Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Trosglwyddo gwybodaeth am Seicoleg i’r gweithle

Pobl sydd wrth wraidd busnesau llwyddiannus – ac mae Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor yn gwahodd pobl i ddarganfod sut y gellir defnyddio seicoleg yn y gweithle i ryddhau potensial a chyflawni dyheadau unigolion.

 

Fel y dywedodd trefnydd yr achlysur, Dr Val Morrison, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol (Trosglwyddo Gwybodaeth) a seicolegydd iechyd siartredig:  “I’r rhai ohonom sy’n gweithio neu sydd eisiau gweithio, mae deall beth sy’n ysgogi perfformiad neu ymddygiad, sy’n dylanwadu ar p’un a ydym yn arweinwyr neu reolwyr da neu wael, ac sy’n effeithio ar y ffordd rydym yn delio ag unrhyw straen yn y gweithle, yn debygol o fod â manteision i les a pherfformiad pob aelod staff, rheolwr neu gyflogwr.  Mae ymchwil seicolegol a wnaed ym Mangor yn rhoi sylfaen o dystiolaeth y mae unigolion a sefydliadau’n gweithredu arni.  Trwy ddisgrifio cydweithio, hyfforddiant a rhaglenni ymyrryd cyffrous rhwng academia a byd busnes, a gyflwynir yn genedlaethol a rhyngwladol, rydym yn gobeithio y bydd yr achlysur yma’n dangos faint y gall seicoleg ei gynnig i chi ar garreg eich drws."

 

Gan adeiladu ar lwyddiant Dyddiau Trosglwyddo Gwybodaeth y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r Ysgol Seicoleg yn cynnal trydydd achlysur ddydd Gwener, 26 Tachwedd yn Neuadd Powis ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau.  Bydd y Diwrnod Trosglwyddo Gwybodaeth yn tynnu sylw at eu harbenigedd a’u gwaith yn ymwneud â seicoleg yn y gweithle.

 

Agorir y diwrnod gydag anerchiad gan yr Athro Y Fonesig Carol Black, Cyfarwyddwr Cenedlaethol dros Iechyd a Gwaith.  Bydd y rhaglen yn cynnwys sgyrsiau a sesiynau rhyngweithiol ar y canlynol:

 

  • Seicoleg defnyddwyr
  • Adnabod gweithwyr gyda dyslecsia a’u cefnogi
  • Seicoleg bositif
  • Defnyddio seicoleg wybyddol wrth recriwtio
  • Arweinyddiaeth
  • Dulliau wedi eu seilio ar ymwybyddiaeth ofalgar i helpu i leddfu straen mewn gwaith
  • Cyfleoedd ar gyfer partneriaethau busnes-academaidd
  • Darparu ymyriadau yn y gweithle i rai gyda phroblemau alcohol
  • Gwasanaethau iechyd a rhoi ymchwil ar waith

 

Gall pobl sydd â diddordeb gymysgu gyda gweithwyr proffesiynol eraill a chlywed gan arweinwyr yn eu maes sut y gall seicoleg fod o fudd iddynt yn y gwaith.  

 

Ewch i’n gwefan  cyn 12 Tachwedd i archebu lle ar y diwrnod.   Codir tâl o £20, sy’n cynnwys cinio a the/choffi. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly archebwch rŵan rhag cael eich siomi.

 

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch ktday10@bangor.ac.uk.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2010