Ysgoloriaethau Chwaraeon yn cael eu gwbreuo i fyfyrwyr

Bob blwyddyn, mae'r Brifysgol yn cefnogi myfyrwyr â gallu mewn chwaraeon trwy ddyfarnu nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer unrhyw radd.

Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i ennill Bwrsari Maes Glas, sy'n caniatáu mynediad am ddim i'r ystafelloedd hyfforddiant ym Maes Glas.

Mae'r Wobr Goffa Llew Rees hefyd yn cael ei gynnig yn flynyddol i'r chwaraewr mwyaf llwyddiannus yn y Brifysgol.

Gwobr Goffa Llew Rees

Cyflwynir Gwobr Goffa  Llew Rees i’r fyfyrwraig ôl-radd Gwyddor Chwaraeon Vicky Gottwald unwaith eto eleni.

Mae Vicky, sydd yn chwarae pêl-fasged i Gymru, yn derbyn gwobr ariannol o £750 er mwyn gwella ei pherfformiad. Dywedodd Vicky: "Fe ddefnyddies i'r arian y llynedd i ariannu hyfforddiant unigol gan Tony Roberts, sef prif hyfforddwr y  Celtiaid o Gaergybi. Tony heb amheuaeth, yw un o'r hyfforddwyr gorau yn y DU.

"Mae hyn wedi arwain at i mi gael fy newis i gynrychioli Tîm Menywod Cymru, ac ar hyn o bryd rwyf yn hyfforddi gyda nhw ar gyfer Pencampwriaethau Ewrop 2012.

"Bydd arian eleni yn cael ei ddefnyddio i barhau i dderbyn hyfforddiant gan Tony. Bydd hefyd yn cyfrannu tuag at fy nghostau wrth deithio yn ôl ac ymlaen o Gaerdydd ar gyfer hyfforddiant. Heb y wobr yma, ni fyddai hyn yn bosibl, felly rwyf yn hynod ddiolchgar."

"Mae'n anrhydedd derbyn y wobr ac mae eisoes wedi fy ngwthio’n galetach yn fy hyfforddiant. Mae yna dal lawer o nodau pêl-fasged yr hoffwn gyflawni a bydd y wobr hon yn hwyluso'r broses hon."

Ysgoloriaethau Chwaraeon

Mae Aisling Campion, 21, o Ddulyn, Iwerddon, yn astudio MSc mewn Seicoleg Glinigol ym Mhrifysgol Bangor ac wedi ennill Ysgoloriaeth Chwaraeon gwerth £2,000.

Dywedodd: "Mae'n anrhydedd go iawn i fod wedi ennill yr Ysgoloriaeth Chwaraeon. Mae'n golygu y gallaf gadw lefel uchel o hyfforddiant mewn hoci tra hefyd yn astudio ar gyfer fy Meistr.

"Mae'r ysgoloriaeth yn fy ngalluogi i hyfforddi gyda hyfforddwr yn y gampfa sy'n helpu i wella agweddau amrywiol ar fy ffitrwydd gan gynnwys cryfder, cyflyru a chyflymder. Gobeithio y bydd hyn yn arwain at welliant yn fy mherfformiad ac yn fy ngalluogi i barhau i gystadlu ar lefel uchel."

Mae Ed Roberts, 23, o Fangor, ar hyn o bryd astudio Ffisioleg Ymarfer Corff ac yn ei bedwaredd flwyddyn yn y Brifysgol.

Fe dderbyniodd Fwrsariaeth Maes Glas i’w gynorthwyo gyda hyfforddiant tuag at gystadlu mewn rasys beicio mynd traws gwlad. Bydd y bwrsari yn caniatáu iddo ddefnyddio'r holl gyfleusterau ym Maes Glas am ddim eleni.

Dywedodd Ed: "Mae'n deimlad da iawn cael fy nghefnogi gan y Brifysgol. Rwyf eisoes yn cael cefnogaeth gan Beiciau Revolutions ym Mangor felly mae’r ddau gyda'i gilydd yn help mawr."

Roedd Ben Butler, 21, o Surrey, sy'n astudio MSc mewn Cemeg Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor, yn derbyn bwrsari Maes Glas eleni.

Dywedodd Ben, cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Godalming,: "Rwy'n cystadlu mewn rasys triathlon a beicio ar y ffordd ac rwyf wedi bod yn hyfforddi o ddifrif am tua dwy flynedd bellach. Mae'n deimlad gwych ennill yr ysgoloriaeth hon - mae'n braf gweld fod y Brifysgol yn gwerthfawrogi faint o waith caled sy'n mynd i mewn i gystadlu mewn chwaraeon fel triathlon a beicio ar y ffordd ".

Fe enillodd myfyrwyr Daearyddiaeth Nicholas Spencer, 21, o Hessle, Yorkshire, Ysgoloriaeth Chwaraeon i’w gynorthwyo gyda'i hyfforddiant a chystadlu mewn Canŵio Polo.

Dywedodd: "Mae'n deimlad braf cael fy llwyddiant a fy ngwaith caled wedi ei gydnabod a bydd  y cymorth ariannol gan y Brifysgol yn help aruthrol. Rwyf bellach yn gallu hyfforddi yn fwy aml ac yn mynychu mwy o gystadlaethau, a fydd, gobeithio, yn fy helpu i wneud cynnydd pellach yn y gamp. Gall offer Polo fod yn ddrud iawn, felly bydd yn helpu tuag at y costau hynny hefyd. "

Mae’r paragleidiwr Simon Sykes, 21, o Surrey, a ddaeth yn 20fed yn y Pencampwriaethau Ewropeaidd yn Nhwrci yn 2010, ar hyn o bryd yn rhan o Sgwad Prydain ac mae wrthi’n hyfforddi ar gyfer Pencampwriaethau Ewropeaidd mewn paragleidio. Mae ar hyn o bryd yn ei bedwaredd flwyddyn gradd Sŵoleg.

Dywedodd: "Rwy'n teimlo'n freintiedig i gael ennill Ysgoloriaeth Chwaraeon. Mae’n rhyddhad hefyd gan y bydd yn caniatáu i mi barhau i hyfforddi tra yn y Brifysgol. Mae hefyd yn golygu y gallaf gadw i fyny gyda'r cit a bydd yn talu rhai o'r costau o gystadlu yn ogystal â hyfforddiant.”

Bwrsariaethau Lleol

Bob blwyddyn mae Maes Glas yn gwobrwyo athletwyr elitaidd o fewn y gymuned leol efo Bwrsariaethau Maes Glas. Eleni fe gafodd y Bwrsariaethau eu dyfarnu i Aran Smith, sy'n aelod o'r garfan Sboncen Gogledd Cymru, John Kamel, sydd yn safle ar hyn o bryd 2il yn sboncen yng Nghymru yn y categori Bechgyn Dan 11, Daniel Kamel, sydd wedi cael ei ddewis ar gyfer Sgwad Sboncen Genedlaethol Cymru (dan 13) a Darryl Gallagher, sydd ar hyn o bryd yn bencampwr y Cyngor Bocsio Cic.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2012