog Adnoddau Dynol (Datblygu Staff).Mae Prifysgol Bangor wedi ennill gwobr genedlaethol am y defnydd gorau o’r Gymraeg ym maes Adnoddau Dynol.

Cyflwynwyd y wobr, a noddwyd gan ymgyrch Dysgu Cymraeg Llywodraeth Cymru, fel rhan o Wobrau Adnoddau Dynol Cymru mewn noson fawreddog a drefnwyd gan Rwydwaith Adnoddau Dynol Cymru.

Roedd cais Prifysgol Bangor yn dangos ymrwymiad parhaus yr adran Adnoddau Dynol i ddarparu gwasanaeth dwyieithog cynhwysfawr i staff ac i bobl sy’n ymwneud â’r tîm o’r tu allan i’r brifysgol. Mae’r ymrwymiad hwn i ddarparu gweithle dwyieithog yn amlygu pwyslais y brifysgol ar fod yn gwbl ddwyieithog, i’w myfyrwyr a’i staff.

Wrth longyfarch y tîm Adnoddau Dynol, dywedodd yr Athro Jerry Hunter, y Dirprwy Is Ganghellor gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg ac Ymwneud â’r Gymuned: “Nid oedd tîm mor haeddiannol erioed! Mae ein hadran Adnoddau Dynol wedi bod, ac yn parhau i fod, yn rhan hanfodol o’n llwyddiant gyda’r Gymraeg.”

Meddai Tracy Hibbert, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol:

“Mae cael cydnabyddiaeth am ein hymdrechion i gynnig dewis iaith yn ein darpariaeth Adnoddau Dynol yn deimlad gwych, boed hynny am ddatblygu staff, cynnal cyfarfodydd, recriwtio neu gynnig prosesau dwyieithog ar-lein. Mae’r wobr hefyd yn gydnabyddiaeth o lwyddiant aelodau allweddol o staff yr adran wrth gyrraedd lefelau uchaf Cymraeg yn y Gweithle, ac mae hyn yn ganolog i’n gallu i gynnig dewis iaith yn ein gwasanaethau.”

Mae Prifysgol Bangor yn arwain y ffordd wrth sicrhau y gall staff gael mynediad at holl wasanaethau’r brifysgol drwy’r Gymraeg, wrth sicrhau darpariaeth dysgu Cymraeg yn y gweithle i staff yn rhad ac am ddim yn ystod oriau gwaith. Mae’r brifysgol yn annog defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle ac yn annog staff i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg.

Yn ogystal ag arwain y ddarpariaeth addysg uwch drwy’r Gymraeg, o ran maint ac amrediad cyrsiau, mae Prifysgol Bangor hefyd yn chwifio’r faner dros wasanaethau a chefnogaeth ar gyfer y Gymraeg.

Mae’r gwasanaeth a ddarperir gan adran Adnoddau Dynol y brifysgol yn adlewyrchu natur ieithyddol yr ardal a hefyd yr arfer gorau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae’n enghraifft o wasanaethau adnoddau dynol dwyieithog sydd hefyd yn mynd i’r afael â rhai o fentrau allweddol Llywodraeth Cymru i gynnal a datblygu’r Gymraeg.

Mae gan y brifysgol ganran uchel o staff sy’n siarad Cymraeg neu’n dysgu Cymraeg.  Ar hyn o bryd mae 45% o staff yn siarad Cymraeg a 25% yn siarad ychydig o Gymraeg. Mae 53% o staff rheoli a chefnogi yn siarad Cymraeg a 60% o’r staff clerigol yn siarad Cymraeg.

Dangosodd arolwg barn diweddar ymysg staff y brifysgol fod lefel uchel iawn o foddhad gydag ethos a darpariaeth ddwyieithrwydd y brifysgol. Roedd 89% o’r staff yn teimlo bod ganddynt gyfle i ddefnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle. Roedd 88% o staff yn credu bod eu Coleg neu eu Hadran yn gweithredu’n ddwyieithog. Nododd 96% o staff bod y brifysgol yn darparu gwybodaeth am y Polisi Iaith Gymraeg, a chredai 91% bod staff yn cael cefnogaeth i weithredu’r polisi ac roedd 92% yn credu eu bod yn cael cefnogaeth i ddatblygu a gwella’u sgiliau Cymraeg.

Llun: https://bangoroffice365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aos033_bangor_ac_uk/EqcjCJVwwYBJkhMvkcofKVABwg4GdV_GF6DknOQeW0NlCQ?e=lzNeX5
O’r chwith I’r dde: Geraint Wilson-Price, Cyfarwyddwr Dysgu Cymraeg Gwent yn cyflwyno’r wobr i Nia Meacher, Dirprwy Gyfarwyddwr AD (Datblygu Staff), Tracy Hibbert, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, a Mari Ellis-Roberts, Swyddog Adnoddau Dynol (Datblygu Staff).

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2018